Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

pracownicy działów kadr, działów personalnych

Cel szkolenia:

Omówione zostaną m.in. sposoby rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę z winy/ bez winy pracownika, najczęściej popełniane błędy w tym zakresie, poparte orzeczeniami SN i praktyką sądów pracy .

Program szkolenia:

Środki służące rozwiązaniu umowy o pracę

 • Dopuszczalne postępowanie przy rozwiązaniu umowy o pracy
 • kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy

Sposoby rozwiązania umowy:

 • porozumienie stron – negocjowanie warunków zakończenia stosunku pracy
 • wypowiedzenie jednej ze stron
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika/pracodawcy

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem pracodawcy – powody:

 • absencja chorobowa
 • negatywna ocena pracy
 • utrata zaufania
 • niezdolność pracownika do pracy
 • nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych
 • przyczyny niezawinione
 • kryteria doboru pracowników do zwolnień grupowych

Uzasadnienie decyzji pracodawcy dot. rozwiązania umowy o pracę

 • argumentacja decyzji pracodawcy
 • sposób przekazania informacji
 • reakcja pracownika – uprawnione działania pracodawcy

Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy / bez winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia:

 • pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych (m.in.  utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy, nieusprawiedliwione nieobecności, nadużywanie zwolnienia lekarskiego, umyślność pracownika)
 • terminy do rozwiązania umowy z winy pracownika

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy

Ochrona zatrudnienia:

 • pracownicy w ciąży,
 • pracownika niepełnosprawnego,
 • pracownika młodocianego,
 • pracownika-rodzica
 • w trakcie urlopów (wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych etc.)
 • wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika

Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy

Najczęstsze błędy w procesie zwalniania pracowników – na podstawie orzecznictwa Sądu najwyższego

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Zakończenie szkolenia 13:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Rozwiązywanie umów o pracę
550 zł + 23% VAT
450 zł + 23% VAT
27.10.2023 on-line, 14.12.2023 on-line