Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia on-line oraz webinary w technologii live streaming to nowoczesna, interaktywna forma nabywania kompetencji w czasie rzeczywistym.
 Niezależnie od tego gdzie  jesteś – w domu, czy w pracy, w Polsce czy za granicą – wystarczy komputer albo urządzenie mobilne z dostępem do internetu, by zdobyć nowe kompetencje.

ZYSKUJESZ:

CZAS

który poświęciłbyś na dojazd

PIENIĄDZE

związane z ewentualnym zakwaterowaniem czy dojazdem

NAGRANIE

ze szkolenia (w przypadku realizacji przez BUR) oraz 1h konsultacji z trenerem

CERTYFIKAT

w formie elektronicznej lub papierowej
Jak to wygląda w praktyce?

widzisz i słyszysz trenera prowadzącego szkolenie, w czasie rzeczywistym

widzisz wyświetlaną prezentację

masz możliwość zadawania pytań na czacie oraz przy użyciu mikrofonu

pracujesz w mniejszych zespołach w tzw. breakout rooms – mini pokojach konferencyjnych

trener udostępnia Ci w trakcie szkolenia dodatkowe pliki, ankiety, zadaje pytania, notuje na tablicy etc.

To szkolenie dostępne jest także w wersji stacjonarnej >>> SPRAWDŹ <<<

ZAKRES MERYTORYCZNY

 Adresaci szkolenia:

szkolenie z controllingu personalnego skierowane jest do kierowników HR wyższego i niższego szczebla, specjalistów ds HR, specjalistów ds controllingu; zapraszamy osoby, które mają wiedzę i doświadczenie w obszarze ZZL, znają procesy i stosowane w nim narzędzia

 Cel szkolenia:

przeanalizowane zostaną cele, metody i zakresy użyteczności Controllingu HR, a także przećwiczone zostaną metody controllingu personalnego i mierzenia efektywności w następujących obszarach

Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz strategii biznesowej

 • analiza strategiczna obszaru HR,
 • powiązanie celów strategicznych biznesu z celami zzl,
 • projektowanie, budżetowanie oraz ocena efektów inicjatyw strategicznych i projektów w HR,
 • ocena Zespołu HR – macierz kwalifikacyjno-kompetencyjna, ocena efektów pracy całego zespołu.

Efektywność funkcji HR vs oczekiwania biznesu
(controlling i analiza procesów HR, wskaźniki efektywności, benchmark)

 • etatyzacja, rekrutacja i selekcja, zatrudnianie i adaptacja,
 • ocenianie kompetencji oraz rozwój zawodowy,
 • realizacji celów i zadań oraz motywowanie finansowe i niefinansowe,
 • zwolnienia i outplacement.

Współmierność kosztów do przychodów w HR a wyniki biznesowe
(analiza wskaźnikowa, demograficzna i logiczna w obszarze HR)

 • zastosowanie wskaźników i analiz do oceny działań HR,
 • tabele, raporty i benchmark wskaźników, formuła wskaźnikowania a porównywanie wyników,
 • przykładowe casy analityczne i macierze porównań stanu załogi.

Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR.

1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

a. Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
b. Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
c. Controllerzy HR i ich zadania
d. Przydatne publikacje, raporty i strony internetowe w zakresie controllingu personalnego
e. 2 przykłady z rynku

2. Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR i jej znaczenie dla organizacji

a. Model biznesowy punktem wyjścia do strategii zzl
b. Strategia firmy punktem wyjścia do strategii zzl
c. Cele strategiczne HR, inicjatywy strategiczne HR skierowane na potrzeby biznesu
d. Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
e. Jak sobie radzić, gdy misja, wizja i strategia firmy nie są opisane i komunikowane – tabele analityczne
f. Strategiczne kierunki zmian roli służb personalnych i oczekiwania biznesu względem służb personalnych a idea Controllingu HR
g. 2-4 * case problemowy (zależnie od liczby uczestników, praca w podziale na grupy)

3. Analiza strategiczna obszaru HR – warsztat na przykładzie firmy

a. Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
b. Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
c. Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
d. Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
e. Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
f. Opracowanie ogólnego zarysu strategii zzl (wyznaczenie kierunków strategicznych)
g. Projektowanie celów strategicznych oraz ich wskaźnikowanie
h. Rozdział celów strategicznych HR na działania operacyjne w obszarze HR : polityki i procesy HR, programy i projekty HR, praca nad kontekstem organizacyjnym : klimat, kultura i przywództwo, praca nad postawami i zachowaniami : style myślenia i style działania
i. Ocena skutków działań HR : korzyści i ryzyka
j. 3 priorytety działań HR a cele strategiczne : praca nad efektywnością, zarządzanie kadrą kluczową i talentami w organizacji, kształtowanie wartości organizacyjnych i kultury organizacyjnej (ogólne założenia i sprawdzenie wypracowanych na warsztacie celów pod kątem tych priorytetów)
k. Uczestnicy zakańczają warsztat z wyznaczonymi i kierunkami i celami strategii HR oraz propozycją wskaźników strategicznych (przykład – jeśli pracowali na case, cele i wskaźniki dla własnej firmy – jeśli zdecydowali się na analizę sytuacji własnej firmy)

4. Podstawowe wskaźniki controllingu strategicznego HR a karta wskaźników strategicznych w HR

a. Struktura kosztów i przychodów z pracy – ujęcie księgowe i controlingu HR (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
b. Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia – koncepcja i zastosowanie
c. Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.

1. Controlling w procesach HR

a. Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
b. Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
c. Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
d. Controlling HR w służbie optymalizacji procesów
e. Prowadzenie analizy funkcji personalnej w najważniejszych obszarach funkcji personalnej i poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń – główne założenia.

2. Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym

a. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu kształtowania etatyzacji do strategii przedsiębiorstwa, opisów stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjno-kompetencyjne i budżetu wynagrodzeń oraz jego wskaźnikowanie
b. Benchmarki etatyzacyjne i wynagrodzeniowe a controlling personalny
c. 4 * przykład z rynku

3. Rekrutacja i selekcja w ujęciu controllingowym

a. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu rekrutacji i selekcji, zatrudnia i adaptacji zawodowej oraz jego wskaźnikowanie
b. Benchmarki w zakresie rekrutacji i selekcji a controlling personalny
c. 4 * przykład z rynku, 2 * case problemowy

4. Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym

d. Zagadnienia dotyczące tworzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
e. Zarządzanie wynikami pracy (m.in. przez cele, KPI) jako ważny obszar controllingu HR
f. Premie, nagrody i bonusy za efekty a ich faktyczna efektywność
g. Warsztat : prawidłowy kształt systemu premiowego (lub podobnego) oraz wynagradzania za szczególne efekty (nagrody)
h. Benchmarki w zakresie motywacji płacowej i bonusów a controlling personalny
i. 4 * przykład z rynku

5. Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym

a. Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
b. Warsztat : metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena
c. Warsztat : planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju oraz pomiar efektywności procesów szkoleniowych i efektywności szkoleń wraz z wyceną efektów i ROI
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

6. Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym

a. Koncepcja zaangażowania i jej zasosowanie w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
a. Warsztat : pomiar ,,miękkich” aspektów motywowania i zaangażowania w controllingu personalnym a efektywność i jakość pracy oraz innowacyjność i przedsiębiorczość
b. Warsztat : efektywne systemy motywacji a koncepcja Empoyee Value Proposition i jej zastosowanie
c. Benchmarki w zakresie motywacji niefinansowej a controlling personalny
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

7. Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym

a. Założenia efektywnych form zwolnień i outplacementu z punktu widzenia controllingu personalnego
b. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu zwolnień i outplacementu oraz jego wskaźnikowanie
c. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.

1. Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych w HR

a. Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
b. Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
c. Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
d. 2 * przykład z rynku

2. Karta wskaźników dla firmy

a. Podstawowe mierniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
b. Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy
c. Rzetelność i trafność wskaźników
d. Metodologia liczenia wskaźników
e. Poprawna interpretacja wskaźników
f. 2 * przykład z rynku

3. Szczegółowe wskaźniki i narzędzia analityczne dla poszczególnych funkcji HR, metodologia liczenia wskaźników, ich interpretacja oraz wykorzystanie – prezentacja kary + warsztat:

a. Struktura i demografia zatrudnienia
b. Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
c. Absencja
d. Rekrutacja i Selekcja
e. Zatrudnienie i Adaptacja
f. Oceny okresowe – wynikowe
g. Wynagradzanie i motywacja finansowa
h. Wydajność i efektywność
i. Oceny okresowe – kompetencyjne
j. Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
k. Szkolenia i rozwój zawodowy – wskaźniki controllingu HR w ocenie efektywności szkoleń
l. Motywowanie pozafinansowe
m. Zwolnienia i Outplacement
n. 2 * przykład z rynku, 2 * ćwiczenie

4. Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie:

a. Dobór danych
b. Uwarunkowania analizy trendów
c. Uwarunkowania porównywania się z rynkiem
d. 2 * przykład z rynku, 2 * ćwiczenie

5. Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie:

a. Raporty płacowe (z rynku)
b. Inne raporty wskaźnikowego controllingu HR
c. Specyficzne benchmarki np. z badań zaangażowania
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

6. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń na podstawie analizy wskaźnikowej.

a. 1 * przykład z rynku

Przebieg szkolenia on-line:

Dzień 1 – Dzień 2 – Dzień 3

____  09:00 | start

09:05 – 10:30 | blok merytoryczny

10:30 – 10:45  | przerwa

10:45 – 12:15  | blok merytoryczny

12:15 – 13:00  | przerwa

13:00 – 14:30  | blok merytoryczny

14:30 – 14:45  | przerwa

14:45 – 16:15  | blok merytoryczny

16:15   ____ | koniec

*każdy dzień w takim samym układzie

PRELEGENT

trener Kompetea Irmina Gocan

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest różnica między webinarem a szkoleniem on-line?

Webinary są krótszą (max 4h), nieco mniej interaktywną formą. Podzielone są na część merytoryczną oraz panel dyskusyjny trwający od 1h do 2h, w zależności od liczby zadawanych pytań.

Szkolenie on-line to dłuższa (min. 6h dziennie) bardziej rozbudowana formuła, z możliwością różnych ćwiczeń aktywizujących m.in. pracą w w break-out roomach (mini pokojach), tworzeniem wspólnych whiteboardów. W szkoleniu on-line bierze udział nie więcej niż 15 uczestników.

Czy potrzebny jest specjalny program, aby wziąć udział w spotkaniu?

Nie. Aby wziąć udział w webinarze czy szkoleniu on-line wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki. W przypadku webinarów możliwe jest także połączenie poprzez urządzenie mobilne. Szczegółowa specyfikacja wymagań dostępna u Organizatora.

Kompetea all rights reserved

Profesjonalny controlling HR
22-24.04.2020
2000 zł + 23% VAT
webinar