Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia dla kadry menadżerskiej

Główne wyzwanie budowy szkoleń menedżerskich polega na tym, że menedżer potrzebuje wielu technik i narzędzi, aby skuteczne działać. Próba połączenia ich w jednym szkoleniu kończy się tym, że treści szkoleniowe są zbyt ogólne, nie schodzą do konkretnych problemów, technik i narzędzi, pokazują wszystko i nic. Nasza formuła szkoleniowa unika tego błędu.

Nasze szkolenia menadżerskie koncentrują się na jednym zagadnieniu, pozwalają gruntownie go poznać, przećwiczyć i przygotować się do zaimplementowania go w praktyce. 
Kluczowe cele naszych szkoleń menadżerskich:
 • Pogłębienie świadomości w obszarze skuteczności oraz efektywności działań, jako menedżera.
 • Pogłębienie wiedzy na temat przydatnych narzędzi i modeli.
 • Wypracowanie rozwiązań dla konkretnych sytuacji wymagających wsparcia.
 • Przećwiczenie wypracowanych rozwiązań.
Metody pracy:

Spotkania mają formułę warsztatu facylitowanego, opartego na pracy z kluczowymi potrzebami Uczestników. Rolą trenera będzie prowadzenie Uczestników przez proces odkrywania kluczowych luk bądź potrzeb, identyfikowania ich źródeł oraz wypracowywania bądź ćwiczenia konkretnych rozwiązań. W ostatnim obszarze będziemy korzystać z klasycznych technik warsztatowych, takich jak symulacje, odgrywanie ról, prace grupowe, analiza przypadków. Będą one służyły przetestowaniu i usprawnieniu opracowanych pomysłów.

Mój styl menadżerski - świadomość roli

 • Trójkąt koncentracji menedżera: ludzie – procesy – wyniki.
 • Definiowanie własnej roli, jako menedżera (cele – oczekiwania – wizerunek) oraz wynikające z niej podejście do realizacji kluczowych funkcji menedżera. Perspektywy różnych interesariuszy.
 • Świadome zarządzanie poziomem partycypacji pracowników.

DODATKOWO: Diagnoza – ILM 72 – osobistego stylu przywództwa wraz z omówieniem i wypracowaniem obszarów zmian

Budowanie zespołu

 • Definiowanie celów i misji dla zadań zespołu.
 • Rozpoznanie ról zespołowych
 • Doprecyzowanie ról, funkcji i odpowiedzialności – jak wykorzystać canvas team?
 • Uzgadnianie formalnych aspektów działań (kryteria sukcesu, planowanie działań alternatywnych, zarządzanie zmianami).
 • Uzgadnianie zasad współpracy – budowanie expose.
 • Określanie, uzgadnianie oraz zarządzanie jakością współpracy wewnątrz zespołu oraz z innymi obszarami Firmy.

Motywowanie i budowanie zaangażowania zespołu

 • Monitorowanie procesu pracy w trójkącie „ludzie – procesy – wyniki” oraz zarządzanie odstępstwami od oczekiwań.
 • Informacja zwrotna w formule ukierunkowanej na rozwój pracownika / zespołu.
 • Rozmowy korygujące i dyscyplinujące.
 • Trzy twarze niskiej motywacji: Wypalenie, Przepalenie i Problemy pozazawodowe. Strategie postępowania.
 • Kluczowe źródła demotywacji pracowników: organizacja, szef, stanowisko, własne postawy.
 • Rozmowy motywujące.

Zarządzanie sytuacjami trudnymi. Rozwiązanie konfliktów.

 • Kluczowe źródła, kierunki i typy konfliktów.
 • Konflikty na linii szef – pracownik. Szef jako negocjator.
 • Konflikty w zespole i pomiędzy zespołami. Szef jako mediator lub arbiter.
 • Wspólne poszukiwanie obszarów doskonalenia współpracy. Szef jako facylitator spotkań.

Przywództwo - budowanie autorytetu menadżera

 • Pięć poziomów autorytetu: Stanowisko, Przyzwolenie, Efektywność, Rozwój i Osobowość.
 • Cechy charakterystyczne poziomów autorytetu.
 • Na którym poziomie jesteś? Z którego poziomu chcesz działać?
 • Toksyczne działania szefa na różnych poziomach autorytetu.
 • Wypracowanie konkretnych wytycznych i pula niezbędnych kompetencji dla działania zgodnie z wybranym poziomem autorytetu w procesie kierowania zespołem.

DODATKOWO: Diagnoza – ILM 72 – osobistego stylu przywództwa wraz z omówieniem i wypracowaniem obszarów zmian

Zarządzanie zadaniami zespołu - planowanie, delegowanie i kontrola

 • Definiowanie celów i misji dla zadań zespołu.
 • Narzędzia planowania pracy (w tym możliwość wykorzystania narzędzi projektowych takich, jak macierz odpowiedzialności czy tablice kanban).
 • Obszary koncentracji podczas planowania i organizowania pracy zespołu.
 • Wypracowanie kryteriów pomagających definiować priorytety.
 • Zarządzanie zasobami niezbędnymi do realizacji celów.
 • Zlecanie zadań i delegowanie – założenia, proces, rozmowa.
 • Weryfikacja „co miało być? – co jest?”. Obszary i kryteria.
 • Prowadzenie spotkań podsumowujących.
 • Rozwój zespołu i firmy w oparciu o wnioski.
 • Podejście klasyczne i „oddolne” (coachingowe).

Komunikacja menadżerska nastawiona na budowanie współpracy

 • Czym jest „informacja wspólna”? Kiedy i jak ją przekazywać? Pełny zakres kaskadowych briefingów.
 • Planowanie i zarządzanie przepływem informacji w zespole.
 • Jakość komunikacji menedżerskiej (w tym błędy obniżające zaangażowanie pracowników).
 • Jakość komunikacji interpersonalnej (w tym polepszanie jakości komunikacji poprzez dopasowanie do rozmówców).

DODATKOWO: Diagnoza FRIS – indywidualnego stylu komunikacji i działania wraz z omówieniem i wypracowaniem obszarów rozwoju

W ramach projektów zamkniętych możemy sprawdzić potencjał zawodowy menedżerów i pracowników Twojej firmy, posiadamy bowiem certyfikację z następujących metod badania preferencji zawodowych i zdolności menedżerskich :

Kompetea all rights reserved