Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zasady zarządzania zadaniami w oparciu o wytyczne performance management, management by objectives, KPI oraz związane z tym metody nagradzania pracowników. W ramach pracy warsztatowej jest realizowany proces kształcenie umiejętności formułowania celów skorelowanych ze strategią firmy, a także rozwijanie umiejętności menedżera niezbędnych do wspierania pracowników w realizacji ich celów indywidualnych.

Program szkolenia obejmuje praktyczne ćwiczenie zasad i technik wytyczania celów, a także jego komunikowanie, motywowanie, wspieranie w ich osiąganiu,  monitorowanie, aż po dokonanie oceny ich realizacji.

 Adresaci szkolenia:

 pracownicy działów HR, managerowie, team leaderzy, osoby przygotowujące się do roli managera

Cel szkolenia:
 • zarządzania zadaniami za pomocą dobrze sformułowanych celów
 • wyznaczania i realizowania celów w oparciu o specyficzne aspekty zarządzania przez cele
 • zastosowania w praktyce prezentowanej techniki stawiania i wskaźnikowania celów
 • definiowania korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem zarządzania przez wyniki i zarządzania przez cele w praktyce
 • definiowania zasad wspólnego ustalania celów i określania priorytetów w zespole
 • łączenia celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi organizacji
 • stosowania zasad oceny realizacji celów, wskaźników efektywnościowych
Program szkolenia:

Podstawy zarządzania przez cele/ zarządzania przez wyniki

 • koncepcja strategii biznesowej wg Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Score Card – BSC)
 • strategia a system zarządzania wynikami pracy (Performance Management), system zarządzania przez cele (Management by Objectives – MBO)
 • podstawowy założeń systemu MBO
 • niestandardowe definicje podstawowych pojęć związanych z MBO, między innymi: cel, kaskadowanie, operacjonalizacja, priorytetyzacja, wskaźniki, algorytm premii, rynek celów

Zasady i wytyczne wyznaczanie celów

 •  etapy planowania i rodzaje planów w pracy menagera
 •  podział celów / zadań oraz informacja o „targetach”
 •  metodologia pracy z celami – kluczowe zasady zarządzania przez cele
 •  definiowanie i przedstawianie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu, rodzaje celów, reagowanie na przeszkody w realizacji
 •  kontrola i weryfikacja celów – określanie mierników
 • wyznaczanie celów własnych, zespołu w korelacji z celami organizacji
 •  technika SMART – cechy dobrze postawionych celów
 •  formułowanie planu działania – indywidualna „mapa drogowa”

Pomiar i ocena wyników działania

 • kontrola bieżąca realizacji celów – monitoring realizacji celów, osiągania wskaźników efektywnościowych (KPI)
 • zasady udzielania informacji zwrotnych na temat efektów pracy
 • ocena okresowa jako podsumowanie pracy pracownika – rozmowa oceniająca

Zarządzanie przez cele i zarządzanie wynikami a systemy wynagrodzeń pracowników

 • zasady i wytyczne do optymalizacji systemów wynagrodzeń
 • zasady działania celów korporacyjnych i wspólnych zespołów i indywidualnego pracownika
 • techniki korelowania kosztów premii z wynikiem organizacji.
 • optymalne rozwiązania płacowych dla poszczególnych grup zawodowych
 • zasady tworzenia optymalnych algorytmów premiowych
 • omówienie zasad kształtowania i liczenia rentowności systemów premiowych

Podsumowanie szkolenia i utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Zarządzanie wynikami i zarządzanie przez cele
990 zł + 23% VAT/ osoba
790 zł + 23% VAT/ osoba
28.06.2024 on-line, 27.11.2024 on-line