Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które stanowi jeden z modułów Adademii Menadżera – cyklu warsztatów skierowanych do kadry zarządzającej. Akademia została stworzona tak, by wyposażyć menadżerów w narzędzia i kompetencje niezbędne w skutecznym zarządzaniu ludźmi i/lub firmą.

Szkolenia prowadzi trener i konsultant z wieloletnim doświadczeniem – p.Irmina Gocan.

Pozostałe tematy w ramach Akademii Menedżera:

Orientacja biznesowa i strategiczna

Skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji

Budowanie, motywowanie, angażowanie oraz rozwój zespołów

 Adresaci szkolenia:
 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menedżerowie strategiczni i liniowi, którzy chcą poszerzyć kompetencje z zakresu skutecznego zarządzania zespołami i realizacji celów.
 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menedżerowie strategiczni i liniowi, którzy stoją przed wyzwaniem angażowania zespołów i przeciwdziałania fluktuacji.
 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menedżerowie strategiczni i liniowi, którzy stoją przed wyzwaniem zwiększania efektywności zespołów i poszczególnych pracowników.
 • Menedżerowie strategiczni i liniowi, u których w wyniku bieżącej pracy, oceny okresowej lub assessment/development center ujawniły się potrzeby doskonalenia i rozwoju w zakresie przewodzenia zespołom i dbania o wyniki zespołów.
 • Menedżerowie niedawno awansowani, którzy potrzebują jeszcze wsparcia i rozwoju, aby ujawnić wszystkie silne strony w zakresie zarządzania powierzonymi zespołami.
 • Pracownicy, których pracodawca chce awansować na stanowiska menedżerskie (np. sukcesorom i talentom).
 • Osoby aspirujące do stanowisk menedżerskich.
 • Pracownicy zespołów personalnych, którzy są odpowiedzialni za rozwój menedżerów, sukcesorów i talentów w firmie.
 Korzyści ze szkolenia:

Poznanie i przećwiczenie zasad przekładania celów strategicznych i na cele i działania zespołu i indywidualnych pracowników.

Poznanie lub przypomnienie i przećwiczenie zasad zarządzania wynikami, zarządzania przez cele (MBO-Management by Objectives  oraz Hoshin Kanri), zasad określania celów (np. zasada SMART) i opracowywania kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

Poznanie i przećwiczenie zasad precyzyjnego planowania, monitorowania, rozliczania wykonania oraz oceny celów i efektów.

Zrozumienie znaczenia stosowania procedur personalnych (systemu odpowiedniego delegowania zadań, oceny, premiowania i nagradzania) dla realizacji strategii firmy i przećwiczenie ich.

Przeanalizowanie czynników i barier po stronie organizacji, zespołów i pojedynczych pracowników, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach i przećwiczenie przeciwdziałania im.

Przećwiczenie przygotowania planów rozwoju i naprawczych w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów we współpracy  HR
i pracownikami.

Ocena silnych i słabych stron własnego stylu przywódczego, pozyskanie wskazówek rozwojowych.

Poznanie zasad angażowania podwładnych do realizacji celów w oparciu o skuteczne precyzowanie oczekiwań.

 Metody pracy:
 • Mini-wykłady
 • Warsztaty
 • Analizy studiów przypadków
 • Arkusze planowania, monitorowani i rozliczania celów i KPI w skali firmy, zespołów, indywidualnie
 • Model HPI i arkusze do jego stosowania
Program szkolenia:

Dzień 1. Zarządzanie realizacją celów i wyników z perspektywy menedżera.

Efektywne zarządzanie realizacją celów i wyników pracy:

 1. Funkcje i zadania menedżera w zarządzaniu realizacją celów i wyników oraz przepływem pracy i informacji niezbędnym do ich wykonania – określenie zakresu własnych aktywności menedżerskich, wskazówki do samorozwoju,
 2. Style przywódcze i dobór stylu zależnie od zadań i zespołu – koncepcje B&M, Blanchard’a, Chialvin’a i ich praktyczne zastosowanie we własnych praktykach menedżerskich – autodiagnoza i wskazówki do samorozwoju,
 3. Test stylu przywództwa i samoocena, silne i słabe strony, wynikające z tego problemy z realizacją celów, zadań i wyników przez zespół i postawami w zespole,
 4. Dobór stylu przywództwa w zależności od sytuacji, celów i stopnia przygotowania pracownika do ich realizacji oraz jego motywacji – warsztat,
 5. Styl przywódczy, rodzaj celu i przygotowanie pracownika a zakres partycypacji pracownika w ustalaniu sposobów działania i podejmowaniu decyzji – warsztat.

Skuteczna realizacja celów, KPI (kluczowych wskaźników efektywności) z perspektywy organizacji – informacje ważne dla rozumienia swojej roli w systemie przez menedżera:

 1. System zarządzania przez cele w organizacji – założenia, korzyści, podstawy działania,
 2. Najpopularniejsze systemy zarządzania celami: zarządzanie przez cele oraz hoshin kanri i ich zastosowanie,
 3. Cele a KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) i ich znaczenie dla późniejszej realizacji i rozliczenia,
 4. Typowe cele strategiczne organizacji i co z nich wynika dla celów i zadań poszczególnych obszarów działania i zespołów – warsztat z priorytyzacji kierunków działań,
 5. Idea i sposoby kaskadowania i eskalowania celów strategicznych w organizacji – warsztat z kaskadowania i eskalowania celów,
 6. Etapy zarządzania celami i KPI w skali organizacji :
  • Planowanie, okresowe monitorowanie oraz rozliczanie celów i KPI w skali organizacji,
  • Związane z tym systemy oceny wyników pracy pracowników oraz systemy premiowe i nagrodowe oraz ich znaczenie dla osiąganych wyników.
 7. Praca w systemie celów i KPI w praktyce menedżera oraz angażowanie do realizacji celów i KPI w skali zespołu i indywidualnych pracowników:
  • Tworzenie i upowszechnianie wizji prac Zespołu w kontekście strategii biznesowej organizacji, przekładanie wizji na cele własne i zespołu oraz wynikające z nich zadania – warsztat i odgrywanie scenek,
  • Wyznaczanie i parametryzacja celów i KPI – warsztat:
   • Cele i zadania menedżera na etapie planowania,
   • Metody opracowania celów dla zespołu i indywidualnych pracowników (m.in. zasada SMART) i wyznaczania KPI (m.in. opomiarowanie, wskaźniki, targety),
  • Delegowanie celów i KPI – warsztat i odgrywanie scenek:
   • Cele i zadania menedżera na etapie delegowania,
   • Przekazywanie pracownikowi celów i KPI do wykonania,
   • Delegowanie uprawnień,
   • Angażowanie pracownika do realizacji celów i KPI (kontaktowanie wykonania),
   • Zakres partycypacji pracownika w planowaniu celów i KPI oraz sposobie ich wykonania, kontraktowanie wykonania w sytuacji partycypacji,
  • Monitorowanie realizacji i obserwacja sposobów realizacji i rozliczanie wyników pracy – warsztat i odgrywanie scenek:
   • Cele i zadania menedżera na etapie monitorowania,
   • Efektywne sposoby obserwacji, monitorowania i kontroli wykonania celów i KPI przez pracowników,
   • Okresowe omawianie realizacji celów i KPI z pracownikiem,
   • Budowanie samodzielności w realizacji celów i KPI,
   • Zakres wsparcia pracownika w sytuacji sukcesów i porażek,
  • Okresowa ocena realizacji celów i KPI – warsztat i odgrywanie scenek:
   • Cele i zadania menedżera na etapie rozliczania realizacji celów i KPI,
   • Formalna oceny efektów pracy,
   • Komunikowanie i omawianie formalnej oceny,
   • Gratyfikowanie finansowe i niefinansowe za efekty,
   • Decyzje menedżerskie zależne od oceny,
   • Wnioskowanie co do zakresu wymaganego wsparcia w kolejnych okresach realizacji celów i KPI,
  • Przydatne formatki planowania, monitorowana i rozliczania celów i KPI – warsztat z zastosowania.

Dzień 2. Wsparcie zespołów w realizacji celów i wyników.

Angażowanie w oparciu o skuteczne precyzowanie oczekiwań oraz udzielanie konstruktywnych wskazówek i pochwał – odgrywanie scenek:

 1. Określanie zasad i oczekiwań wobec podwładnych w oparciu o model AID,
 2. Rozmowy angażujące w cele oraz obowiązki w praktyce,
 3. Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych – rozmowy korygujące, dyscyplinujące w praktyce,
 4. Udzielanie pochwał i celebracja sukcesów – rozmowy mające na celu wzmocnienia pozytywne w realizacji celów w praktyce.

Kluczowe aspekty wsparcia realizacji celów i KPI – adekwatne plany rozwojowe i naprawcze dla Zespołu i indywidualnych pracowników – wprowadzenie do warsztatu.

Model zarządzania efektywnością pracy pracowników (HPI – Human Performance Improvement):

 1. Typowe problemy z uzyskiwaniem efektywności przez pracowników, zespoły, organizacje – perspektywa pracowników i perspektywa menedżerów,
 2. Czynniki mające wpływ na efektywność pracowników,
 3. Procedura zwiększania efektywności pracowników – adekwatne plany rozwojowe i naprawcze, od planu do realnych efektów – case study i warsztat:
 • Odkrywanie przyczyn niskiej efektywności w realizacji celów i KPI,
 • Etapy zwiększania efektywności pracowników,
 • Rodzaje interwencji zmierzających do zwiększania efektywności pracowników,
 • Rozliczanie efektów planów rozwojowych i naprawczych.
 1. Wdrażanie rozwiązań High Performing Organization w Zespole – przegląd możliwości i przećwiczenie zaprojektowania metod HPT:
 • Idea High Performing Organization (HPO) i High Performing Team (HPT) jako cel pracy menedżera,
 • Warunki powstania i działania wysokoefektywnych zespołów oraz adekwatny system jego utrzymania,
 • Główne bariery wysokoefektywnego działania zespołów i sposoby ich niwelowania,
 • Dzielenie się wiedzą i współpraca bez barier podstawą synergii zespołowej,
 • Znaczenie High Performing Organization (HPO) i High Performing Team (HPT) dla realizacji celów I KPI.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Akademia Menadżera: Zarządzanie przez cele
17-18.09.2020 Warszawa, 22-23.10.2020 Wrocław
1590 zł +23% VAT