Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych pracowników w organizacji

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

INFORMACJE O SZKOLENIU

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych to pierwszy i najważniejszy etap procesu kształcenia pracowników. Pomaga w zdiagnozowaniu słabych i mocnych stron w organizacji/ zespole oraz ustaleniu rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym a tym pożądanym, w znacznym stopniu decyduje też o efektach przedsięwzięcia szkoleniowego i zwrocie z inwestycji.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie szkoleń dla pracowników, są zaangażowane w opracowywanie planów rozwoju pracowników; pracownicy działu HR, menadżerowie

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Model interwencji szkoleniowej efektywnej biznesowo – podstawowe etapy z uwypukleniem etapów identyfikacji i analizy potrzeb
  • Analiza potrzeby szkoleniowej/rozwojowej
  • Definiowanie celów szkoleniowych, skuteczny dobór miar i wskaźników
  • Decyzja co do typu interwencji rozwojowej oraz grupy celowej interesariuszy
  • Projektowanie szkolenia/projektu oraz ewaluacji efektów
  • Realizacja programu szkoleniowego oraz zatwierdzenie planu działań wdrożeniowych
  • Wdrożenie kompetencji na stanowisku pracy (wiedza, umiejętności, postawa)
  • Analiza skuteczności wdrożenia oraz ocena realizacji celów
  • Raport i archiwizacja dokumentacji
 1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych/rozwojowych
  • Źródła informacji na poziomie organizacji
  • Źródła informacji na poziomie grup pracowniczych
  • Źródła informacji na poziomie pracownika
 1. Aktywności pracowników działu HR (szeroki kontekst) w procesie Identyfikacji i analizy procesu szkoleniowego/rozwojowego (IAPSR) w perspektywie efektywnego działania na każdym z poziomów analizy potrzeb uczestników oraz organizacji
 2. Poziomy potrzeb organizacyjnych rekomendowane tryby uczenia się uczestników procesu szkoleniowego
 3. Poziomy analizy potrzeb stosowane w organizacjach wraz z rekomendacją narzędzi do zastosowania
 • Poziom strategiczny
 • Poziom zawodowy
 • Poziom indywidualny
 1. Interesariusze procesu rozwojowego – wąski i szeroki kontekst partycypacji odpowiedzialności „ kwintetu szkoleniowego”
 2. Odpowiedzialność za realizację poszczególnych aktywności i efektów ich działań w stworzeniu skutecznego narzędzia otwierającego proces szkoleniowy
 3. Macierz identyfikacji potrzeb szkoleniowych w kontekście stosowanych trybów i sposobów transferu wiedzy, umiejętności i postaw
 4. Identyfikacja braków w kwalifikacjach i/lub kompetencjach pracowników organizacji (kontekst projektów dla pracowników merytorycznych, technicznych oraz kadr menadżerskich różnych szczebli)
 5. Rodzaje badań stosowanych w procesie IPSR wraz z przykładami zastosowania wewnątrz organizacji
  • Badania eksploracyjne
  • Badania eksplanacyjne
 1. Horyzont czasowy przyjmowany w metodzie diagnostycznej i prognostycznej
 2. Typologia podejść w procesie projektowania (IASR) i wybór skutecznego podejścia do realizacji procesu (Kaskadowe, ewolucyjne, spiralne, przyrostowe)
 3. Etapy badania potrzeb szkoleniowych (rozwojowych)
 4. Realność planu rozwojowego w kontekście rzeczywistych potrzeb interesariuszy procesu szkoleniowego
 5. Przesłanki ustalania potrzeb szkoleniowych/rozwojowych w powiazaniu z wynikami efektywnej analizy potrzeb organizacji
 6. Narzędzia stosowane w procesie identyfikacji i analizy procesu szkoleniowego/rozwojowego (IAPSR) – ZESTAW NARZĘDZI Z REKOMENDACJAMI DOSTOSOWANIA DO WŁASNYCH POTRZEB ORGANIZACYJNYCH
  • Karta aktywności rozwojowej
  • Karta projektu szkolenia/cyklu szkoleń systemowych
  • Macierz realizacji projektu
  • Raport otwarcia
  • Macierz weryfikacji dostawców
  • Polityka szkoleniowa – dokument wzorcowy (szeroki i wąski aspekt)
  • Dokumentacja Rozwojowego Trójkąta – standard dokumentacji wewnętrznej opisującej efektywną realizację procesów szkoleniowych w wybranym wycinku czasowym

Kompetea all rights reserved

Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych pracowników w organizacji