Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

W życiu każdej organizacji kryzys jest zjawiskiem szczególnym. Wiele organizacji realizując bieżące cele biznesowe nie przygotowuje działań profilaktycznych i zaradczych w czasie bieżącej działalności biznesowej a jest zmuszona podejmować interwencyjne działania kryzysowe i wdrażać plany naprawcze.

Szkolenie ma za zadanie przygotować kadrę na aktywności kryzysowe, dać skuteczne narzędzia diagnozy i działania w sytuacji zagrożenia. Zestaw narzędzi, rozwiązań, procedur, ścieżek i wariantów działania oraz szeroko uwzględnione podejście konsultingowe czyli wdrożenia, monitorowania i ewaluacji aktywności poszczególnych członków, zespołów i grup w organizacjach mają wesprzeć kadry decyzyjne i interwencyjne podczas sposobów przeciwdziałania i realizacji działań interwencyjno – naprawczych w firmach.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za projektowanie i wdrożenie programów antykryzysowych oraz neutralizująco- naprawczych dla organizacji. Szczególnie polecane kadrom zarządzającym, ekspertom i służbom wsparcia decyzyjnego oraz realizatorom interwencyjnej funkcji personalnej w organizacjach.

Cel szkolenia z zarządzania kryzysowego:

Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli projektanta, zarządzającego lub koordynatora/kierownik procesu zarządzania kryzysowego w organizacjach.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować plan działań antykryzysowych i/lub naprawczych dla organizacji
 • Opracować listę działań interwencyjnych z opcją wdrożenia
 • Dokonać wyboru modelu wdrożenia działań interwencyjnych w oparciu o głęboką diagnozę sytuacji kryzysowej
 • Koordynować przebieg projektu we wszystkich etapach działań antykryzysowych i/lub naprawczych
 • Określić i monitorować wskaźniki pomiaru efektywności projektu
 • Optymalizować i korygować ścieżki postępowania i procedury organizacyjne i warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i otoczenia organizacji
 • Skutecznie zarządzać kapitałem pracowniczym podczas realizacji planu (także w obszarze procesów offboardingowych i onboardingowych)
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta organizacyjnego dedykowanego interwencyjnym planom antykryzysowym w organizacji

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze zdalnej konsultacji poszkoleniowej z Trenerem (w wymiarze do 3 h), z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study

Program szkolenia z zarządzania kryzysowego:

 1. Uwarunkowania, objawy i przyczyny kryzysów w organizacji
 2. Klasyfikacja przyczynowo objawowa kryzysu w organizacjach (wymiar przyczynowo – skutkowy, antycypacyjny)
 3. Podstawowe cechy interpretacji zjawisk kryzysowych i ich rola w trafnej diagnozie sytuacji organizacji (docelowo w skuteczności przyjętych rozwiązań naprawczych) i analiza kryteriów kryzysu oraz możliwości ścieżek wsparcia.
 • Trwale zakłócona działalność organizacji
 • Rzeczywista lub pozorna utrata kontroli nad działalnością
 • Zagrożenie istnienia organizacji (całości, części, funkcji)
 • Zagrożenie realizacji celów strategicznych
 • Ambiwalencja możliwości rozwoju i naprawy sytuacji (także w aspekcie kadr)
 • Możliwość naruszenia lub utraty wizerunku lub zaufania społecznego
 • Wysoki stopień niepewności powodujący strach i niepewność pracowników i zarządzających
 • Element zaskoczenia – niski stopień przewidywalności
 1. Modele procesu zarządzania kryzysem w organizacji – praktyczne rozwiązania możliwe do zastosowania w organizacjach.
 2. Proces zarządzania ryzykiem w organizacji i jego wpływ na minimalizację strat organizacyjnych
 3. Działania reaktywne i proaktywne w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych – wykaz ścieżek działań w zależności od wyboru strategii dla organizacji
 4. Czynniki sukcesu/ powodzenia wdrożenia działań antykryzysowych
 5. Organizacja zarządzania kryzysowego – zasady, procedury, aktywności członków zespołów zarządzających
  i wdrożeniowych w firmie (wariant kadry aktywnej i pasywnej)
 6. Model przebiegu sytuacji kryzysowej w organizacjach uwzględniający symptomy, eskalację
  i deeskalację kryzysu i rekomendacje do diagnozy aktualnej sytuacji organizacyjnej
 7. Wzorce reagowania kryzysowego i przygotowanie wsparcia decyzyjnego w partycypacji pracowników w czasie reagowania na sytuację kryzysową
 8. Podstawowe strategie zwalczania kryzysu organizacji (opis działań strategicznych i taktycznych dla organizacji) oraz ścieżka decyzyjna wyboru właściwego wariantu.
 • Strategia sanacyjna
 • Strategia likwidacyjna
 • Strategia wzrostu
 • Strategia upadłości
 1. Etapy procesu zarządzania sytuacją kryzysową
 • Formalizacja celu zarządzania kryzysowego
 • Etap identyfikacji i diagnozy kluczowych problemów i zagrożeń
 • Etap decyzji wyboru wariantu i weryfikacji ryzyk organizacyjnych
 • Etap projektowy budowy programu antykryzysowego, harmonogramu i kalendarium działań
 • Etap wdrożeniowy, realizacji i monitoringu wdrażanych rozwiązań
 • Etap ewaluacji i oceny efektywności wdrożenia
 1. Scenariusze postępowania i wyboru ścieżki działania dla poszczególnych zespołów interesariuszy projektu
 2. Wsparcie proceduralne w wariancie systemowego reagowania na kryzys
 • Wariant profilaktyka
 • Wariant działań antykryzysowych
 • Wariant naprawczy
 1. Redefinicja strategii organizacji w warunkach kryzysu i kryteria podziału kryzysów organizacyjnych i skuteczne umiejscowienie działań antykryzysowych dedykowanym potrzebom organizacji
 2. Restrukturyzacja jako przykład strategii wyjścia z kryzysu
 3. Główne aktywności przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych (opis działań operacyjnych w odniesieniu do zadań bieżących i celów organizacyjnych / biznesowych, ekonomicznych, społecznych, etycznych/
 4. Rodzaje i warianty modelu restrukturyzacji jako działania antykryzysowe dla organizacji
 • Model restrukturyzacji naprawczej
 • Model restrukturyzacji rozwojowej
 • Model restrukturyzacji podmiotowej
 • Model restrukturyzacja przedmiotowej
 • Warianty restrukturyzacji (głęboki i płytki) opis projektowanych działań
 1. Organizacyjne cele kierunkowe realizowane w procesie restrukturyzacji – (wykaz działań i przygotowanie zespołu roboczego do realizacji wyznaczonej ścieżki postępowania)
 • Odchudzenie firmy
 • Zwiększenie konkurencyjności (cena, jakość, obsługa)
 • Zwiększenie integracji działań
 • Poprawa jakości modelu kultury organizacyjnej
 1. Określenie spektrum ryzyk organizacyjnych zagrażających organizacjom w procesach zmiany restrukturyzacyjnej i rekomendacje w sposobach przeciwdziałania
 2. Polityka komunikacji o wprowadzanych zmianach i ich umiejscowienie w procesach EBw i EBz

Projektowanie i wsparcie kadr organizacji we wdrożeniu procesu restrukturyzacji zatrudnienia (wariant rotacja, redukcja, planowanie strategiczne i taktyczne kapitału pracowniczego, mieszany)*

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysu organizacyjnego
 2. Rola kadry kierowniczej (wszystkich szczebli) i ich zadania w realizacji planu antykryzysowego i/lub naprawczego
 3. Rola menadżerów w przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym
 4. Zarządzanie kryzysowe w organizacji w kontekście wykorzystania umiejętności menadżerskich i kompetencji pracowniczych w organizacji
 5. Partycypacja pracowników i organów przedstawicielskich załogi w procesie przygotowania i realizacji zmian organizacyjnych
 6. Modele zasad współpracy pomiędzy zespołami wdrażającymi zmiany a zarządem i pracownikami
 7. Przygotowanie kadr do realizacji przyjętego scenariusza (pakiet zadań, pakiet informacyjny, pakiet prawny)
 8. Wykaz postaw interesariuszy organizacji w warunkach interwencyjnego reagowania za przeszkody w bieżącej realizacji celów (w zależności od fazy kryzysu w firmie)
 9. Psychologiczne uwarunkowania pracowników organizacji reakcji na kryzys i efektywne reagowanie na sytuację kryzysową
 • Problem percepcji czasu
 • Problem poczucia umiejscawiania kontroli pracowników
 • Znaczenie wcześniejszych doświadczeń i reakcji osobistych i organizacyjnych na sytuacje trudne lub/i kryzysowe
 • Znaczenie kompetencji społecznych i ich wykorzystanie w postawie wspierającej wyjście z sytuacji kryzysowej
 • Rola inteligencji emocjonalnej i jej możliwość przełożenia na kompetencje wykorzystywane w bieżących zadaniach zawodowych
 • Problem przetwarzania informacji i funkcjonowanie jednostek i zespołów w sytuacji kryzysowej (stres, presja, możliwa strata)
 1. Podstawowe błędy w zarządzaniu prowadzące do kryzysu organizacyjnego oraz rekomendacje w kontekście neutralizacji nieefektywnych rozwiązań
 2. System profilaktyki i wczesnego ostrzegania i reagowanie na sytuację kryzysową
 3. Rekomendacje w budowaniu modelu infrastruktury kryzysowej (organizacyjnej, stanowiskowej, technologicznej, prawnej)
 • Aktywności prognostyczne i tryb proceduralny wczesnego ostrzegania jako stałe systemowe działanie
 • Aktywności interwencyjne w sytuacji kryzysu (przygotowanie kadr, procedur i środków możliwego reagowania)
 1. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie zapobiegania kryzysom organizacyjnym
 2. Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu
 • Informacja i jej rola w podejmowaniu decyzji
 • Informacja jako zagrożenie (pogłębienie, niedoszacowanie)
 • Komunikacja w warunkach kryzysu
 • Wspomaganie informatyczne zarządzania informację
 1. Uwarunkowania organizacyjne skutecznego realizowania planu zarządzania kryzysowego organizacją (poziom kadr, finansów, zasobów, informacji)
 2. Przegląd badań sytuacji kryzysowych w polskich przedsiębiorstwach
 • Główne przyczyny kryzysów w polskich przedsiębiorstwach (aspekt wewnętrzny i zewnętrzny)
 • Źródła i objawy kryzysów w krajowych firmach
 • Główne przyczyny kryzysów w polskich restrukturyzowanych przedsiębiorstwach
 1. Reakcja na kryzys przedsiębiorstw w obszarze zarządzania strategicznego
 2. Skuteczność działań strategicznych podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa sektora MŚP – przegląd aktywności rynkowych (lata 2009- 2015) i dobrych praktyk realizowanych w polskich organizacjach
 Prowadzący:

trener Kompetea Elżbieta SucharskaElżbieta Sucharska

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie kryzysem w organizacji – program interwencyjny przeciwdziałania skutkom kryzysu
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
10-11.06.2024 on-line, 08-09.07.2024 on-line, 28-29.10.2024 on-line, 07-08.11.2024 on-line, 19-20.12.2024 on-line