Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Koordynatorzy, menedżerowie i inne osoby mające za zadanie koordynowanie pracy pracowników rozproszonych w terenie (np. w rożnych lokalizacjach, oddziałach) oraz zarządzanie tymi zespołami lub ich wspieranie.

Cel szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym:

 • Omówienie charakteru i wyzwań w zarządzaniu zespołami rozproszonymi
 • Doskonalenie sposobów rekrutacji i metod selekcji kandydatów do zespołów rozproszonych z perspektywy menedżera
 • Doskonalenie sposobów wdrożenia pracowników do pracy w okresie próbnym, poznanie metod skutecznej adaptacji zawodowej pracowników do zespołów rozproszonych
 • Ugruntowanie wiedzy i przećwiczenie sposobów odpowiedniego zarządzania celami i zadaniami indywidualnych pracowników i zespołów rozproszonych, jak też możliwości udzielania wsparcia pracownika w innej lokalizacji, jeśli nie uzyskuje on odpowiedniej jakości i efektywności pracy
 • Poznanie praktycznych zasad i ram prawnych kontroli dyscypliny pracy, procesu pracy, relacji pracowników oddalonych lokalizacyjnie oraz zakresu interwencji i decyzji w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości.
 • Ugruntowanie wiedzy i przećwiczenia zasad efektywnego komunikowania się, wymiany informacji, prowadzenia spotkań i rozwiązywania problemów w zespołach pracujących w rozproszeniu
 • Zapoznanie się z metodami utrzymania standardów pracy pracowników oraz metodami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zespołach rozproszonych
 • Poznanie zasad skutecznego monitoringu bieżącego pracy, okresowej oceny wyników pracy, udzielania feedbacku, ustalania ram doskonalenia i rozwoju oraz planów poprawy
 • Ustalenie zakresu wsparcia ze strony organizacji, jakiego powinien oczekiwać menedżer od jednostek wspierających m.in. HR BP, administracji, zespołów wsparcia biznesu w sytuacji zarządzania zespołem rozproszonym
 • Omówienie trudności z motywowaniem i angażowaniem podwładnych pracujących w oddaleniu od przełożonego i całej organizacji, wskazanie dobrych praktyk zwiększających motywację tych osób
 • Ustalenie katalogu sytuacji, w których z pracownikiem powinna być rozwiązania umowa o pracę
 • Przedstawienie zasad i sposobów angażowania i integracji zespołu rozproszonego
 Metody pracy:
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • case study
 • wymiana doświadczeń

Program szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym:

DZIEŃ 1. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I ROZLICZANIE ZADAŃ W PRACY ZDALNEJ.

 1. Charakterystyka pracy w rozproszeniu:
  • Praca w terenie z punktu widzenia pracownika, typowe korzyści i trudności,
  • Możliwości i ograniczenia delegowania zadań i organizowania pracy pracowników w terenie z punktu widzenia menedżera,
  • Bariery i ryzyka pracy w rozproszeniu po stronie pracodawcy, zadania i odpowiedzialność menedżera i pracownika ograniczające te trudności.
 2. Rekrutacja i selekcja pracowników do różnych lokalizacji z perspektywy menedżera:
  • Specyficzne kwalifikacje i kompetencje, które powinny być wymagane od pracowników pracujących w innych lokalizacjach niż ich menedżer,
  • Sposoby przyciągania osób z takimi kwalifikacjami i kompetencjami na etapie rekrutacji i sprawdzania ich w czasie selekcji – narzędzia i metody z perspektywy menedżera oraz wymagania menedżera co do zakresu sprawdzania przez zespół personalny,
  • Metody prowadzenia rozmów rekrutacyjnych i negocjowania warunków pracy i płacy z kandydatami do różnych lokalizacji.
 3. Okres próbny i adaptacja zawodowa pracowników z różnych lokalizacji z perspektywy menedżera:
  • Zakres i formy wprowadzenia pracownika do organizacji, w zadania i społeczność firmy,
  • Budowanie zaangażowania i lojalności,
  • Stawianie wymagań, celów i zadań w pierwszym okresie pracy,
  • Budowanie samodzielności,
  • Dopływ wiedzy i dobrych praktyk,
  • Kontrola procesu pracy i jej efektów,
  • Udzielanie informacji zwrotnej, chwalenie i korygowanie błędów,
  • Zapewnianie wsparcia pracownikowi,
  • Rola menedżera a rola opiekuna adaptacyjnego, trenera lub mentora (jeśli jest wyznaczony),
  • Ocena działania pracownika przed przedłużeniem umowy o pracę,
  • Rozmowa podsumowująca okres próbny i adaptacji.
 4. Zasady okresowego planowania, organizowania i rozliczania zadań pracownika pracującego w innej lokalizacji:
  • Najważniejsze aspekty planowania i organizacji pracy pracowników pracujących w rozproszeniu, główne wyzwania po stronie menedżera, zmiana wobec standardowych form realizacji pracy w sytuacji rozproszenia,
  • Długookresowe planowanie, realizacja i rozliczanie zadań:
   • Znaczenie, cele i korzyści planowania długookresowego w pracy pracownika zatrudnionego w innej lokalizacji,
   • Cykl planowania w oparciu o zarządzanie przez cele, performance management lub KPI,
   • Stawianie celów wg zasady SMART, przykład konstruowania celu zgodnie z zasadami SMART,
   • Rodzaje celów a ich dokładne planowanie, mierniki realizacji, monitorowanie i rozliczanie pracy pracownika zatrudnionego w innej lokalizacji,
   • Formatki planowania, monitorowania i rozliczania realizacji celów – przykłady,
  • Krótkookresowe planowanie, realizacja i rozliczanie zadań – plany tygodniowe i dzienne:
   • Znaczenie, cele i korzyści planowania krótkookresowego w pracy pracownika zatrudnionego w innej lokalizacji,
   • Plan i harmonogram tygodnia – zasady kształtowania, przykłady,
   • Rozkład energii pracownika w trakcie tygodnia a planowanie pracy w innej lokalizacji,
   • Plan i harmonogram dnia – zasady kształtowania, przykłady,
   • Rozkład energii pracownika w trakcie dnia a planowanie pracy w innej lokalizacji.
 5. Zasady planowania, organizowania i rozliczania zadań oraz koordynacji pracy zespołu współpracującego nad tymi samymi zadaniami w różnych lokalizacjach :
  • Efektywny zespół,
  • Kluczowe działania ułatwiające koordynację prac zespołu realizującego zadania w rozproszeniu,
  • Planowanie, organizowanie i rozliczanie zadań zespołu pracującego w rozproszeniu:
   • Planowanie i harmonogramowanie zadań wspólnych, zapis postępów, monitorowanie i rozliczanie zadań wspólnych – przykłady,
   • Szczegółowe rozliczanie zadań realizowanych wspólnie – przykłady,
  • Komunikacja w Zespole pracującym w rozproszeniu:
   • Ustalenie zasad komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz pomiędzy sobą i członkami zespołu,
   • Udostępnienie wzajemnie pracownikom kontaktów adresowych, mailowych i telefonicznych,
   • Szczegółowe zasady informowania się i dokonywania ustaleń, wymiany korespondencji oraz wykonywania telefonów,
   • Okresowe raportowanie z wykonania prac indywidualnych i zespołu,
   • Raportowanie wyników prac indywidualnych i zespołu.
  • Efektywne prowadzenie spotkań roboczych pracowników pracujących w rozproszeniu:
   • Spotkania jako narzędzie koordynacji prac,
   • Znaczenie okresowych, cyklicznych spotkań roboczych z udziałem wszystkich lub wybranych członków zespołu,
   • Wady i zalety telekonferencji i spotkań stacjonarnych,
   • Umożliwienie przeprowadzania i organizacja telekonferencji, wymagania techniczne takich spotkań,
   • Umożliwienie przeprowadzania i organizacja spotkań stacjonarnych, wymagania techniczne takich spotkań,
   • Efektywny plan i przebieg spotkania, dostarczanie materiałów do spotkań, finalizowanie ustaleń i podział zadań, notatki ze spotkań i plany dalszych prac.

DZIEŃ 2. ANGAŻOWANIE I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W ROZPROSZENIU ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE TRUDNOŚCIOM W UZYSKIWANIU EFEKTYWNOŚCI, JAKOŚCI I SATYSFACJI Z PRACY. 

 1. Typowe trudności w pracy w rozproszeniu i podstawowe zasady przeciwdziałania mi:
  • Trudności w utrzymaniu dyscypliny pracy,
  • Trudności w uzyskiwaniu jakości i efektywności oraz zasady ich poprawy,
  • Niski poziom satysfakcji, motywacji i zaangażowania oraz zasady podnoszenia go,
  • Zaufanie a monitorowanie i kontrolowanie oraz jego znaczenie dla przeciwdziałania trudnościom.
 2. Możliwości monitorowania i kontroli dyscypliny pracy pracowników działających w rozproszeniu :
  • Główne obowiązki pracownicze i dyscyplina pracy pracowników a odpowiedzialność pracodawcy i menedżera,
  • Możliwości kontrolowania i uwarunkowania prawne kontroli dyscypliny pracy w sytuacji pracowników w innych lokalizacjach, działanie i interwencje w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości, możliwe decyzje formalne wobec pracowników:
   • potwierdzanie obecności,
   • potwierdzanie aktywności,
   • inteligentny sprzęt biurowy i IT, stosowanie kamer,
   • okresowa wizytacja miejsca pracy,
   • kontrola w przypadku podejrzenia spożywania alkoholu i innych używek,
   • kontrola w sytuacji podejrzenia dyskryminacji, mobbingu i innych nieprawidłowości w relacjach pomiędzy pracownikami,
   • kontrola w sytuacji podejrzenia kradzieży i działania na szkodę pracodawcy,
   • kontrola miejsca pracy w razie wypadku przy pracy.
 3. Możliwości monitorowania i kontroli jakości i efektywności pracy pracowników działających w rozproszeniu :
  • Kontrola przebiegu pracy a kontrola efektów, model ROWE i jego znaczenie dla poprawy jakości i efektywności,
  • Kiedy są przesłanki do wzmożonej kontroli,
  • Możliwości kontrolowania i uwarunkowania prawne kontroli przebiegu i efektów pracy w sytuacji pracowników w innych lokalizacjach:
   • okresowa obserwacja wykonania zadań i czynności,
   • okresowy odsłuch rozmów,
   • analiza reklamacji i skarg,
   • analiza mierzalnych wyników.
 4. Udzielanie bieżącego feedbacku pracowników pracujących w innych lokalizacjach:
  • Bieżąca rozmowa o wynikach,
  • Bieżąca rozmowa o przyczynach trudności,
  • Bieżąca rozmowa o sukcesach,
  • Znaczenie small talk’u.
 5. Dokonywania okresowej oceny pracowniczej pracowników pracujących w innych lokalizacjach:
  • Analiza i podsumowanie wyników,
  • Analiza i podsumowanie przyczyn trudności,
  • Analiza i podsumowanie sukcesów,
  • Ocena kwalifikacji i kompetencji oraz planowanie szkoleń i rozwoju,
  • Plany naprawcze i plany dalszego doskonalenia i rozwoju w sferze biznesowej i osiągania wyników oraz plan ich monitorowania, kontroli i rozliczania,
  • Decyzje formalne wobec pracowników,
  • Szczególne znaczenie warunków i formy prowadzenia rozmowy w sytuacji pracowników pracujących w innych lokalizacjach.
 6. Mentoring menedżerski w kierunku zwiększania efektywności i jakości pracy pracowników pracujących i innych lokalizacjach:
  • Idea mentoringu menedżerskiego,
  • Standardowe problemy pracowników z uzyskaniem efektywności pracy w sytuacji pracy w innych lokalizacjach i sposoby rozwiązania tych problemów :
   • Brak profesjonalnego planowania i dezorganizacja,
   • Trudności z priorytetyzacją zadań,
   • Skupianie się na trudnościach zamiast prowadzenie spraw do przodu,
   • Zbyt dużo czasu poświęcanego na wykonanie zadań,
   • Spędzenie czasu na niczym (złodzieje czasu),
   • Kształtowanie się negatywnych postaw wobec menedżera działającego w innej lokalizacji, jednostek zlecających (np. centrali).
 7. Organizacja pracy służb wsparcia poza menedżerem :
  • HR Business Partnerzy i ich typowe zadania wspierające menedżera i jego zespoły rozproszone – czego wymagać z perspektywy menedżera, jak skutecznie korzystać z usług HR BP,
  • Jednostki administracyjne i ich typowe zadania wspierające menedżera i jego zespoły rozproszone (np. działy zakupów, służby IT, służby BHP) – czego wymagać z perspektywy menedżera, jak skutecznie korzystać z usług tych jednostek,
  • Jednostki wsparcia biznesowego i ich typowe zadania wspierające menedżera i jego zespoły rozproszone (np. marketing, wsparcie sprzedaży, trenerzy wewnętrzni) – czego wymagać z perspektywy menedżera, jak skutecznie korzystać z usług tych jednostek.
 8. Rozwój pracowników w oddalonej lokalizacji a utrzymanie standardów pracy:
  • Opracowanie i komunikowanie standardów pracy,
  • Korzystanie ze szkoleń i rozwoju,
  • Intranet, E-learning i baza wiedzy,
  • Wymiana doświadczeń,
  • Action learning.
 9. Higiena życia pracowników w oddalonej lokalizacji a przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu:
  • Efektywne godziny pracy,
  • Sposób odżywiania się,
  • Przerwy w pracy,
  • Kontakty z innymi pracownikami firmy,
  • Redukcja stresu.
 10. Specyfika motywowania pracowników pracujących w innych lokalizacjach:
  • Elementy wpierające i obniżające motywację pracowników mających mały kontakt z przełożonym i organizacją jako całością, korzyści i problemy działania w środowisku lokalnym z perspektywy pracownika,
  • Możliwe trudności z motywacją pracownika i przeciwdziałanie im,
  • Możliwe problemy z motywacją zespołu jako całości i przeciwdziałanie im,
  • Codzienna motywacja indywidualnie i zespołowo pracowników pracujących w różnych lokalizacjach,
 11. Angażowanie pracowników pracujących w innych lokalizacjach:
  • Samostanowienie a wytyczanie kierunków działań,
  • Osobiste preferencje do pełnienia wybranych ról zespołowych – test, model i jego wykorzystanie w odniesieniu do poszczególnych pracowników,
  • Zespołowe generowanie pomysłów, rozwiązywania problemów i ustalania zasad pracy:
   • Zasady „burzy mózgów” i ,,karuzeli pomysłów”,
   • Mini-badania opinii i ich wykorzystywanie,
   • Metody grupowego podejmowania decyzji,
  • Eliminowanie zachowań ,,zabijających ducha zespołu” i rozwiązywanie konfliktów – na poziomie lokalnym i w całym zespole,
  • Integracja i współpraca – na poziomie lokalnym i w całym zespole,
  • Wzajemne wsparcie, dzielenie się dobrymi praktykami, przepływ wiedzy – na poziomie lokalnym i w całym zespole.
 12. Przesłanki zwolnienia pracownika pracującego w oddalonej lokalizacji – kiedy należy podjąć decyzję i jak ja pracownikowi zakomunikować:
  • Cechy charakteru, postawy i zachowania,
  • Problemy z dyscypliną pracy,
  • Powtarzające się trudności z realizacją procesu pracy,
  • Trwały spadek efektów pracy,
  • Trwały spadek motywacji i zaangażowania.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie zespołem rozproszonym
1390 zł + 23% VAT