Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

VSM – mapowanie procesów produkcyjnych i logistycznych

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Mapowanie Strumienia Wartości (ang. VSM  – Value Stream Mapping) jest techniką polegającą na opisaniu w sposób graficzny (tworząc mapę) przepływu wartości (materiału, informacji) z perspektywy Klienta w procesach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Poprzez połączenie na jednej mapie procesów dostarczania wyrobów i usług, przepływu informacji oraz innych działań zachodzących w przedsiębiorstwie otrzymujemy obraz sytuacji obecnej (VSA – ang. value stream analisys), co pozwala nam lepiej zrozumieć w jaki sposób przez firmę przepływa to za klient gotowy jest zapłacić. W wyniku „zmapowania” przepływu wartości (obiegu materiału oraz informacji) organizacja identyfikuje obszary występowania marnotrawstwa a następnie opracowuje obraz stanu przyszłego (VSD – ang. value stream design) oraz plan wdrożenia działań, które zmierzają do optymalizacji i odchudzenia procesu (krótszy czas, mniej materiału, mniejsze zapasy, lepsza komunikacja). Metoda VSM jest z sukcesem stosowana zarówno w optymalizacji szerokiej gamy procesów biznesowych – od procesów produkcyjnych po i usługowo-administracyjne.

Adresaci szkolenia:

kierownicy, pracownicy nadzorujący procesy produkcyjne oraz administracyjne, technolodzy, planiści, kierownicy projektów i jednostek organizacyjnych, pracownicy logistyki a także inni specjaliści.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodą Mapowania Strumienia Wartości a także praktyczne przećwiczenie jej wdrożenia na procesie produkcyjnym.

Korzyści ze szkolenia:
 • „Dotknięcie” narzędzia LEAN jakim jest VSM
 • Praktyczna nauka korzystania z metody mapowania procesów
 • Wiedza jak poprawić wydajność gniazd produkcyjnych poprzez VSM
 • Zrozumienie, co jest wartością w procesie oraz czym jest i jakie korzyści może przynieść stosowanie mapowania strumienia wartości
 • HANDOUTS: Uczestnicy otrzymają zestaw podstawowych dokumentów bazowych do adaptacji we własnej firmie
Metody pracy:

Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w wykonaniu map stanu obecnego oraz przyszłego dla prezentowanego procesu. Cześć teoretyczna jest uzupełniona aktywnym uczestnictwem w procesie analizy map oraz przygotowania dokumentów wynikających ze stosowania metodologii VSM.

Prezentacja przykładów oraz studium przypadku wykonania mapowania oraz wdrożenia
jego wyników

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Powitanie, ćwiczenie kreatywne, zdefiniowanie oczekiwań.
  Wprowadzenie do LEAN oraz koncepcji Ciągłego Doskonalenia (Continuous Improvement),
 1. Omówienie MUDA – wg doświadczeń uczestników, prezentacja kanonu marnotrawstwa, dyskusja
  Czynności dodające wartość (VA) oraz czynności pozbawione wartości dodanej (NVA)

Marnotrawstwa własne vs. metoda muda hunting, przykładydyskusja

 1. Omówienie narzędzia Value Stream Mapping cz.1
  Prezentacja CASE STUDY
  Omówienie VSM  cz.2
 1. Praca na modelu symulacyjnym – runda 1 / warsztat praktyczny /
  Value Stream Mapping a inne narzędzia Lean Manufacturing
  Cele i korzyści doskonalenia przy wykorzystaniu VSM
  Obliczanie TAKT TIME – praktyka
 1. Praca na modelu symulacyjnym – runda 2 / warsztat praktyczny /
  Dokumenty wspierające wdrożenie VSM
  Tworzenie mapy stanu obecnego
  Planowanie doskonalenia stanu obecnego
 1. Praca na modelu symulacyjnym – runda 3-4 / warsztat praktyczny /
  Opracowanie map stanu obecnego w zespołach  / warsztat praktyczny /
  Prezentacja zespołowych map stanu obecnego oraz propozycji do planu doskonalenia
  Wprowadzenie do mapowania stanu przyszłego
 1. Metoda mapowania stanu przyszłego
  Wprowadzenie do Przepływu Jednej Sztuki  – One Piece Flow
  Tworzenie mapy stanu przyszłego – praca zespołowa
 1. Praca na modelu symulacyjnym – runda 5-6 – stan przyszły / warsztat praktyczny /
  Opracowanie kompletnej mapy przez uczestników warsztatu
  Opracowanie planu działań dla omawianego procesu
  Prezentacja rezultatów wdrożenia VSM oraz OPF  – stan „przed” vs. stan „po”
 1. Ludzka strona – Lean
  Ludzie w LEAN – jak motywować:
  Umysł i mózg człowieka
  Motywowanie  – piramida
  Wywieranie wpływu
  Zmiana nawyków
  Negocjacje, poziomy komunikacji
  Zespół w LEAN i Przywództwo
 1. Podsumowanie szkolenia: sesja GOLD Coaching uczestników vs. oczekiwania – sesja informacji zwrotnej

Kompetea all rights reserved

VSM – mapowanie procesów produkcyjnych i logistycznych
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1320 zł + 23% VAT/ osoba