Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix

Szkolenie opiera się o:

zarządzanie zespołem w duchu klasycznego podejścia marketingowego

przywództwo realizowane w duchu idei nastawienia na klienta wewnętrznego, czyli przez rozumienie indywidualnych potrzeb ludzi  konkretnym środowisku społeczno-biznesowym

Cele szkolenia – po co?

„  po to, by ludziom chciało się pracować

„  po to, by tę prace lubili i dobrze się w  niej czuli

„  po to z tej pracy były zadawalające efekty

„  po to, by przeciwdziałać wrogim zachowaniom w stosunku do firmy i zespołu

„  po to, by budować i umacniać swój autorytet i rolę przywódcy

„  po to, by z poczuciem kontroli rozwijać swe kompetencje menedżerskie

„  po to, by lepiej rozumieć ludzi

„  po to, by przekonać się, że tak jak nie utrzyma się grupy klientów, oferując im jeden niezróżnicowany produkt, tak nie utrzyma się zadowolenia i zaangażowania u pracowników, stosując względem każdego ten sam styl oddziaływania i współpracy

Adresaci szkolenia:

Menadżerowie zarządzający ludźmi

Co to jest 4ATMT Mix ?

4ATeam/GroupIndividualMemberTreatment-Mix© (w skrócie 4ATMT Mix©) to model zarządzania zespołem mający na celu wzmocnienie u pracowników poczucia sensu pracy i zaangażowania w nią oraz przeciwdziałanie rozwijaniu się wrogich zachowań organizacyjnych.

Jest to to rozwiązanie bazujące na klasycznych zasadach psychologii motywacji oraz różnic indywidualnych połączone z uniwersalnie efektywnymi regułami zarządzania marketingowego opartego na modelu McCarthy’ego 4P marketing-mix. 4A TMT Mix© opisuje zasady organizacji pracy ludzi i zarządzania ich aktywnością zawodową, które leżą w zakresie odpowiedzialności i możliwości menedżerów operacyjnych, czyli są pochodną stylów zarządzania. Podstawą poprawnego wzmacniającego oddziaływania na pracowników w tym modelu jest utrzymywanie właściwej równowagi między ich motywacją wewnętrzną i zewnętrzną, a tym samym wzmocnienie u pracownika jego poczucia sensu i kontroli swej pracy.

Podstawowe założenie proponowanego podejścia to traktowanie środowiska zespołu jak dynamicznego rynku, na którym prowadzi się wszelkie działania, a pracowników należących do tego zespołu jak ‘klientów’, natomiast zlecane im zadania i obowiązki jak ‘produkty’, które trzeba tym klientom dobrze sprzedać. Klienci na zewnętrznym rynku są różni i oczywiste jest, że trzeba do nich dopasować zarówno sam produkt, jak i towarzyszące mu elementy np. cenę, sposób promocji oraz kanał i warunki dystrybucji. Analogiczna charakterystyką ma klient wewnętrzny, czyli ktoś z kim współpracuje się w ramach jednej firmy. Podejście 4ATMT Mix© idzie jeszcze dalej i zakłada traktowanie pracownika również jako klienta wewnętrznego, a zespół oraz szefa jak mały rynek, na którym oddziałują siły bardzo zbliżone do tych na klasycznym rynku, gdzie działają reguły marketingu. Każdy z członków zespołu wymaga doboru innych rozwiązań w zakresie czterech podstawowych aspektów: sposobu definiowania/przekazywania założeń i celów zadania (Achievement), sposobu motywowania (Arousing of action), oferowanej samodzielności (Autonomy of action) oraz sposobu przekonywania / wywierania wpływu (Affecting), co daje model 4A. W ramach tych czterech podstawowych aspektów przedstawione są różnorodne podejścia ukazujące szeroką gamę możliwości wyboru stylu zarządzania (sposobu oddziaływania na ludzi), które będzie dopasowane zarówno do indywidualnych oczekiwań i potrzeb jednostki, jak i będzie uwzględniało charakter sytuacji i wykonywanego zadania.

Model4A Team/Group Individual Member Treatment-Mix

Całość modelu 4ATMT Mix łączy w sobie innowacyjność w zakresie podejścia do zarządzania ludźmi, nastawienie na indywidualne podejście oraz na ideę klienta wewnętrznego, elastyczność, wrażliwość na sygnały z otoczenia i maksymalizację efektywności poprzez zbieżność potrzeb ludzi i biznesu.

Program szkolenia:

Wprowadzenie

 • „omówienie podstawowych zasad klasycznej koncepcji 4A marketing mix
 • omówienie doświadczeń menedżerów bezpośrednio opartych na zasadach marketing mix
 • „zaproszenie menedżerów pracujących na co dzień z ideą marketing mix do krótkiego zaprezentowania innym menedżerom tej koncepcji z uwzględnieniem strategii firmy i efektów, jakie to podejście przynosi
 • „omówienie podstawowych zasad zarządzania przez cele (Management by Objectives) i zarządzania wynikami (Performance Management)
 • omówienie doświadczeń menedżerów związanych z zarządzaniem przez cele (Management by Objectives) lub zarządzaniem wynikami (Performance Management)
 • prezentacja/przypomnienie reguł i założeń systemu oceny okresowej w połączeniu z MBO i /lub PM
 • wprowadzenie do zagadnienia wrogich zachowań organizacyjnych

Prezentacja podejścia 4ATMT Mix ©

 • zaprezentowanie szczegółowych założeń 4ATMT Mix © jako podejścia do zarządzania zespołem  z naciskiem na funkcję wzmacniania  zaangażowania i zapobiegania niekorzystnym zachowaniom (także wrogim w stosunku do organizacji):
 • prezentacja podstawowych koncepcji zarządzania motywacją / zaangażowaniem
 • prezentacja wybranego testu diagnozującego indywidualny profil preferencji i predyspozycji zawodowych, styli poznawczych i sposobów komunikowania się (na przykładzie techniki MAPPTM Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego)
 • prezentacja koncepcji wrogich zachowań organizacyjnych oraz zarządzania nimi
 • prezentacja podstawowych podejść do przywództwa kładących nacisk na konieczność uwzględniania różnorodności cech ludzi, zadań i sytuacji
 • powiązanie powyższych wątków z prezentowanym modelem 4A

WASRSZTAT_A

Praktyczne przygotowanie elementów na 4 polach matrycy 4A

 • z pomocą trenera uczestnicy w małych zespołach (parach) bazując na swej praktyce kierowniczej definiują różnorodne sposoby oddziaływania na pracownika w poszczególnych 4 aspektach modelu
 • zespoły prezentując i omawiając swe opracowania wymieniają się wykonaną pracą

WASRSZTAT_B

Praktyczne przećwiczenie różnorodnego oddziaływania w stosunku do różnych osób

 • uczestnicy zapoznają się ze studium przypadku, w którym będą opisani różni bohaterowie w kontekście swej pracy i różnorodnych wydarzeń. Każdy z bohaterów ma swą wyrazistą charakterystykę, która wymaga innego traktowania i podejścia; uczestnicy mają za zadanie przygotować swój plan działania wobec różnych bohaterów studium przypadku w różnych sytuacjach
 • po pierwszym etapie pracy nad swoim planem działania uczestnicy prezentują go, co jest omawiane na forum z komentarzem i wskazówkami trenera (ten etap prac jest różnie organizowany w zależności od preferencji i gotowości uczestników, a także specyfiki całej grupy – np. prezentują po kolei wszyscy choć tylko jedną reakcję i omówienie jest na koniec lub omówienie jest po każdej prezentacji poświęconej jednej reakcji).
 • po pierwszym etapie omawiania rozwiązań przygotowanych przez uczestników wprowadzana jest dalsza część ST i losów bohaterów, po której uczestnicy ponownie przygotowują plan działań; uwzględniając nowe wątki; ponownie jest to prezentowane i omawiane.

*W przypadku realizowania programu zamkniętego w ramach ćwiczeń można pracować na realnych profilach motywacyjnych pracowników, jeśli firma takie posiada lub można przygotować kilka profili z zastosowaniem konkretnej techniki diagnozującej wybrany obszar, co stanowi jednak dodatkowy koszt programu.

Trener:

dr Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy. Specjalista w zakresie ACoraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP) posiadający także autorskie programy w zakresie obydwu tych metod. Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL w SWPS oraz kierownikiem bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy. Jest także wykładowcą akademickim. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (WoltersKluwer Polska), w ramach którego wydała książkę poświęconą nowej generacji aplikacji do oceny pracowników wraz z praktycznym narzędziem IT oraz dla którego w ramach Serwisu HR opracowała kilkanaście procedur ZZL poświęconych przeprowadzaniu takich procesów jak: Assessment Center, Development Center, zarządzanie kompetencjami, okresowa ocena pracowników, budowa planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacja pracowników, selekcja pracowników, dopasowanie pracownika do stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego. Główne zainteresowania zawodowe to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu, a także aspekt zarządzania pracą ludzi poprzez grupy projektowe/zadaniowe i związane z tym zagadnienia integracji wewnątrzgrupowej, zarządzania emocjami i konfliktami. Zainteresowania naukowe koncentrują się na charakterystyce procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1390 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie zespołem w oparciu o model 4ATMT Mix
do ustalenia
1390 zł + 23% VAT/ osoba