Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:
 • Menedżerowie kluczowi i liniowi, przed którymi stoi wyzwanie przeprowadzenie ocen okresowych pracowników oraz związanych z tym rozmów
 • Pracownicy HR stojący przed wyzwaniem ukształtowania standardu postępowania w sprawie ocen okresowych i rozmów oceniających oraz planowania rozwoju pracowników w całej organizacji
Cel szkolenia:
 • Zrozumienie przyczyn wdrażania okresowych ocen pracowników w organizacjach oraz korzyści i efektów prowadzenia ocen dla organizacji, menedżerów i pracowników
 • Zrozumienie roli obserwacji i monitorowania wyników pracy oraz sposób jej wykonywania (kompetencji – zachowań, postaw) dla późniejszej oceny i technik jej prowadzenia
 • Zdobycie lub wzmocnienie umiejętności kompleksowego przygotowania się do przeprowadzania ocen okresowych pracowników w oparciu o przydatne scenariusze rozmów
 • Wyćwiczenie poprawnego przeprowadzania okresowej oceny pracowników oraz udzielania im konstruktywnej informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej w oparciu o sprawdzone modele jej udzielania (feedbacku)
 • Nabycie umiejętności skutecznego wydawania poleceń, delegowania celów i zadań na kolejny okres i motywowania pracowników do ich wykonania poprzez rozmowę oceniającą,
 • Przećwiczenie efektywnego motywowania i angażowania podwładnych oraz realnego wspierania ich w poprawie wyników pracy w kolejnych okresach oceny (wraz z ustaleniem planów naprawczych) oraz rozwoju kompetencji (wraz z ustaleniem planów rozwojowych)
 • Uruchomienie możliwości asertywnego (partnerskiego – nieuległego i nieagresywnego) i jednocześnie przyjaznego prowadzenia rozmów dotyczących konieczności poprawy wyników i stylów pracy pracowników, ich niepożądanych postaw i zachowań w oparciu o ćwiczenie typowych przypadków negatywnych (np. słabych wyników pracy, problemów z dyscypliną pracy, fluktuacją lub brakiem motywacji i zaangażowania, niechęcią do dzielenia się wiedza i współpracy)
 • Uruchomienie możliwości swobodnego prowadzenia rozmów dotyczących dobrych wyników i stylów pracy pracowników, ich pożądanych postaw i zachowań w oparciu o ćwiczenie typowych przypadków pozytywnych (np. szczególne osiągnięcia, wysokie zaangażowanie, poprawa wyników w stosunku do ubiegłego okresu oceny).
 Korzyści ze szkolenia:
 • Zdobycie umiejętności realistycznej obserwacji działań pracowników, docierania do przyczyn osiągania bądź nieosiągania wyników pracy, przyczyn wykazywania pożądanych i niepożądanych postaw i zachowań
 • Ustalenie efektywnych sposobów dokonywania obserwacji, monitorowania i rozliczania bieżącej pracy oraz okresowej oceny pracowników
 • Nabycie umiejętności konkretyzowania planów i oczekiwań względem pracowników oraz ustalania i egzekwowania wyników i standardów działań w oparciu o mechanizm oceny okresowej
 • Wypróbowanie konstruktywnego udzielania pracownikom informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej, skłaniającego pracowników do pozytywnych zmian
 • Otwarcie się na poszukiwanie i budowanie metod motywowania i angażowania pracowników w oparciu o realistyczne plany naprawcze i rozwojowe, wypróbowanie ustalania i konkretyzowania takich planów
 • Nauka asertywności – stanowczości i/lub przyjaznego podejścia (kierunek zmian jest zależny od obecnego typu charakterologicznego, postaw i zachowań menedżera)
 • Przepracowanie rozmów oceniających z typowymi trudnymi pracownikami w próbnych warunkach warsztatowych
 • Wzmocnienie autorytetu lidera w oczach pracowników – wypracowanie zachowań w zakresie realnego przewodzenia i kształtowania postaw pracowników
 Metody pracy:
 • Mini-wykłady
 • Warsztaty, ćwiczenia
 • Studia przypadków
 • Symulacje rozmów z pracownikami
 • Analizy typowych i trudnych sytuacji w rozmowach oceniających z pracownikami
 • Przećwiczenie przydatnych scenariuszy, modeli i procedur
Program szkolenia:

Kluczowe aktywności na etapie planowani wyników, monitorowani i rozliczanie efektów pracy oraz oceny pracownika.

Ocena okresowa pracowników:

 • Przyczyny wdrażania okresowych ocen pracowników w organizacjach,
 • Oczekiwane efekty prowadzenia okresowych ocen pracowniczych,
 • Korzyści z ocen okresowych dla pracowników, menedżerów i firmy,
 • Główne obszary zastosowania wyników ocen okresowych,
 • Analiza potencjału pracowników na bazie wniosków o oceny i dalsze decyzje pracownicze.

4-etapowy model kontroli zapewniający realizację zaplanowanych wyników:

 • Od planowania do rozliczenia – cykl interwencji menedżerskich zapewniający realizację wyników,
 • Przydatne formatki/scenariusze/checklisty.

Podstawy oceny okresowej:  konkretyzowania planów i oczekiwań względem pracowników:

 • Omawianie z pracownikami celów i zadań biznesowych oraz celów rozwoju, związanych z nimi planów działań oraz pozyskiwanie zaangażowania pracowników do ich realizacji – warsztat, odgrywanie scenek,
 • Przydatne zasady konkretyzowania planów : Smart, Warto, Makro,
 • Ustalanie wskaźników oceny realizacji celów i zadań (KPI),
 • Rozmowa o zadaniach i obowiązkach bieżących na bazie opisu stanowiska pracy lub zakresu obowiązków,
 • Ustalanie bieżących sposobów pracy m.in. na bazie standardów, instrukcji, modelu kompetencji,
 • Przygotowanie pracownikowi realnego pola do działania a późniejsze wyniki pracy pracownika i oceny – model 7 kluczy – zasady i warsztat,
 • Przydatne formatki/scenariusze/checklisty.

Aspekty skutecznego zlecania (kontraktowania i delegowania) celów i zadań oraz standardów wykonania pracy na linii przełożony – pracownik a późniejsza ocena okresowa:

 • Podejmowanie decyzji, komunikowanie decyzji a reakcja na decyzje,
 • Decydowanie autorytarne i partycypacyjne – 7 modeli i sytuacje ich najlepszego zastosowania,
 • Decydowanie autorytarne – case study i warsztat:
  • Korzyści i konsekwencje,
  • Asertywność w decydowaniu autorytarnym,
  • Zmiana decyzji w decydowaniu autorytarnym,
  • Skutki decydowania autorytarnego w zakresie wyników pracy i kompetencji pracownika,
 • Decydowanie partycypacyjne – case study i warsztat:
  • Korzyści i konsekwencje,
  • Dialog i/lub współdecydowanie,
  • Asertywność w decydowaniu partycypacyjnym,
  • Zmiana decyzji w decydowaniu partycypacyjnym,
  • Skutki decydowania partycypacyjnego w zakresie wyników pracy i kompetencji pracownika.

Monitorowanie i bieżąca ocena efektów prac:

 • Bieżąca ocena pracowników jako baza działań menedżerskich,
 • Kompetencje skutecznego pracownika,
 • Obserwowanie pracowników w działaniu i wyciąganie wniosków co do ich realnych kwalifikacji i kompetencji,
 • Zakres analiz i gromadzonych danych niezbędnych do rzetelnej oceny,
 • Posługiwanie się modelem kompetencji (może być uniwersalny lub Firmy),
 • Informacja zwrotna na bazie oceny bieżącej:
  • Zasady udzielania szczerego i konstruktywnego feedbacku,
  • Schematy udzielania informacji zwrotnej : sandwich, zorro, aid – zasady, case study, warsztat,
  • Wypróbowanie konstruktywnego udzielania pracownikom informacji zwrotnej – odgrywanie scenek,
  • Wzmacnianie postaw pozytywnych i korygowanie postaw negatywnych –odgrywanie scenek,
 • Przydatne formatki/scenariusze/checklisty.

Postępowanie podczas kontraktowania celów i zadań oraz monitorowania wykonania i wsparcia pracownika w realizacji celów zależnie od jego sytuacji osobistej:

 • Cykl życia pracownika a jego dojrzałość i motywacja do realizacji celów i zadań,
 • Style menedżerskie wg. Blancharda, dobór stylów zależnie od fazy życia zawodowego pracownika,
 • Rozumie skutków prawidłowego doboru stylu menedżerskiego oraz zawartych w nim technik delegowania celów i zadań pracownikom oraz zakresu monitorowania ich realizacji, wsparcia w ich realizacji dla uzyskiwanych efektów pracy i wyników oceny zależnie od fazy życia zawodowego pracownika,
 • Przydatne formatki/scenariusze/checklisty.

Przygotowanie się do oceny okresowej i rozmów oceniających z pracownikami przez menedżera – case study, warsztat, odgrywanie scenek:

 • Przygotowanie miejsca i czasu spotkania,
 • Przygotowanie pracownika do rozmowy – komunikacja o spotkaniu – case study, warsztat,
 • Przygotowanie się do rozmowy z pracownikiem (zakres informacji i danych, przygotowanie argumentów, przewidywanie argumentów pracownika) – case study, warsztat,
 • Typowy scenariusz rozmowy oceniającej – case study, warsztat,
 • Komunikowanie ocen pozytywnych i ich motywacyjne oddziaływanie – odgrywanie scenek,
 • Komunikowanie ocen negatywnych i ich motywacyjne oddziaływanie – odgrywanie scenek,
 • Przydatne formatki/scenariusze/checklisty.

Efekty oceny wobec pracownika:

 • Typowe decyzje negatywne, neutralne i pozytywne wobec pracownika wynikające z polityki personalnej organizacji,
 • Ew. procedura odwoławcza od oceny i jej skutki,
 • Pracownik a mapa kapitału intelektualnego i talentów w organizacji,
 • Możliwe plany docelowego awansu i kariery.

Wnioski z oceny oraz planowanie doskonalenia i poprawy.

Planowanie doskonalenia i poprawy jako kluczowy efekt oceny okresowej:

 • Model postępowania – od oceny do poprawy,
 • Przydatne formatki/scenariusze/checklisty.

Pułapki oceniania a realne problemy z wykonaniem zadań po stronie pracownika i ich przyczyny oraz przeciwdziałanie im:

 • Psychologiczne pułapki oceniania i sposoby przeciwdziałania im – zasady i warsztat,
 • Realne powody nierealizowania przez pracowników celów i zadań na bazie modelu HPI – zasady i warsztat,
 • Przydatne formatki/scenariusze/checklisty.

Twórcze ustalanie z pracownikiem/pracownikami przyczyn ich wyników pracy, zachowań, postaw, problemów:

 • 5 * dlaczego (podążanie w głąb problemu) i 5 * dlaczego (podążanie wertykalne w ramach problemu),
 • Strukturyzacja problemu na podstawie diagramu Ischikawy (diagram rybia ość),
 • Drzewo zachowań i konsekwencji,
 • Okno Johariego,
 • Przydatne formatki.

Generowanie i ustalanie z pracownikiem pomysłów na rozwiązania problemów i zmiany:

 • Argumenty „za” i „przeciw”,
 • Budowanie wizji końca,
 • Metoda kartezjańska,
 • Przydatne formatki.

Ustalanie planów naprawczych i rozwoju kompetencji:

 • Typowe problemy z pracą i motywacją pracowników ich modelowe rozwiązywanie – Top 20 problemów efektywnościowych i kompetencyjnych, rozpoznawanie ich i ich przyczyn, proponowane typowe programy naprawcze i rozwojowe,
 • Postępowanie w mniej typowych przypadkach:
  • Poznanie zasad wspierania i rozwoju pracowników,
  • Ustalanie celów rozwoju, aktywności rozwojowych, terminów rozwoju i metod sprawdzania efektów rozwoju,
  • Przydatne formatki/checklisty.

Od planu doskonalenia / rozwoju do jego efektów:

 • Budowania motywacji pracownika do realizacji planów naprawczych i rozwojowych w oparciu o rozmowy – warsztat, odgrywania scenek,
 • Odpowiedzialność za rozwój pracownika po stronie pracownika i menedżera oraz firmy, kluczowe aktywności,
 • Plany wdrożenia nowych umiejętności,
 • Ocena realizacji planów i planowanie dalszego doskonalenia,
 • Przydatne formatki/scenariusze/checklisty.

Ocena zwrotu z inwestycji w doskonalenie i rozwój pracownika:

 • Możliwe efekty doskonalenia i rozwoju pracownika : ocena efektywności na 4 poziomach oraz wskaźnik ROI (zwrotu z inwestycji),
 • Wycena luk kompetencyjnych o określanie czasu niezbędnego na doskonalenie i rozwój,
 • Ocena ryzyk i korzyści doskonalenia i rozwoju oraz czasu jego trwania,
 • Porównanie kosztów i przychodów z doskonalenia i rozwoju a decyzje dot. pracownika,
 • Przydatne formatki/checklisty.

Standardy rozmowy menedżerskiej o ocenie oraz doskonaleniu i rozwoju pracowników:

 • Profesjonalizm rozmowy – zasady i ich stosowanie,
 • Stosowanie efektywnych technik rozmów i unikanie tego co nie zadziała,
 • Partnerski styl prowadzenia rozmowy i jego efekty,
 • Ryzyka formalno-prawne i sposoby przeciwdziałania im.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Rozmowa oceniająca. Planowanie i doskonalenie rozwoju pracownika.
13-14.06.2024 Warszawa, 26-27.09.2024 Warszawa
1690 zł + 23% VAT
1490 zł + 23% VAT/ osoba