Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenie jest poświęcone zintegrowanemu ustalaniu potrzeb zatrudnieniowych firmy, opisywaniu stanowisk pracy oraz doskonaleniu organizacji pracy. Jest ono szczególnie polecane uczestnikom, jeśli ich organizacja :

 • zauważa nierównomierny podział pracy, przeciążenia i niedociążenia zespołów i pracowników,
 • rejestruje różne tempo pracy w różnych zespołach i u różnych pracowników,
 • odnotowuje utrudnienia w organizacji pracy, nakładają się codzienne zadania, procesy i projekty,
 • ma problemy z decyzyjnością i ustaleniem odpowiedzialności,
 • powinna planować zatrudnienie z wyprzedzeniem, z uwagi na rotację lub trudności rekrutacyjne.
 Adresaci szkolenia:
 • Menedżerowie, koordynatorzy, eksperci, specjaliści HR
 • HR Business Partnerzy, HR Generaliści oraz Kontrolerzy HR (specjaliści ds. controllingu personalnego)
 • Konsultanci HR
Cel szkolenia:

Zapoznanie się z metodami i narzędziami :

 • opracowania struktury organizacyjnej wraz z niezbędnymi stanowiskami pracy oraz zapisami do regulaminów organizacyjnych i opisów stanowisk pracy na podstawie modelu biznesowego
 • rozpisywania map procesów wraz z niezbędnymi rolami procesowymi (oraz ew. zapisami do regulaminów organizacyjnych i opisów stanowisk pracy) na podstawie łańcucha wartości
 • wytyczania celów wraz z niezbędnymi kartami celów na podstawie strategii firmy (również w oparciu o zrównoważoną kartę wyników – BSC oraz kluczowe wskaźniki efektywności – KPI)
 • przekładania celów firmy na cele i zadania operacyjne jednostek organizacyjnych, zespołów, menedżerów i pracowników wraz z opracowaniem kart celów
 • projektowania struktury pracy w projektach wraz z niezbędnymi rolami projektowymi na podstawie strategii firmy (również w oparciu o zrównoważoną kartę wyników) oraz w odniesieniu do projektów mniej strategicznych
 • opisywania stanowisk pracy, ich standaryzacji i weryfikacji,
 • analizy pracy i organizacji pracy, badania obciążenia pracą,
 • badania produktywności i efektywności,
 • ustalania, weryfikacji i optymalizacji potrzeb zatrudnieniowych, etatyzacji i planów zatrudnienia.

Zapoznanie się z narzędziami, wzorami dokumentów, procedurami, formatkami, wzorami tabel, wzorami zestawień i przykładami z rynku – we wszystkich powyższych tematach

Przećwiczenie wszystkich powyższych metod i narzędzi w formie warsztatowej (praca własna, praca grupowa, case study)

 Metody pracy:
 • Szkolenia prowadzone w formie warsztatu narzędziowego i przygotowuje Zespoły HR do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z planowaniem zatrudnienia, opisywaniem stanowisk pracy, ustalaniem optymalnej liczby pracowników w firmie, badaniem efektywności pracy pracowników i całych Zespołów, prowadzeniem projektów optymalizacji pracy i stanu osobowego w organizacji.
 • Zajęcia będą mieć głównie charakter warsztatowy, gdzie nastąpi praktyczne przećwiczenie: metod, narzędzi, wzorów dokumentów, procedur, formatek, wzorów tabel i formatek, analiza przykładów z rynku
 • Prowadzący dostarczy użytecznych rozwiązań, które będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o stosowanych przez inne organizacje rozwiązaniach oraz sposobach ich wykorzystania.
Program szkolenia:

 Założenia  biznesowe a planowanie zatrudnienia w grupach zawodowych

 1. Kontekst biznesowy planowania zatrudnienia: Model Biznesowy
  • Koncepcja modelu biznesowego
  • Model biznesowy a struktura organizacji
  • Model biznesowy a rozdział zadań w ramach struktury organizacji – regulamin pracy zarządu, regulamin organizacyjny, opisy stanowisk pracy menedżerów i pracowników
  • Model biznesowy a wnioski do planu zatrudnienia
  • Wstępne założenia do opisów stanowisk pracy menedżerów i pracowników wynikające z modelu biznesowego
 2. Kontekst biznesowy planowania zatrudnienia : Łańcuch wartości
  • Koncepcja łańcucha wartości
  • Łańcuch wartości a modelowanie procesów w organizacji i mapy procesów
  • Mapy procesów a rozdział zadań, ustalanie odpowiedzialności i uprawnień w ramach ról procesowych
  • Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators – KPI)
  • Łańcuch wartości a wnioski do planowania zatrudnienia
  • Kolejne założenia do opisów stanowisk pracy menedżerów i pracowników wynikające z łańcucha wartości
 3. Kontekst biznesowy planowania zatrudnienia : Strategia organizacji
  • Koncepcja strategii biznesowej i cele strategiczne
  • Koncepcja strategii biznesowej wg Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Score Card – BSC)
  • Strategia a system zarządzania wynikami pracy (Performance Management), system zarządzania przez cele (Management by Objectives – MBO)
  • Karty celów menedżerów i pracowników
  • Karty projektów i role projektowe
  • Strategia i system zarządzania wynikami pracy a wnioski do planowania zatrudnienia
  • Następne założenia do opisów stanowisk pracy menedżerów i pracowników wynikające ze strategii, sytemu zarządzania wynikami oraz projektów
 4. Finalna organizacja biznesu i związania z nią dokumentacja organizacyjna
  • Projekt opracowania / porządkowania / usprawniania przebiegu pracy w organizacji
  • Dokumenty regulujące podział pracy w organizacji jako spójny system
  • Podsumowanie ustalonych planów zatrudnienia i programy personalne

Podział pracy na stanowiska pracy, opisywanie stanowisk pracy a planowanie zatrudnienia

 1. Opis stanowiska pracy
  • Znaczenie opisu stanowiska pracy w zarządzaniu organizacją i HR
  • Opis stanowiska – definicja, zastosowanie
  • Rodzaje opisów stanowisk
  • Rozróżnienie opisu stanowiska od zakresu zadań pracownika
 2. Opis stanowiska pracy w części porządkowej i jego poprawne sporządzanie
  • Nazwa stanowiska pracy
  • Symbol stanowiska pracy
  • Ścieżka raportowa
  • Zastępowalności
  • Geograficzne miejsce pracy
  • Akceptacje i podpisy
  • Znaczenie wszystkich powyższych elementów na możliwości w sferze zarządzania pracą, zarządzania pracownikami i budowania ich zaangażowania oraz możliwości pozyskiwania odpowiednich kandydatów
  • Typowe problemy i wyzwania z opisywaniu stanowisk w części porządkowej i rozwiązywanie ich
 3. Opis stanowiska pracy w części zadaniowej (główne zadania, odpowiedzialności i uprawnienia) i jego poprawne sporządzanie
  • Cel stanowiska pracy
  • Zadania zawodowe
  • Możliwość udziału w projektach
  • Zadania koordynatorskie
  • Zadania kierownicze
  • Rozpiętość kierowania bezpośrednia i pośrednia
  • Możliwość zarządzania projektami
  • Możliwość czasowego wykonywania funkcji menedżera
  • Zakres uprawnień nadanych przez spółkę
  • Skala działania/wymiar stanowiska
  • Kluczowe wskaźniki efektywności
  • Wpływ na wynik finansowy spółki, na poziom przychodów i kosztów
  • Odpowiedzialność za budżet
  • Wpływ na jakość
  • Złożoność zadań na stanowisku pracy, innowacyjność
  • Współpraca / kontakty / komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Znaczenie wszystkich powyższych elementów na możliwości w sferze zarządzania pracą, zarządzania pracownikami i budowania ich zaangażowania oraz możliwości pozyskiwania odpowiednich kandydatów
  • Typowe problemy i wyzwania z opisywaniu stanowisk w części zadaniowej i rozwiązywanie ich
 4. Opis stanowiska pracy w części kwalifikacyjno-kompetencyjnej i jego sporządzanie
  • Kwalifikacje
   • Wykształcenie, poziom i profil
   • Wiedza merytoryczna i umiejętności zawodowe twarde (obiektywnie mierzalne)
   • Znajomość języka obcego
   • Formalne uprawnienia zawodowe
   • Znajomość języków obcych
   • Znajomość programów informatycznych
   • Doświadczenie zawodowe
   • Doświadczenie menedżerskie
  •  Kompetencje
   • Grupy kompetencyjne
   • Kompetencje
   • Postawy / zachowania
  • Poprawne wyznaczanie kwalifikacji i kompetencji
  • Ustalanie poziomów niezbędnych i preferowanych
  • Znaczenie wszystkich powyższych elementów na możliwości w sferze zarządzania pracą, zarządzania pracownikami i budowania ich zaangażowania oraz możliwości pozyskiwania odpowiednich kandydatów
  • Typowe problemy i wyzwania z opisywaniu stanowisk w części kwalifikacyjno-kompetencyjnej i rozwiązywanie ich
 5. Ogólna klasyfikacja stanowiska na podstawie opisu stanowiska pracy
  • Poziomowanie stanowisk i jego znaczenie dla prawidłowego zarządzania tzw. Cyklem życia pracownika oraz możliwościami rozwoju, awansu i karier
  • Poziomowanie stanowisk a wycena stanowiska pracy
  • Klasyfikacja stanowiska
 6. Rola HR w opisywaniu stanowisk pracy
  • Zainicjowanie akcji opisywania
  • Utworzenie i przekazanie standardu opisywania stanowisk pracy, wyjaśnianie wątpliwości i kwestii spornych, doprecyzowanie zapisów
  • Porządkowanie rozdziału ról, odpowiedzialności, zadań i uprawnień
  • Weryfikacja, czy zapisy w OSP są zgodne z rzeczywistością
  • Pomoc w wyznaczeniu wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych
  • Ujednolicenie zapisów w skali podobnych stanowisk / gradacji stanowiskowej / obszaru / całej organizacji
 7. Projekt opisywania stanowisk pracy w organizacji
  • Karta projektu, przebieg projektu, budżet projektu
  • Osoby zaangażowanie, wkład zespołu HR
  • Ryzyka i kluczowe czynniki sukcesu projektu
  • Wyniki prac projektowych – opisy stanowisk pracy, rekomendacje decyzji personalnych
 8. Czego nie rozwiąże projekt opisywania stanowisk pracy – inne metody opisywania zadań przypisanych do stanowisk i pracowników
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Opinie Uczestników o szkoleniu:

„Szkolenie było bardzo ciekawe. Ogromna wiedza Pani Beaty jako trenera. Dynamika szkolenia, dyscyplina, tempo, angażowanie uczestników, zrealizowany program to to na co zwróciłam uwagę i mogę powiedzieć z czystym sercem, że jestem bardzo zadowolona.” (specjalista HR, Centrum Unijnych Projektów Transportowych)

Kompetea all rights reserved

Opisy stanowisk pracy
16-17.05.2019 Warszawa, 10-11.06.2019 Wrocław, 22-23.08.2019 Gdańsk, 07-08.10.2019 Warszawa, 09-10.12.2019 Warszawa
1490 zł + 23% VAT/ osoba