Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia dofinansowane KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Już dziś możesz zyskać dofinansowanie na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Zapoznaj się ze szczegółami!

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może starać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie ze środków KFS może starać się każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. (Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie szkoleń ze środków unijnych >>> kompetea.pl/szkolenia-dofinansowane/efs/ )

Ile wynosi dofinansowanie?

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (pracodawca musi wnieść wkład własny w wysokości 20%);
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób.
  Uwaga! Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 Priorytety tzw. „puli ministra” (195 225 tys. zł):

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS (48 806 tys. zł):

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krok po kroku jak otrzymać dofinansowanie z KFS?

wybór szkolenia otwartego z preferowanego obszaru  HR |  Logistyka | Produkcja |  Efektywność osobista |  Menedżerskie |  Prawne |

wypełnienie wniosku o dofinansowanie – uzupełniamy wymagany przez UP formularz i wysyłamy Państwu wraz z niezbędnymi dokumentami jak wzór dyplomu, potwierdzenie certyfikatu ISO, KRS etc. – z naszą pomocą to naprawdę proste!

złożenie wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek

rozpatrzenie wniosku – w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku UP informuje o decyzji, pozytywne rozpatrzenie wniosku wiąże się z podpisaniem umowy i otrzymaniem dofinansowania

realizacja szkolenia

rozliczenie szkolenia z UP m.in. na podstawie wystawionej przez nas faktury i niezbędnej dokumentacji

Kompetea all rights reserved