Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Podczas szkolenia z komunikacji w urzędzie omawiane są najważniejsze i najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne), techniki prostego języka oraz zasady upraszczania tekstów urzędowych. Program dotyczy także etykiety językowej oraz kultury komunikacji elektronicznej.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej.

Cel szkolenia z komunikacji w urzędzie:

Celem warsztatów z komunikacji w urzędzie jest zapoznanie słuchaczy z zasadami poprawnego redagowania tekstów urzędowych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność  przygotowywania pism jasnych, precyzyjnych, zwięzłych i jednoznacznych.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter  warsztatowy (ćwiczenia, dyskusje, case study, quizy, pytania i odpowiedzi) i jest dostosowane do potrzeb instytucji. Wszystkie analizowane przykłady są autentyczne.

Program szkolenia z korespondencji w urzędzie:

 1. Wprowadzenie – wpływ niekompetencji językowej na wizerunek instytucji opracowującej dokumenty Podstawowe elementy wzorcowego tekstu urzędowego.
  • Norma językowa.
  • Błąd językowy (wybrane rodzaje: ortograficzny, interpunkcyjny, składniowy, leksykalny).
 2. Poprawność ortograficzna
  • Ortografia – omówienie rażących błędów ortograficznych – zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń
  • Najtrudniejsze zagadnienia interpunkcyjne – użycie kropki, przecinka, średnika, łącznika/dywizu, myślnika. Zbieg znaków interpunkcyjnych.
  • Odmiana wyrazów kłopotliwych (m. in. odmiana nazwisk, nazw miejscowości)
  • Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
  • Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
  • Stosowanie skrótów i skrótowców – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
 3. Poprawność stylistyczna
  • Przyjazne pisanie z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych odbiorcy – techniki, narzędzia i zasady ułatwiające proste pisanie, upraszczanie języka w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
  • Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
  • Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność, komunikacja bez żargonu i pustosłowia.
  • Spójność i kompozycja tekstu.
  • Najnowsze polskie słownictwo (zapożyczenia, wyrazy modne).
  • Zasady upraszczania tekstów pod kątem osób z niepełnosprawnościami.
  • Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe) – struktura, budowa, zwroty grzecznościowe.
  • Tytulatura i netykieta w urzędzie – zasada profesjonalizmu i grzeczności.
 4. Podsumowanie szkolenia – sesja pytań i odpowiedzi.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Czytelna i przyjazna korespondencja w urzędzie - jak pisać poprawnie, jasno i zwięźle
590 zł + 23% VAT
23.10.2023 on-line, 18.12.2023 on-line