Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Akademia HR Business Partnera

Akademia HR Business Partnera to propozycja warsztatów dla HR Business Partnerów oraz menedżerów i specjalistów HR, których rola oparta jest o:

 • Rozumienie biznesu i rozwiązań HR oraz własnej roli łączącej te dwie perspektywy
 • Wsparcie menedżerów w pracy nad zaangażowaniem i efektywnością pracowników
 • Wsparcie menedżerów w pracy nad rozwojem i innowacyjnością, a także wdrażaniem zmian

Cele szkoleń w ramach cyklu :

Praca HR Business Partnera :

 • łączy perspektywę biznesu (strategia, procesy operacyjne) z perspektywą personalną (strategia, polityka i codzienne działania w obszarze zarządzania ludźmi,
 • wymaga szczególnej umiejętności łączenia interesów firmy i zarządu, menedżerów oraz pracowników,
 • dedykowana jest głównie współpracy z menadżerami, gdyż to oni są zobligowani do osiągania celów biznesowych poprzez swoich ludzi,
 • polega na skutecznym wsparciu menedżerów rozwiązaniami strategicznymi, organizacyjnymi, zarządczymi i z obszaru HR.

Podstawową kompetencją jest umiejętność budowania i podtrzymywania pozytywnych i inspirujących relacji, opartych jednak na budowaniu efektywności i zaangażowania wśród pracowników i menedżerów, skutecznym rozwiązywaniu problemów w obszarze personalnym i kreatywnym wsparciu działań biznesowych, zarządczych i organizacyjnych. Nasze szkolenie ma za zadanie pomóc HR Business Partnerom stać się mistrzem w budowaniu efektywności i zaangażowania oraz we współpracy i wsparciu menedżerów, gdyż pozwala:

 • Zdobyć wiedzę o najważniejszych rolach i zadaniach HR Business Partnera
 • Zdobyć wiedzę, co jest najważniejsze z perspektywy strategii, biznesu i menedżerów
 • Zrozumieć, jak HR Business Partner powinien wspierać realizację celów biznesowych
 • Poznać, jakimi rozwiązaniami HR Business Partner może się posłużyć, aby optymalnie zapewniać zasoby ludzkie do realizacji strategii
 • Zrozumieć, jak HR Business Partner powinien wspierać menedżerów w budowaniu odpowiedniego klimatu organizacyjnego i zaangażowania pracowników
 • Przećwiczyć, jak HR może wspierać ludzi w rozwoju i innowacji
 • Poznać, jakimi rozwiązaniami HR Business Partner może wspomóc menedżerów we wprowadzaniu zmian i innowacji
 • Przećwiczyć kształtowanie postaw i zachowań menedżerów i pracowników w kierunku kultywowania wartości firmy
 • Przećwiczyć łączenie perspektywy biznesu z oczekiwaniami menedżerów i pracowników
 • Nabyć kompetencje niezbędne do zarządzania relacjami z biznesem oraz budowy i umacniania własnego profesjonalnego wizerunku
 • Nabyć kompetencje niezbędne do argumentowania inwestycji w ludzi i rozwiązania HR przed Zarządem

Sposób prowadzenia treningu:

Trening prowadzony jest w formule aktywnej, większość opiera się na case studies, ćwiczeniach i warsztatach oraz wymianie opinii. Części wykładowe (mini wykłady) są stosowane tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie koncepcji i metod pracy, a także wzorów gotowych dokumentów. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z problematyką pracy HR Business Partnera.

Sposób nabywania kompetencji w ramach Akademii:

Uczestnik Akademii uczestniczą w 3 zjazdach, zapewniających stopniowy przyrost kompetencji uczestników od podstaw do rozwiązań zaawansowanych.

Program poszczególnych modułów:

Perspektywa HR

 1. Wykuta w działaniu koncepcja tworzenia wartości przez HR i jej praktyczne zastosowanie :
  • kierunki rozwoju działów HR i ewolucja roli działów HR na bazie oczekiwań biznesu, perspektywa rozwoju a stan obecny – 4 przykłady z rynku oraz benchmarki,
  • modelowa struktura działów HR w nowoczesnych organizacjach – 4 przykłady z rynku oraz benchmarki,
  • kompetencje pracowników działów HR – trendy i potrzeby,
  • wyłonienie się potrzeby wdrożenia HR Business Partnering, perspektywa rozwoju a stan obecny – 4 przykłady z rynku oraz benchmarki.
 2. Dwa kierunki rozwoju HR Business Partneringu na świecie:
  • model Davida Ulricha, jego zastosowanie, rozwój modelu po roku 2015,
  • model Corporate Liderschip Center, jego zastosowanie, rozwój modelu po roku 2015,
  • rozwiązania strukturalne i podział ról w HR z uwzględnieniem HR BP, współpraca pomiędzy Zespołem HR a HR Business Partnerami – modele, 4 przykłady z rynku oraz ocena szans i zagrożeń,
  • praktyczne stosowanie HR Business Partneringu u polskich i zagranicznych pracodawców – 4 case studies.
 3. Kluczowe role i zadania HR Business Partneringu oraz poszczególnych HR Business Partnerów we wdrażaniu rozwiązań HR:
  • role i zadania HR Business Partnerów z perspektywy całego biznesu i poszczególnych zespołów (różne organizacje, różne oczekiwania, role i zadania – przykłady rynkowe) – analiza na 2 case studies,
  • rozwiązywanie problemów biznesu i doradztwo strategiczne – przykładowy model i 2 case studies,
  • współpraca z menedżerami w sprawach operacyjnych i personalnych – przykładowy model i 2 case studies.
 4. Kompetencje HR Business Partnerów strategicznych i HR Business Partnerów operacyjnych oraz modelowe ścieżki karier na stanowiska HR Business Partnerów:
  • Kompetencje i kwalifikacje oraz ich rozwój u HR Business Partnera – przykładowy model a realia rynkowe,
  • Pozycja HR Business Partnera zależna od poziomu jego kompetencji i wkładu w biznes.

Perspektywa biznesu

 1. Jak zrozumieć biznes? Model biznesowy firmy a najważniejsze procesy w organizacji – warsztat, 2 case studies:
  • Pomysł na biznes – model biznesowy firmy i jego konsekwencje w organizacji procesów pracy,
  • Wpływ modelu biznesowego na rozwiązania w obszarze HR i pracę HR Business Partnerów,
  • Rozmiar i aspiracje firmy a potencjał ludzki na dziś i w przyszłości,
  • Główne przewagi konkurencyjne firmy a priorytety menedżerów i HR Business Partnerów,
  • Strategiczne kierunki zmian roli służb personalnych i oczekiwania biznesu względem służb personalnych a idea Business Partneringu HR i HR Generalist.
 2. Jak ustalić priorytety dla HR? Strategia biznesowa a strategia HR – warsztat, 2 case studies, ocena firmy:
  • Strategia biznesowa i cele strategiczne firmy w czterech perspektywach : finansowej, klienta, procesów i rozwoju oraz miejsce celów strategicznych HR w strategii firmy,
  • Defensywne i ofensywne strategie konkurowania a kształtowanie motywacji menedżerów i pracowników przez menedżerów ze wsparciem HR Business Partnerów,
  • Kształtowanie kompetencji pracowników do realizacji strategii (pozyskiwanie, rozwój, motywowanie i ocena pracowników) – współpraca menedżerów i HR Business Partnerów,
  • Najważniejsze metody analizy strategicznej w obszarze HR przydatne dla HR Business Partnerów i definiowanie sparametryzowanych celów strategicznych HR oraz Key Performance Indicators (KPI) w HR.
 1. Wyzwania dla HR Business Partnera w zakresie wsparcia zarządzania zespołem:
  • Dzień z życia menedżera – oto dlaczego menedżerowie mają trudności w zarządzaniu zespołami,
  • Oczekiwania wobec menedżerów w zakresie operacyjnego zarządzania ludźmi a wyzwania HR Business Partnera – statystyka wymagań.
 2. Jak podnosić efektywność? Sprawianie, by wszystkie jednostki biznesowe działały na rzecz celów strategicznych:
  • Znaczenie kosztów pracy dla zysku lub straty firmy oraz zwrot z inwestycji w kapitał ludzki – HC ROI, jego mierzenie i zastosowanie w pracy HR Business Partnerów – model i case studies,
  • Efektywne przekładanie celów strategicznych na zadania zespołów i pracowników – zarządzanie wynikami i zarządzanie przez cele, zarządzanie efektami oraz wsparcie menedżerów w tych działaniach przez HR Business Partnerów – case problemowy,
  • Monitoring realizacji i ocena realizacji efektów – etapowy model nadzoru i kontroli menedżerskiej oraz zasady oceny efektów i wynagradzania za efekty oraz wsparcie menedżerów w tych działaniach przez HR Business Partnerów – model i case problemowy,
  • Rozwój pracowników firmy w kierunku podnoszenia efektywności – wkład HR Business Partnerów w procesy poprawy i doskonalenia w osiąganiu wyników – przykłady z rynku i warsztat.
 3. Jak podnosić jakość? Idea ciągłego doskonalenia w praktyce biznesowej:
  • Zarządzanie procesami, jako ważny aspekt optymalizacji działań firmy i ograniczania kosztów pracy, wspierająca rola HR Business Partnerów w budowie i aktualizacji map procesów.
  • Idea ciągłego doskonalenia kluczem do prześcigania konkurencji – trendy rynkowe.
  • Struktura funkcjonalna i struktura procesowa – dwoistość ról, odpowiedzialności i zadań menedżerów i pracowników a rozwiązywanie konfliktów i łagodzenie napięć przez HR Business Partnerów – praktyczne wyzwania i warsztat.
  • Motywowanie pracowników do optymalizowania procesów – uwalnianie potencjału optymalizacyjnego i zasady nagradzania działań optymalizacyjnych oraz wsparcie menedżerów w tym zakresie – 4 przykłady z rynku i warsztat.
 4. Idea Human Performance Improvement w pracy HR Business Partnera.
  • Rozumienie biznesu podstawą działań HR Business Partnerów – zakres informacji o organizacji niezbędny HR Business Partnerom (strategia firmy, rozumienie zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań),
  • Oczekiwania menedżerów wobec współpracy z HR Business Partnerami – pożądane konkretne efekty biznesowe,
  • Human Performance Improvement – cykl zarządczy skierowany na efekty w służbie HR Business Partnerów – model i zastosowanie, case problemowy,
  • Ścisłe określanie problemów i oczekiwanych efektów jako klucz do pracy z biznesem – warsztat.
 5. Jak zapewnić ciągłość pracy i realizacji zadań? Zarządzanie kadrą kluczową w organizacji :
  • Grupowanie się ważnych funkcji i pól decyzyjnych w wybranych miejscach organizacji – przykłady z rynku,
  • Menedżerowie i eksperci jako kluczowy zasób firmy – przykład zastosowania mapy kwalifikacji i kompetencji,
  • Budowanie ścieżek awansowych i programów sukcesji jako sposób na zapewnianie ciągłości realizacji zadań – warsztat,
  • Motywowanie pracowników kluczowych do kształcenia sukcesorów oraz własnego rozwoju – kształcenie i inspirowanie menedżerów i ekspertów przez HR Business Partnerów w kierunku dalszego awansu, coachingu menedżerskiego i mentoringu eksperckiego – warsztat.
 6. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników? Wdrażanie rozwiązań High Performing Organiozation HR Business Partnera :
  • Idea High Performing Organization i High Performing Team jako cel pracy HR Business Partnera – trendy rynkowe,
  • Warunki powstania i działania wysokoefektywnych zespołów oraz adekwatny system motywacji – model i jego zastosowanie,
  • Główne bariery wysokoefektywnego działania zespołów i ich sposoby ich niwelowania – warsztat,
  • Dzielenie się wiedzą i współpraca bez barier podstawą synergii zespołowej – warsztat.
 7. Jak prześcignąć konkurencję? Rola i znaczenie zarządzania projektami dla budowy przewagi konkurencyjnej
  • Zarządzanie projektami i zarządzanie portfelem projektów w firmie – sposób na rozwój firmy i szczególna rola HR Business Partnerów w prowadzeniu działalności projektowej,
  • Kształcenie i inspirowanie kierowników projektów i członków zespołów projektowych w zakresie pracy zespołowej, komunikacji i organizacji pracy w projekcie – model i case,
  • Struktura funkcjonalna i struktura projektowa – dwoistość ról, odpowiedzialności i zadań osób zaangażowanych w projekty oraz pomoc w organizacji czasu pracy, rozwiązywanie konfliktów i łagodzenie napięć przez HR Business Partnerów – model i warsztat,
  • Motywowanie pracowników do udziału w projektach – uwalnianie twórczego potencjału, ocena wyników prac projektowych i zasady wynagradzania w projektach oraz wsparcie menedżerów w tych działaniach oraz pozyskiwanie nowych pracowników do projektów – warsztat.
 8. Jak doceniać efekty? Nowy trend w biznesie : Employee Value Proposition
  • Ocena atrakcyjności oferty dla pracowników w środowisku wewnętrznym i na rynku pracy,
  • Rola HR Business Partnerów w budowaniu spójnego systemu motywacji i wynagradzania w oparciu o EVP,
  • Employer branding z użyciem EVP – komunikowanie oferty dla pracowników wewnątrz organizacji i w procesach naboru kadry jako ważne zadanie HR Business Partnerów,
  • Inspirowanie menedżerów do wykorzystania silnych stron EVP do motywowania pracowników – case i warsztat.
 1. Wyzwania dla HR Business Partnera w zakresie wsparcia zarządzania zespołem:
  • Standardowe problemy menedżerów z pracownikami – wsparcie HR Business Partnerów – trendy rynkowe.
  • Trudności menedżerów z komunikacją, uzyskiwaniem jakości, efektywności i innowacyjności osobistej a kryzys przywództwa – interwencje HR Business Partnerów i programy rozwoju menedżerów : inspirujące przywództwo jako cel działań.
 2. Projektowanie programów i wsparcia rozwoju menedżerów przez HR Business Partnerów.
  • Cykl życia pracowników w organizacji i związane z tym wyzwania menedżerów i HR Business Partnerów – model od rekrutacji do awansu (lub do zwolnienia) i case.
  • Style menedżerskie i przywództwo wg Blancharda – preferencje menedżerów, oczekiwania pracowników wobec menedżerów a wyzwania HR Business Partnera – model i case.
  • Przygotowanie menedżerów do prowadzenia wsparcia podwładnych : mentoringu i coachingu menedżerskiego – model i warsztat.
  • Różne style komunikacji i menedżerskiej w zależności od charakterystyki członków zespołu – diagnoza zespołów i pomoc menedżerom w poszukiwaniu efektywnego stylu komunikacji i przewodzenia zespołom – model DISC i warsztat.
 3.  Jak pomagać budować efektywną komunikację i efektywne zespoły ?
  • Fazy pracy zespołu i pomoc HR Business Partnerów w kształtowaniu efektywnej współpracy zespołowej – model i case,
  • Koncepcje preferencji osobistych oraz zarządzanie kompetencjami – wkład HR Business Partnera do doboru członków do zespołu i kształtowania podziału zadań – model i case,
  • Koncepcje ról zespołowych wg. Belbina a realna efektywność zespołu w procesach i projektach – wsparcie budowy, integracji i optymalizacji pracy zespołowej przez HR Business Partnera – model i case.
 4. Jak zapewnić innowacyjność? Rola i znaczenie realnego zwiększania kapitału ludzkiego w organizacji
  • Znaczenie innowacyjności dla umacniania pozycji rynkowej a rola HR Business Partnerów w kreowaniu atmosfery innowacyjności – model i case,
  • Motywowanie pracowników w kierunku innowacyjności i pozyskiwanie innowatorów – warunki do działań innowacyjnych i rozwój rozwiązań innowacyjnych z udziałem HR Business Partnerów – warsztat,
  • Rozwój i wspieranie przez HR Business Partnerów kompetencji innowacyjnych u pracowników i menedżerów oraz innowacje zespołowe – warsztat,
  • Zarządzanie talentami i budowa ścieżek karier jako autostrada innowacyjności i zadania HR Business Partnerów w tych programach – model i case,
 5. Zarządzanie zmianą i budowa zaufania w procesie rozwoju, zmian i restrukturyzacji – wsparcie liderów zmian przez HR Business Partnerów
  • zarządzanie zmianą – metody wdrażania zmian w organizacji przez skutecznych liderów,
  • menedżerowie w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez HR Business Partnerów,
  • pracownicy w zmianie – zadania, osobiste odczucia i postawy, systemy wsparcia przez menedżerów i HR Business Partnerów,
  • utrzymanie (lub odbudowywanie) zaufania i zaangażowania pracowników w okresie i po zakończeniu transformacji.
 6. Jak integrować wartości pracowników z wartościami firmy i wzbudzać lojalność wobec firmy?
  • Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny jako pole integracji organizacji i wdrażania pozytywnych zmian przez HR Business Partnerów – model i case problemowy,
  • Sfera wartości firmy jako wyznacznik wyboru, motywowania i wynagradzania, oceny i rozwoju, a także zwalniania pracowników w firmie – model i case problemowy
  • Sprawianie, by wszyscy w firmie działali wspólnie na rzecz strategii w oparciu o wspólne standardy – warsztat.

Trener : Irmina Gocan

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener. W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za administrację kadrową, opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych w zzl, rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w energetyce i przemyśle m.in. Polskich Sieciach Energetycznych oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wiele innych. Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Hewitt, Hudson, Sap Polska, PwC, HRK.

Autor wielu publikacji z zakresu kadr i HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa WoltersKluwer Polska, m.in. praktycznych procedur, wzorów dokumentów i narzędzi HR. Autor ogólnopolskiego Badania ,,HR Index” prowadzonego pod agendą WoltersKluwer Polska i Aida Consulting oraz kilkunastu innych kompleksowych narzędzi z zakresie controllingu HR. Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na kilku mniejszych uczelniach.

Prowadzi szkolenia z zakresu zzl dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Łącznie przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych w ramach szkoleń zewnętrznych i 5000 godzin szkoleniowych jako trener wewnętrzny.

Terminy:

Moduł 1. 21-22.11.2016, Warszawa
Moduł 2. 12-13.12.2016, Warszawa
Moduł 3. 09-10.01.2017, Warszawa

Koszt uczestnictwa: 4590 zł + 23% VAT

Oferujemy unikatowy degresywny system opłat za udział w szkoleniu –wysokość opłaty maleje wraz z liczbą uczestników! 

4 uczestników – 4590 zł + 23% VAT (minimalna grupa)
5 uczestników – 4490 zł + 23% VAT
6 uczestników – 4390 zł + 23% VAT
7 uczestników – 4290 zł + 23% VAT
8 uczestników – 4190 zł + 23% VAT
9 uczestników – 4090 zł + 23% VAT
10 uczestników – 3990 zł + 23% VAT
11 uczestników – 3890 zł + 23% VAT
12 uczestników – 3790 zł + 23% VAT (maksymalna grupa)

Poleć nas i pomniejsz tym samym koszt szkolenia!

Cena zawiera: uczestnictwo w akademii, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

Warunki zgłoszenia:  prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl; po wpisaniu na listę uczestników prosimy o dokonanie 25% zaliczki, reszta kwoty płatna na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu, z terminem płatności 7 dni

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.