Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest zarówno do zamawiających jak i wykonawców.

Cel szkolenia:

Jego celem jest zaznajomienie uczestników ze znowelizowanymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ma za zadanie podniesienie standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego i zwiększenie dostępności zamówień publicznych dla tej kategorii podmiotów, a także propagowanie rozwiązań innowacyjnych.

Program szkolenia:

• Zmiany w zakresie sposobu udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe – eliminacja ograniczeń dla zastosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki;

o nowe zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym o wartości poniżej progów UE;

• Zmiany w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu – obowiązek wykazania przez wykonawcę, iż określone informacje, których ujawnienia chce on zastrzec, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

• Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców – rezygnacja z niektórych dotychczasowych podstaw wykluczenia wykonawców,

o wprowadzenie nowej przesłanki wykluczenia z powodu poważnego naruszenia obowiązków zawodowych;

• Eliminacja przepisów dotyczących prowadzenia przez Prezesa UZP wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

• Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialność podmiotu trzeciego, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b Pzp;

• Nowy wymóg związany z realizacją zamówienia, który zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczący zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi;

• Umożliwienie zamawiającemu korzystania z poglądowych – przygotowanych i upowszechnianych przez Prezesa UZP – wzorów umów, regulaminów etc.

• Zmiany w zakresie podstaw zatrzymania wadium przez Zamawiającego – m.in. w przypadku nieuzupełniania dokumentów przez wykonawcę;

• Pojęcie „rażąco niska cena” – obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywający na wykonawcy – zmiana rozkładu ciężaru dowodu;

• Rozszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert o aspekt społeczny i innowacyjny; ograniczenie zastosowania jedynego kryterium ceny dla oceny ofert;

• Nowe konieczne elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy;

• Nałożenie na Prezesa UZP obowiązku przygotowania poglądowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów.

Trener:

Maciej Kasperowicz – Prawnik/Trener z zakresu  prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Skończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (kierunek Prawo). W latach 2010-2012 prowadził (w Dzienniku Gazecie Prawnej) Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Współpracował także z Polską Agencją Prasową. Jest autorem ponad 200 artykułów i publikacji związanych z prawem cywilnym i prawem administracyjnym, które ukazały się w Dzienniku Gazecie Prawnej m.in.: “Ochrona danych osobowych w praktyce”, „Przetwarzanie danych osobowych w zakresie CV i listu motywacyjnego kandydata”

Maciej Kasperowicz posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń  z zakresu prawa i ochrony danych osobowych, m.in. dla organów administracji rządowej, urzędów wojewódzkich a także dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Jest także wykładowcą akademickim – prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

zapytaj o szkolenie zamknięte

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1090 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved