Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia dofinansowane KFS. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Już dziś możesz zyskać dofinansowanie na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Zapoznaj się ze szczegółami!
Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie ze środków KFS może starać się każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. (Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie szkoleń ze środków unijnych >>> kompetea.pl/szkolenia-dofinansowane/efs/ )

Ile wynosi dofinansowanie?
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (pracodawca musi wnieść wkład własny w wysokości 20%);
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób.
  Uwaga! Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Jakie są priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024?

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

*Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2024

Krok po kroku jak otrzymać dofinansowanie z KFS?

wybór szkolenia otwartego z preferowanego obszaru  HR |  Logistyka | Produkcja |  Efektywność osobista |  Menedżerskie |  Prawne |

wypełnienie wniosku o dofinansowanie – uzupełniamy wymagany przez UP formularz i wysyłamy Państwu wraz z niezbędnymi dokumentami jak wzór dyplomu, potwierdzenie certyfikatu ISO, KRS etc. – z naszą pomocą to naprawdę proste!

złożenie wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek

rozpatrzenie wniosku – w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku UP informuje o decyzji, pozytywne rozpatrzenie wniosku wiąże się z podpisaniem umowy i otrzymaniem dofinansowania

realizacja szkolenia

rozliczenie szkolenia z UP m.in. na podstawie wystawionej przez nas faktury i niezbędnej dokumentacji

Dokumenty wymagane przez urzędy pracy przy składaniu wniosku na nasze szkolenie:

certyfikat jakości ISO 9001:2015

potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

KRS na podstawie którego prowadzimy pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

wzór dyplomu

Kompetea all rights reserved