Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Lean SIX SIGMA – green belt

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU
Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy niezbędnej do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belta, mających na celu poprawę wyników istniejącego już procesu – metodologia DMAIC. Przećwiczenie podstawowych narzędzi na przykładzie własnego projektu, który musi być ukończony aby uzyskać certyfikat.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest dla liderów zmian oraz osób odpowiedzialnych za usprawnienia procesów, inżynierów, technologów i pracowników działów jakości. Metodologię DMAIC może stosować każdy, kto jest odpowiedzialny za powtarzalną jakość wykonywanych zadań.

Korzyści ze szkolenia:
 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
 • praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC,
 • poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
 • poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
 • praktyczność w stosowaniu Lean SIX SIGMA,
 • wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach.
Metody pracy:
 • szkolenie odbywa się w trzech blokach, pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami,
 • każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje na własnym projekcie, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia,
 • po każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.
Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

1. Przywitanie, rozgrzewka, oczekiwania i obawy.

2. Wstęp do Six Sigmy.

3. Define: Karta Projektu.

4. Define: Prezentacja przypisanych projektów w grupie.

5. Define: SIPOC.

6. Define: Orientacja na klienta, głos klienta.

7. Przegląd projektów – konsultacje.

 1. Powtórka z dnia wcześniejszego.
 2. Measure: krytyczne mierzalne wskaźniki dla.
 3. Measure: Cztery kroki zbierania danych:
 • definicja operacyjna,
 • źródła i typy danych,
 • analiza systemu pomiarowego (Gage R&R),
 • próbki losowe.
 1. Przegląd projektów – konsultacje.

1. Powtórka z dnia wcześniejszego.

2. Measure: Wariacja procesu.

3. Measure: Miary jakościowe.

4. Measure: Graficzna prezentacje wyników.

*3-4 tygodni pracy własnej nad projektami zgodnie z uzgodnionym planem akcji

1. Prezentacja własnych projektów.

2. Powtórka i test z fazy DEFINE – MEASURE.

3. Analyze: Wprowadzenie.

4. Analyze: Szukanie głównych przyczyn problemu.

5. Analyze: Analiza procesu.

6. Przegląd projektów – konsultacje.

1. Powtórka z dnia wcześniejszego.

2. Analyze: Mapowanie procesu.

3. Analyze: Analiza dodawanej wartości – podstawy LEAN.

4. Analyze: Analiza czasów w procesie.

5. Analyze: Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA.

6. Przegląd projektów – konsultacje.

1. Powtórka z dnia wcześniejszego.

2. Analyze: Weryfikowanie głównych przyczyn.

3. Analyze: Wnioskowanie statystyczne.

4. Analyze: Analiza zależności.

5. Analyze: Design of Experiments.

3-4 tygodni pracy własnej nad projektami zgodnie z uzgodnionym planem akcji.

1. Prezentacja własnych projektów.

2. Powtórka i test z fazy ANALYZE.

3. Wstęp do fazy Improve.

4. Improve: Generowanie rozwiązań.

5. Improve: Oszczędne rozwiązania JIT / 5s / Poka Yoke – LEAN.

6. Przegląd projektów – konsultacje.

1. Powtórka z dnia wcześniejszego.

2. Improve: Wybór rozwiązań.

3. Improve: Plan wdrożenia – zarządzanie projektami.

4. Control: Dokumentowanie zmian.

5. Control: Monitorowanie procesu – SPC.

6. Control: Zamknięcie projektu.

7. Egzamin certyfikujący.

8. Feedback.

9. Przegląd projektów – konsultacje.

Trener/Konsultant:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska, Porta KMI Poland.

Warunki realizacji:

Szacowany koszt szkolenia zamkniętego dla grupy do 10 osób: zapytaj o cenę

Cena zawiera:

 • opracowanie dedykowanego programu szkolenia opartego w 100% na przykładach firmy zlecającej
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia dla każdego Uczestnika
 • konsultacje z trenerem przed szkoleniem oraz w okresie 30 dni po szkoleniu (telefonicznie i e-mailowo)
 • możliwość realizacji szkoleń w trzech zmianach w ciągu dnia (szkolenia w popołudniowej lub nocnej zmianie) oraz w weekendy
 • dojazd trenera na miejsce szkolenia
 • noclegi trenera
 • raport poszkoleniowy: podsumowanie szkolenia z określeniem realizacji założonych celów, analizę ankiet, rekomendację przyszłych działań

Cena nie zawiera:

 • wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem (rzutnik, flipchart)
 • wyżywienia Uczestników

Dodatkowe informacje:

Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

Firma Kompetea Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 >>> SPRAWDŹ

Przykładowe referencje >>> SPRAWDŹ

Kompetea all rights reserved