Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia on-line oraz webinary w technologii live streaming to nowoczesna, interaktywna forma nabywania kompetencji w czasie rzeczywistym.
 Niezależnie od tego gdzie  jesteś – w domu, czy w pracy, w Polsce czy za granicą – wystarczy komputer albo urządzenie mobilne z dostępem do internetu, by zdobyć nowe kompetencje.

ZYSKUJESZ:

CZAS

który poświęciłbyś na dojazd

PIENIĄDZE

związane z ewentualnym zakwaterowaniem czy dojazdem

NAGRANIE

ze szkolenia (w przypadku realizacji przez BUR) oraz 1h konsultacji z trenerem

CERTYFIKAT

w formie elektronicznej lub papierowej
Jak to wygląda w praktyce?

widzisz i słyszysz trenera prowadzącego szkolenie, w czasie rzeczywistym

widzisz wyświetlaną prezentację

masz możliwość zadawania pytań na czacie oraz przy użyciu mikrofonu

pracujesz w mniejszych zespołach w tzw. breakout rooms – mini pokojach konferencyjnych

trener udostępnia Ci w trakcie szkolenia dodatkowe pliki, ankiety, zadaje pytania, notuje na tablicy etc.

To szkolenie dostępne jest także w wersji stacjonarnej >>> SPRAWDŹ <<<

ZAKRES MERYTORYCZNY

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest osobom, które są odpowiedzialne za rozwój innych osób, w tym menedżerom i specjalistom ZZL pracujących w obszarach ocen, szkoleń i rozwoju pracowników, zarządzania wiedzą, ścieżek karier i awansów oraz trenerom wewnętrznym.

 Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli specjalisty szkoleń i rozwoju w szerokim rozumieniu tej funkcji tj. projektowania zarówno pojedynczych działań szkoleniowych jak i efektywnej biznesowo polityki szkoleniowej.

 Korzyści ze szkolenia:
 • Zapoznanie się z ideą zarządzania rozwojem pracowników w sposób zintegrowany z biznesem.
 • Zrozumienie roli i znaczenia kluczowych elementów systemu zarządzania rozwojem pracowników dla budowania realnej przewagi biznesowej firmy:
  • proces realizacji jednego szkolenia (działania rozwojowego),
  • procesy dla wybranych grup uczestników,
  • proces zarządzania działalnością szkoleniową (rozwojową) w skali organizacji.
 • Nabycie lub rozwój umiejętności w zakresie:
  • badania potrzeb rozwojowych i szkoleniowych (metody i środki),
  • ustalania celów i planowanych efektów szkolenia,
  • przygotowywania koncepcji i wyboru metodyki rozwoju i szkoleń pod kątem realizacji konkretnych celów, efektywności nauki, wyzwań organizacyjnych i finansowych,
  • doboru organizatorów,
  • organizowania działań rozwojowych i szkoleniowych oraz raportowania z ich przebiegu.
 • Zdobycie konkretnych wskazówek w zakresie dostosowywania metod, form i środków do realizacji określonych celów rozwoju i szkolenia oraz pomiaru oceny efektywności procesu realizacji jednego szkolenia (działania rozwojowego).
 • Nabycie umiejętności ustalania, proponowania i wyboru priorytetów rozwoju w skali organizacji oraz oceny efektywności procesu zarządzania całą działalnością szkoleniową (rozwojową).
 • Zdobycie narzędzi wykazywania kosztów oraz konsekwencji luki kwalifikacyjnej i kompetencyjnej, wyceny korzyści ze szkoleń – na konkretnych kwotach oraz na bazie wskaźników controllingu personalnego.
 • Podniesienie umiejętności organizowania działalności szkoleniowej w skali firmy – podziału ról i odpowiedzialności, zastosowania konkretnych metod i narzędzi, kształtowania procedur oraz programów rozwoju.
 • Warsztatowe przepracowanie sposobów kształtowania projektów szkoleniowych i programów szkoleniowych zgodnie z celami i potrzebami organizacji i pracowników, tak aby firma inwestując czas i pieniądze w projekt, uzyskała wartość „dodaną”.

Dzień 1. Szkolenie efektywne biznesowo i jego ewaluacja (ocena efektywności) szkoleń.

Idea i przebieg szkolenia efektywnego biznesowo:

 • Czym szkolenie efektywne biznesowo różni się od zwykłego szkolenia?
 • Cele i efekty szkolenia efektywnego biznesowo a późniejszy pomiar efektów szkolenia,
 • Etapy szkolenia efektywnego biznesowo:
  • Analiza potrzeby szkoleniowej,
  • Definiowanie celów szkoleniowych,
  • Decyzja co do typu szkolenia,
  • Projektowanie szkolenia oraz procesu oceny,
  • Odprawa przed szkoleniem,
  • Realizacja programu szkoleniowego,
  • Opracowanie i zatwierdzenie planu działań wdrożeniowych,
  • Wdrożenie rozwiniętych kompetencji na stanowisku pracy,
  • Analiza skuteczności wdrożenia,
  • Ocena realizacji celów i wyliczenie rentowności,
 • Partnerstwo w planowaniu, realizacji i ewaluacji (ocenie efektywności) szkolenia efektywnego biznesowo.

Narzędzia planowania, organizowania, realizacji i ewaluacji szkolenia efektywnego biznesowo – narzędziownik i warsztat:

 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych oraz planowanie celów szkolenia efektywnego biznesowo:
  • Sposoby identyfikacji potrzeb szkoleniowych (zakres i formy badania),
  • Najczęściej wykorzystywane narzędzia analizy potrzeb i ocena ich realnej użyteczności:
   • kwestionariusze ankiety analizy potrzeb, kwestionariusze do wywiadu indywidualnego i grupowego,
   • zakres ilościowej i jakościowej analizy danych o realizacji zadań, wynikach pracy i wynikach biznesowych,
  • Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych i ich eliminowanie,
 • Wycena luki i ryzyka inwestycji szkoleniowej – czy naprawdę warto realizować to szkolenie?
 • Wybór metod dydaktycznych i organizacja szkolenia efektywnego biznesowo,
 • Wybór firm szkoleniowych i trenerów do szkolenia efektywnego biznesowo,
 • Realizacja szkolenia efektywnego biznesowo,
 • Wdrażanie efektów szkolenia do praktyki pracy i uzyskiwanie efektów biznesowych,
 • Ocena i szkolenia efektywnego biznesowo – analiza satysfakcji, efektywności i rentowności szkolenia efektywnego biznesowo,
 • Problemy wiążące się z planowaniem realizacją i oceną efektywności szkoleń i ich rozwiązywanie – top problemy i proste rozwiązania.

Wyzwania nauki dorosłych:

 • Preferencje rozwojowe dorosłych wg A. Kolb’a a cykl rozwoju wg. A. Kolb’a,
 • Reakcja na szkolenie a łańcuch przyczynowo-skutkowy efektywności szkolenia,
 • Model wg. Ericson.

Od celów do efektów – warsztat w oparciu o realne przykłady i potrzeby:

 • Dobór projektów rozwoju i szkoleń do oceny efektywności – gdzie nie oceniać a gdzie dokonywać dogłębnej oceny efektów ?
 • Planowanie celów szkolenia i ocena efektywności szkoleń wg modelu KirkPatrick’a:
  • Projektowanie celów i narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach,
 • Planowanie celów szkolenia i ocena efektywności szkoleń wg modelu ROI Phillipsa:
  • Projektowanie celów i narzędzi oceny efektywności szkoleń na pięciu poziomach, ROI ze szkoleń,
 • Ocena efektywności pracy trenerów:
  • Przedstawienie i omówienie przykładowych oraz konstruowanie własnych narzędzi oceny pracy trenerów,
  • Błędy w ocenie trenerów – atrakcyjność a efektywność szkolenia,
 • Raport po szkoleniu – podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń, menedżera i uczestników – warsztat.

Dzień 2. Zarządzanie rozwojem i szkoleniami w perspektywie wzrostu efektywności organizacji.

Rola szkoleń i rozwoju w budowaniu strategicznej przewagi konkurencyjnej firmy:

 • Przewaga konkurencyjna firmy a zarządzania kapitałem intelektualnym w firmie – podstawy określania i wyceny wskaźników wartości kapitału intelektualnego, warsztat z wyznaczania kierunków rozwoju w firmie,
 • Rozwój organizacji a rozwój obszarów i pracowników firmy – podstawy określania poziomów zaawansowania zarządzania wiedzą organizacyjną, kierunki rozwoju i szkolenia, warsztat z wyznaczania kierunków gromadzenia wiedzy w firmie,
 • Strategia firmy a rozwój firmy i osiąganie konkurencyjności – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych jako metody poszukiwania kluczowych obszarów rozwoju wspierających cele biznesowe firmy, warsztat z wyznaczania kierunków wsparcia realizacji celów w firmie,
 • Plan strategiczny przedsiębiorstwa a analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa w perspektywie realizacji celów biznesowych – warsztat z ustalania wymaganego zakresu nabywania, utrzymania i rozwoju kwalifikacji i kompetencji w czasie,
 • Strategiczne kompetencje firmy a kwalifikacje i kompetencje pracowników – warsztat z ustalania priorytetów rozwoju załogi.

Strategiczne kierunki wzrostu efektywności w firmie:

 • Analiza luk w efektywności (model Gilberta) oraz metoda Human Performance Improvement:
  • Określenie stanu pożądanego efektywności a ocena stanu obecnego, analiza luki w efektywności i pożądanych obszarów poprawy,
  • Określenie przyczyn luki w efektywności i kierunków ich niwelowania,
  • Wybór sposobów (rozwiązań) eliminacji luki w efektywności,
  • Realizacja planów wdrożenia nowych umiejętności,
  • Ewaluacja wdrażania planów działań a szacowanie rezultatów biznesowych,
  • Diagnoza sposobu działania pracowników po zmianie a analiza następcza luki i obszarów poprawy,
 • Analiza wyników badań satysfakcji, motywacji i zaangażowania a plany poprawy rozwiązań wewnątrzfirmowych,
 • Kultura organizacyjna firmy i faza wzrostu firmy a specyficzne problemy z efektywnością i ich rozwiązywanie.

Model rozwoju i szkoleń oparty na zbiorczej i jednostkowej ocenie okresowej pracowników:

 • Obserwacja i ocena pracy (obowiązki, cele, kluczowe wskaźniki efektywności) a ocena potencjału pracownika (kwalifikacje i kompetencje),
 • Luki, zgodności i nadwyżki kompetencyjne oraz zarządzanie nimi w czasie,
 • Działania następcze związane z oceną w obszarze rozwoju i szkoleń – zadania pracownika, menedżera i zespołu personalnego,
 • Indywidualne prowadzenie rozwoju pracowników a formy grupowe i jego skutki dla realnego rozwoju pracownika.

Dzień 3. Procesy planowania, organizacji i budżetowania rozwoju i szkoleń oraz ich realizacji, monitorowania  i rozliczania w skali organizacji.

Planowanie i budżetowanie oraz realizacja, monitorowanie i rozliczanie rozwoju i szkoleń – optymalizacja kosztów i maksymalizacja efektów biznesowych:

 • Cykl zarządzania rozwojem i szkoleniami,
 • Etapy i zasady konstruowania planu i budżetu rozwoju i szkoleń w perspektywie organizacji,
 • Wykaz kosztów budżetu szkoleń a wykaz efektów biznesowych,
 • Planowanie i harmonogramy rozwoju i szkoleń w perspektywie masowej:
  • Harmonogram szkoleń,
  • Liczba i dobór uczestników,
  • Jak często szkolić?
  • Kiedy szkolić?
 • Priorytety, metody i formy rozwoju i szkoleń:
 • Metody szkoleń i rozwoju i ich zastosowanie,
 • Czynniki decydujące o wyborze metod do planu szkoleń i budżetu,
 • Masowy dobór partnerów szkoleniowych:
 • Źródła poszukiwań firm szkoleniowych,
 • Typ partnera szkoleniowego (zalety, wady),
 • Procedura doboru partnera szkoleniowego,
 • Negocjacje warunków (metody, szanse i zagrożenia),
 • Sukcesywna realizacja projektów szkoleniowych oraz monitorowanie i nadzór ich przebiegu:
  • o czym należy pamiętać? – check lista dla organizatora rozwoju i szkoleń,
  • informacje dla uczestników rozwoju i szkolenia,
  • monitorowanie uczestnictw,
  • monitorowanie przebiegu,
  • firma szkoleniowa, trener, hotel – arkusze kontrolne.
 • Kontrola i raportowanie z wykonania planu i budżetu szkoleń, wzory raportów.

Rola działu personalnego, menedżerów i pracowników w rozwoju i szkoleniach:

 • Podział ról i odpowiedzialności za rozwój i szkolenia – pracownik, menedżer, dział personalny,
 • Partycypacja firmy i pracownika w rozwoju i szkoleniach, podział kosztów i umowy lojalnościowe a kontraktowanie oczekiwanych efektów rozwoju i szkoleń,
 • Zadania i kompetencje działu szkoleń oraz menedżera i specjalistów ds. szkoleń oraz HR BP – funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań.

Procedury rozwoju i szkoleń i korzyści z ich stosowania:

 • Procedura zarządzania szkoleniami – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami,
 • Procedura pracy trenerów wewnętrznych – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami,
 • Procedura instytucjonalnej adaptacji zawodowej nowych pracowników – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami,
 • Procedura autostradowych programów rozwoju – program zarządzania talentami, program rozwoju kluczowej kadry, program zarządzania sukcesją – omówienie dokumentów wzorcowych wraz z narzędziami.

Przebieg szkolenia on-line:

Dzień 1 – Dzień 2 – Dzień 3

____  09:00 | start

09:05 – 10:30 | blok merytoryczny

10:30 – 10:45  | przerwa

10:45 – 12:15  | blok merytoryczny

12:15 – 13:00  | przerwa

13:00 – 14:30  | blok merytoryczny

14:30 – 14:45  | przerwa

14:45 – 16:15  | blok merytoryczny

16:15   ____ | koniec

*każdy dzień w takim samym układzie

PRELEGENT

trener Kompetea Irmina Gocan

Dr Irmina Gocan | MBA

Posiada 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR business partner w dużych organizacjach m.in. PSE S.A., PGE S.A., a do niedawna Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego ds. Strategii HR i Rozwoju w Poczcie Polskiej S.A., która jest największym polskim pracodawcą.

W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także systemy pozyskiwania, angażowania i motywowania pracowników. Autorka wielu praktycznych rozwiązań, procedur i narzędzi, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, opisy stanowisk pracy i wartościowanie, systemy wynagradzania, systemy motywowania, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania wynikami i zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, zwolnień i outplacementu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jaki jest różnica między webinarem a szkoleniem on-line?

Webinary są krótszą (max 4h), nieco mniej interaktywną formą. Podzielone są na część merytoryczną oraz panel dyskusyjny trwający od 1h do 2h, w zależności od liczby zadawanych pytań.

Szkolenie on-line to dłuższa (min. 6h dziennie) bardziej rozbudowana formuła, z możliwością różnych ćwiczeń aktywizujących m.in. pracą w w break-out roomach (mini pokojach), tworzeniem wspólnych whiteboardów. W szkoleniu on-line bierze udział nie więcej niż 15 uczestników.

Czy potrzebny jest specjalny program, aby wziąć udział w spotkaniu?

Nie. Aby wziąć udział w webinarze czy szkoleniu on-line wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki. W przypadku webinarów możliwe jest także połączenie poprzez urządzenie mobilne. Szczegółowa specyfikacja wymagań dostępna u Organizatora.

Kompetea all rights reserved

Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
27-29.04.2020
2000 zł + 23% VAT
webinar