Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania absencji w pracy jest kierowane do menedżerów i specjalistów zespołów personalnych (HR), stojących przez wyzwaniem kompleksowego monitorowania, analizy i raportowania z zakresu nieobecności  pracowników w pracy, jak też  skutecznego reagowania na tzw. dysfunkcjonalną absencję pracowników od małych działań (interwencje wspólnie z menedżerami operacyjnymi) po wypracowanie strategii i długofalowych działań skutecznie zmniejszających liczbę niechcianych nieobecności w pracy.

Cel szkolenia:
 1. Zwiększenie świadomości na temat wpływu absencji na efektywność pracy, kulturę organizacyjną i wyniki finansowe organizacji.
 2. Pozyskanie inspiracji do dokonywania wartościowych zestawień i raportowania z zakresu absencji w pracy oraz jej kosztów; nauka monitorowania i analizy absencji, identyfikacji trendów związanych z absencją, kluczowych obszarów absencji i miejsc jej występowania.
 3. Poznanie metod i narzędzi rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych oraz potencjalnych czynników wpływających na wzrost lub spadek absencji związanych z uwarunkowaniami organizacyjnymi, zarządczymi, motywacyjnymi jak też zdrowotnymi pracowników.
 4. Rozwinięcie umiejętności skutecznego reagowania na różne rodzaje absencji, w tym nieplanowane nieobecności i zwolnienia lekarskie, długotrwałe nieobecności i zwolnienia lekarskie.
 5. Poznanie metod wprowadzanie do organizacji różnych programów, które mogą być wdrożone w organizacji w celu zapobiegania absencjom i redukcji wskaźników absencji np. zdrowotnych, wellness, motywacyjnych, zwiększenia zaangażowania.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie argumentów dla zarządów i kadry kierowniczej dotyczących niektórych wydatków personalnych nakierowanych na poprawę i doskonalenie środowiska pracy, kształcenie i rozwój, systemy motywowania i angażowania pracowników, programy wellness (dobrostanowe, zdrowotne), przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w sferze zarzadzania i relacji pracowniczych – w finale nakierowanych na spadek absencji (oraz fluktuacji),
 • Pozyskanie nowych umiejętności w zakresie identyfikowania, monitorowania, analizy i raportowania o nieobecnościach pracowników i kosztach tych nieobecności, co przekłada się na wyznaczenie odpowiednich kierunków przeciwdziałania absencjom,
 • Zdobycie wiedzy na temat przyczyn absencji leżących po stronie kondycji psychofizycznej pracowników, co pozwala na opracowanie lub dostosowanie programów przeciwdziałania absencji w tym benefitów, takich jak programy zdrowotne czy świadczenia socjalne, co przyczynia się do spadku absencji.
 • Zdobycie wskazówek do opracowania skutecznych programów nakierowanych na szerszy zakres pozytywnych oddziaływań firmy i kadry menedżerskiej zmniejszających poziom absencji i podnoszących zaangażowanie pracowników, a także nakierowanych na celowane interwencje w sytuacji nadużywania zwolnień lekarskich.
 • Zapoczątkowanie drogi wypracowywania całościowego podejścia do zarządzania absencją, co przekłada się na skuteczniejszą identyfikację i rozwiązanie problemów związanych z nieobecnościami pracowników.
Program szkolenia:

Absencje pracownicze:

 1. Katalog nieobecności pracowniczych,
 2. Nieobecności tzw. funkcjonalne i dysfunkcjonalne i ich znaczenie dla organizacji,
 3. Nieobecności planowe i nieplanowane i ich wpływ na organizację,
 4. Regulacje prawne w temacie absencji (informacje ogólne, do ew. dalszego samokształcenia),
 5. Koszty absencji jawne i trudniejsze do policzenia,
 6. Specyficzne zjawiska wokół absencji – prezentyzm i leaveism.

Typowe problemy związane z absencjami w miejscu pracy:

 1. Nadużywanie zwolnień chorobowych,
 2. Nagłe nieobecności dezorganizujące pracę,
 3. Niewykorzystane urlopy,
 4. Krótko i długotrwałe nieobecności jako problemy same w sobie.

Czynniki wpływające na poziom absencji:

 1. Nieprawidłowe relacje pracownicze jako główna przyczyna absencji (wg. wyników badań),
 2. Warunki pracy,
 3. Czynniki organizacyjne, kulturowe i zarządcze w miejscu pracy,
 4. Czynniki psychofizyczne po stronie pracownika,
 5. Inne czynniki – kategoryzacja.

Monitorowanie kluczowych wskaźników i kosztów absencji:

 1. Wskaźniki absencji, które warto monitorować,
 2. Koszty absencji, które warto monitorować,
 3. Dedykowane zestawienia i DashBoard (inspiracje w zakresie narzędzia do wizualizacji danych),
 4. Benchmark rynkowy absencji – możliwości,
 5. Procedowanie analiz absencji i kosztów po stronie Zespołu Personalnego i współpraca z biznesem,
 6. Badania ankietowe wśród pracowników na temat absencji jako dopełnienie analiz.

Metody pracy z absencją w przedsiębiorstwie – katalog możliwości:

 1. Pojedyncze interwencje – katalog możliwości i ich procedowanie,
 2. Strategia anty absencyjna, plany i programy długotrwale i znacznie obniżające absencję.

Najczęstsze metody przeciwdziałania niechcianym nieobecnościom:

 1. Interwencje w zakresie nadużywania absencji:
  • Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy,
  • Przeprowadzanie rozmów poabsencyjnych z pracownikami,
  • Obniżanie napięcia wokół zasadnych absencji jako drugi wymiar przeciwdziałania niechcianym nieobecnościom,
 2. Kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej obniżeniu absencji (kluczowe czynniki):
  • System budowania odpowiedniej pro-aktywnej i pro-efektywnej kultury pracy,
  • Przeciwdziałanie negatwynym zjawiskom w sferze zarzadzania i relacji pracowniczych,
  • Normalizowanie spraw formalno-prawnych związanych ze stosunkami pracy w celu eliminacji nadużywania nieobecności,
 3. Poprawa warunków pracy i profilaktyka prozdrowotna:
  • Poprawa warunków pracy,
  • Czas pracy i eliminacja nadgodzin,
  • Profilaktyka prozdrowotna,
 4. System motywacyjny sprzyjający obecności w pracy:
  • Składniki zmienne wynagrodzeń zależne od efektów pracy,
  • Finansowe nagradzanie obecności w pracy,
  • Ochrona składników wynagrodzeń i świadczeń w sytuacji zasadnych absencji,
 5. System benefitowy skierowany na obniżenie i zapobieganie absencjom:
  • Benefity, programy zdrowotne czy świadczenia socjalne wspierające ogólnie rozumiane work-life balance, wellnes i profilaktykę zdrowotną,
  • Programy wspierające powrót pracowników z długotrwałych nieobecności,
  • Programy szkoleniowe i rozwojowe sprzyjające obniżeniu i zapobieganiu absencjom.

TYLKO U NAS Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (wersje otwarte, nie pdf). Znajdą się tam :

  • prezentacja
  • plik MS Excel z przykładami wskaźników i ich wizualizacji w zakresie absencji, jej kosztów
  • wzór ankiety do badania opinii pracowników w zakresie niekorzystnych zjawisk pracowniczych sprzyjających absencjom
  • scenariusz rozmowy poabsencyjnej
  • wskazówki dla menedżera w zakresie wsparcia powrotu pracownika z długotrwałych nieobecności
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum szkoleniowe w centrum miasta; szczegóły u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Przeciwdziałanie absencji w organizacji
04.07.2024 Warszawa, 06.12.2024 Warszawa
990 zł + 23% VAT/ osoba
790 zł+ 23% VAT/ osoba
21.06.2024 on-line (pewny termin), 17.10.2024 on-line