Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

MTM – UAS / MTM 1, 2 i 3 w normowaniu czasów czynności

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metodologii balansowania metodą MTM-1, mając za cel wzrost wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia balansowania. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia balansowania metodą MTM-1 w organizacji, stworzenia planu i layout’u z obszaru objętego działaniami, utworzenia zespołu inicjującego zmiany oraz formułowania planów optymalizacji procesów. Dzięki metodyce MTM możliwe jest bardzo dokładne określenie czynności w procesach oraz ogromna poprawa ergonomii pracy.

Adresaci szkolenia:
 • personel wszystkich szczebli zarządzania,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i uruchomienie nowych procesów,
 • technolodzy, kierownicy, pracownicy średniego szczebla nadzoru,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • personel z działów jakości,
 • operatorzy maszyn i urządzeń,
 • pracownicy administracyjni wykonujący operacje powtarzalne, ręczne
Cel szkolenia:
 • przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności procesów, czynności (czynności ręczne, produkcja, logistyka, biura, narzędziownia),
 • nabycie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania procesem zgodnie z MTM,
 • zapoznanie uczestników szkolenia z metodami MTM-1 i omówienie tablic wartości czasowych MTM-UAS.
Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

Wstęp do świata MTM-1, MTM-2 I MTM-3:

 • Marnotrawstwo, a wartość dodana – stosowanie w praktyce, przykłady, ograniczenia, kryteria wyboru, definicje, dyskusja.

 Wybór procesów i wypisanie czynności:

 • sformułowanie problemu oraz warunków ograniczających,
 • przedstawienie przykładów,
 • zmapowanie sytuacji aktualnej zgodnie z MTM-1, MTM-2, MTM-3,
 • określenie celów stawianych przed procesem ergonomii pracy,
 • wykorzystanie pracy kończyn dolnych i ciała (np.: schylić się, powstać, chodzenie, kroki boczne, ruch stopy),
 • wykorzystanie pracy kończyn górnych i jednoczesnej pracy rąk (np.: sięgnąć, przemieścić, chwycić, umiejscowić),
 • wykorzystanie pracy oczu (np.: przesunąć spojrzenie, przyjrzeć się),
 • znaczenie ruchu pokrytego i pokrywającego.

 Zarządzanie procesem:

 • sposoby realnej oceny czasu trwania poszczególnych czynności na stanowiskach zgodnie z jednostką TMU,
 • przygotowywanie instrukcji stanowiskowych.

Ćwiczenia, przykłady, studium przypadku trenera, omówienie tablic wartości czasowych MTM-UAS, kryteria stosowanie i sposób podejścia w metodyce łączonej UAS.

Trener/Konsultant:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska, Porta KMI Poland.

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: zapytaj  o cenę

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved

Balansowanie procesów metodą MTM - normowanie czasów czynności
19-20.12.2019 Katowice
1350 zł + 23% VAT/ osoba