Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Jeżeli pracujesz w dziale personalnym i do Twoich zadań należy prowadzenie działań w zakresie kadr, rekrutacji, adaptacji, ocen, szkoleń i rozwoju, wynagrodzeń, motywowania lub stoisz przed wyzwaniem opracowania etatyzacji/ optymalizacji zatrudnienia/ kosztów wynagrodzeń, to szkolenie jest dla Ciebie!

Program przygotowany jest w oparciu najlepsze praktyki rynkowe i zawiera przykłady realnych formatek opisu oraz rozwiązania w zakresie ich wypracowywania i stosowania.

Szkolenie zawiera 4 kluczowe obszary tematyczne:

opracowanie wzoru opisu stanowiska pracy odpowiadającego na potrzeby różnych procesów personalnych

przeprowadzenie projektu opisywania stanowisk pracy w organizacji

wsparcie kadry menedżerskiej w tworzeniu opisów stanowisk pracy

wykorzystanie opisów stanowisk pracy w kluczowych procesach personalnych i unikanie dublowania prac nad podobnymi dokumentami np. zakresy czynności, ogłoszenia rekrutacyjne

Cel szkolenia z opisu stanowisk pracy:

Główną ideą szkolenia jest ,,Porządkowanie i kompletowanie informacji o wymaganiach zadaniowych i kompetencyjnych na stanowiskach pracy poprzez wystandaryzowane Opisy Stanowisk Pracy”, z niej wynikają cele szkolenia :

 • Poznanie nowoczesnego standardu Opisu Stanowiska Pracy, stosowanych na rynku pracy wzorów Opisów, ich zawartości maksymalnej, minimalnej i optymalnej
 • Przećwiczenie opisywania stanowiska pracy – poznanie szczegółowej metodologii tworzenia Opisu, znaczenia poszczególnych pól Opisu oraz ich późniejszego wykorzystania, prawidłowych sposobów opracowania zapisów i wyzwań, które się z tym wiążą

 • Ustalenie czym dokładnie jest, a czym nie jest Opis Stanowisk Pracy w odniesieniu do innych dokumentów regulujących podział zadań i wymagania wobec pracowników w organizacji
 • Przećwiczenie Karty Projektu Opisywania Stanowisk Pracy, pomocnej w organizacji akcji opisywania stanowisk w Organizacji
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do zarządzania projektem Opisywania Stanowisk Pracy i realizacji akcji opisywania, w tym w zakresie typowych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi
 • Ustalenie zakresu wdrożenia Opisów Stanowisk Pracy oraz ich wykorzystania w polityce personalnej firmy (perspektywa Zespołów Personalnych) i do zarządzania pracownikami (perspektywa menedżerów)
 Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR, przed którym stoi wyzwanie w postaci przygotowania/zmodyfikowania opisów stanowisk pracy w firmie. 

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych i metodologicznych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk i wzorów dokumentów
Program szkolenia:

Dzień 1. ,,Standard opisywania stanowisk pracy, Opis Stanowiska Pracy i jego wykonanie”

 1. Opis Stanowiska Pracy – definicja, konstrukcja, cel stosowania:
  • Opis Stanowiska Pracy – definicja, zastosowanie,
  • Wzory Opisów Stanowisk Pracy – przykłady Opisów Stanowisk Pracy z rynku i ich warsztatowa ocena:
   • stosowane na rynku pracy formatki,
   • znaczenie formatki dla późniejszego procesu opisywania stanowisk pracy i użyteczności Opisów Stanowisk Pracy w Organizacji,
   • planowany zakres wykorzystania Opisów w Organizacji a wzór formatki,
  • Rozróżnienie opisu stanowiska od zakresu zadań pracownika.
 2. Rekomendowany standard opisywania stanowisk pracy:
  • Ustalenie standardu Opisywania Stanowisk Pracy w Organizacji,
  • Instrukcja sporządzania Opisów Stanowisk Pracy:
   • Znaczenie Instrukcji (standaryzacja opisów),
   • Zakres i forma Instrukcji i jej znaczenie dla utrzymania standardu w procesie Opisywania Stanowisk Pracy,
   • Instrukcja Opisywania Stanowisk Pracy – na konkretnym przykładzie z rynku:
    1. Zakres i forma instrukcji,
    2. Ogólne i szczegółowe wskazówki dla osób sporządzających Opisy Stanowisk Pracy,
    3. Przykładowe zapisy Instrukcji,
    4. Praktyczne posługiwanie się Instrukcją,
   • Rekomendowany wzór i zakres Instrukcji Opisywania Stanowisk Pracy,
   • Wzór Opisu Stanowiska Pracy:
    1. Rekomendowany wzór i format Opisu Stanowiska Pracy,
    2. Słowniki i mini instrukcje we wzorze Opisu Stanowiska Pracy,
    3. Praktyczne posługiwanie się wzorem Opisu Stanowiska Pracy,
   • Ogólne wskazówki dla osób sporządzających Opisy Stanowisk Pracy w Organizacji:
    1. Kolejność tworzenia wpisów Opisu Stanowiska Pracy,
    2. Zapewnienie rzeczowości i prawidłowości Opisu Stanowiska Pracy.
 3. Katalog i baza danych Opisów Stanowisk Pracy:
  • Znaczenie formy Opisu Stanowiska Pracy dla zarządzania opisami w organizacji,
  • Katalog Opisów Stanowisk Pracy:
   • Definicja Katalogu Opisów Stanowisk Pracy,
   • Wartość katalogu opisów stanowisk pracy dla organizacji – utrzymywanie zbioru Opisów Stanowisk Pracy w aktualności,
  • Metodologia opracowywania Katalogu Stanowisk Pracy – na konkretnym przykładzie z rynku:
   • Metodologia tworzenia nazewnictwa stanowisk,
   • Metodologia łączenia i rozdzielania podobnych stanowisk pracy,
   • Metodologia postępowania ze specyficznymi rolami i funkcjami,
   • Przyporządkowanie Opisów Stanowisk Pracy do Katalogu, systemowa aktualizacja, likwidacja niepotrzebnych Opisów Stanowisk Pracy,
  • Metodologia aktualizacji opisów stanowiska pracy w Katalogu (opracowywania nowych / zmienionych opisów stanowisk pracy oraz ich wprowadzania do katalogu opisów stanowisk pracy) a działania menedżerów i zespołu personalnego – na konkretnym przykładzie z rynku:
   • Potwierdzanie konieczności utworzenia nowego stanowiska pracy i Opisu Stanowiska Pracy,
   • Potwierdzanie konieczności aktualizacji Opisu Stanowiska Pracy,
   • Potwierdzanie konieczności rezygnacji z Opisu Stanowiska Pracy,
  • Rozwiązania Informatyczne – Baza Danych Opisów Stanowisk Pracy:
   • Omówienie ogólne najważniejszych możliwości i funkcjonalności IT,
  • Administrator Katalogu i Bazy Danych Opisów Stanowisk Pracy:
   • Rola i zadania administratora Katalogu Opisów Stanowisk Pracy z Zespołu HR.
 4. Zakres informacji w Opisie Stanowiska Pracy i ich prawidłowe sporządzanie (metodologia i warsztat):

Część I Opisu Stanowiska Pracy: informacje o stanowisku:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Nazwa stanowiska pracy,
  • Symbol stanowiska,
  • Miejsce pracy,
  • Miejsce w strukturze organizacyjnej oraz zastępowalność,
  • Cel stanowiska.

Część II Opisu Stanowiska Pracy: główne zadania, odpowiedzialności i uprawnienia stanowiska:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Zadania zawodowe,
  • Zadania kierownicze / koordynatorskie,
  • Rozpiętość kierowania,
  • Uprawnienia,
  • Skala działania,
  • Kluczowe wskaźniki efektywności,
  • Wpływ na wyniki organizacji,
  • Złożoność i innowacyjność pracy.

Część III Opisu Stanowiska Pracy : wymagania stanowiskowe – wymagane kompetencje

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Podział kwalifikacji i kompetencji na poziomy wymagany i pożądany i jego znaczenie,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Wykształcenie,
  • Wiedza merytoryczna i umiejętności zawodowe twarde (obiektywnie mierzalne),
  • Formalne uprawnienia zawodowe,
  • Znajomość języków obcych,
  • Znajomość programów informatycznych (IT),
  • Doświadczenie zawodowe i menedżerskie,
  • Charakter pracy (grupa kompetencji),
  • Postawy / zachowania.

Część IV. Opisu Stanowiska Pracy : współpraca /komunikacja /kontakty:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Kontakty wewnętrzne i zewnętrzne,
  • Współpraca, jej cel, charakter i częstotliwość,
  • Komunikacja, jej cel, charakter i częstotliwość.

Część V. Opisu Stanowiska Pracy : ogólny poziom stanowiska:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Poziom stanowiska wg klasyfikacji,
 • Warsztat z przyporządkowania do klasyfikacji.

Część VI. Opisu Stanowiska Pracy : dodatkowe informacje:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Dodatkowe informacje – zakres i forma dodatkowych informacji wprowadzanych do opisu,
 • Osoby podpisujące Opis i znaczenie ich podpisów.

Część VII (nieobligatoryjna) Opisu Stanowiska Pracy : zakładka specyfikacji zadań:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Informacje o stanowisku,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania,
 • Zadania zawodowe – dane szczegółowe o zadaniach,
 • Osoby podpisujące tą część opisu i znaczenie ich podpisów.

Część IX (nieobligatoryjna) Opisu Stanowiska Pracy : zakładka warunków pracy:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Informacje o warunkach pracy,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania,
 • Warunki pracy – dane szczegółowe o warunkach,
 • Osoby podpisujące tą część opisu i znaczenie ich podpisów.
 1. Rozróżnianie wpisów do Opisu Stanowiska Pracy i do innych dokumentów:
  • Opis Stanowiska Pracy a inne dokumenty  – podobieństwa i różnice (m.in. zakres obowiązków, zakres czynności, karta stanowiskowa, karta celów, opis roli projektowej, formatka KPI, opis roli i funkcji, dziennik obciążenia pracą, profil idealnego kandydata, ogłoszenie o pracę),
  • Rozstrzygnięcia co do umieszczenia danych zapisów w Opisie Stanowiska Pracy bądź nie – dyskusja.
 2. Podsumowanie – rekomendacje co kształtu Opisu Stanowiska Pracy w zależności od:
  • różnych grup zawodowych w Organizacji,
  • wielkości, specyfiki i charakteru organizacji i jej stanowisk,
  • planowanych obszarów wykorzystania opisów stanowisk pracy (potrzeby organizacji z których pochodzą uczestnicy).
 3. Analiza pracy na potrzeby opracowywania stanowisk pracy oraz materiały pomocnicze poza organizacją:
  • Metody analizy pracy,
   • Analiza pracy – metody i ich praktyczne zastosowanie,
   • Zbieranie danych o stanowiskach – ankiety, wywiad, obserwacja, korzystanie z danych,
   • Weryfikacja informacji z analizy pracy,
  • Klasyfikacje zawodów,
  • Inne źródła danych o zadaniach i wymaganiach na stanowiskach.

Zakres i szczegółowość omówienia pkt. 5-7 jest zależny od tempa realizacji przez uczestników prac w ramach warsztatu opisywania stanowisk pracy.

Dzień 2. Przebieg projektu opisywania stanowisk pracy, wykorzystanie jego efektów oraz radzenie sobie z  typowymi wyzwaniami.

 1. Cele i korzyści projektu opisywania stanowisk pracy:
  • Zastosowanie Opisu Stanowiska Pracy w polityce personalnej organizacji i procesach personalnych,
  • Cel opisywania stanowisk pracy a sytuacja pracowników i kandydatów oraz przeszłe decyzje personalne.
 2. Przebieg projektu opisywania stanowisk pracy:
  • Powody podjęcia projektu Opisywania Stanowisk Pracy – typowe sytuacje,
  • Procedowanie w zakresie opisywania stanowisk pracy w 2 modelach:
   • Opisywanie obecnego podziału pracy w organizacji (Fotografia Stanowisk Pracy),
   • Opisywanie docelowego podziału pracy w organizacji (Projektowanie Stanowisk Pracy),
   • Cele, korzyści i ryzyka obu podejść, ich przebieg,
  • Etapy projektu i zakres prac w Projekcie Opisów Stanowisk Pracy (harmonogram prac) – typowy przebieg i przykład z rynku (przebieg w dużej organizacji, zapisy z karty projektu),
  • Możliwości zorganizowania indywidualnych i masowych akcji spisowych – modele akcji spisowych, ich praktyczny przebieg,
  • Zakres i forma przygotowania osób opisujących i osób zarządzających projektem.
 3. Rola HR w Projekcie Opisywania Stanowisk Pracy:
  • Zainicjowanie akcji opisywania,
  • Utworzenie i przekazanie standardu opisywania stanowisk pracy, wyjaśnianie wątpliwości i kwestii spornych, doprecyzowanie zapisów,
  • Porządkowanie rozdziału ról, odpowiedzialności, zadań i uprawnień,
  • Weryfikacja, czy zapisy w OSP są zgodne z rzeczywistością,
  • Pomoc w wyznaczeniu wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych,
  • Ujednolicenie zapisów w skali podobnych stanowisk / gradacji stanowiskowej / obszaru / całej organizacji.
 4. Podział ról i odpowiedzialności wszystkich uczestników Projektu:
  • Osoby zarządzające projektem opisywania stanowisk pracy,
  • Osoby opisujące stanowiska – wybór osób opisujących i znaczenie tego wyboru dla akcji spisowych,
  • Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie opracowania opisów,
  • Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie opracowania opisów,
  • Realizacja projektu opisów własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej:
   • Korzyści i ryzyka prowadzenia projektu własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej,
   • Koszty, korzyści, harmonogram projektu i podział ról w projekcie prowadzonym przy współudziale firmy doradczej, zakres odpowiedzialności firmy doradczej.
  • Uwarunkowania odpowiedniego podziału ról i odpowiedzialności w opracowaniu opisów stanowisk pracy (ten temat będzie omówiony na poziomie ogólnym, wymaganym z punktu widzenia celów i ryzyk projektu Opisywania Stanowisk Pracy).
 5. Radzenie sobie z typowymi wyzwaniami:
  • Typowe problemy z jakością opisów stanowisk pracy i ich pokonywanie,
  • Problemy organizacyjne w projekcie i po projekcie i ich rozwiązywanie (warsztat),
  • Kluczowe ryzyka i czynniki sukcesu Projektu, sterowanie nimi.
 6. Wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy przez menedżerów i pracowników:
  • Komunikacja korzyści dla menedżerów i pracowników w Projekcie,
  • Wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy przez menedżerów i pracowników w codziennej pracy zawodowej (wdrożenie):
   • Znajomość Opisów Stanowisk Pracy,
   • Opis Stanowiska Pracy z zakres czynności pracownika,
   • Obserwacja w działaniu realizacji założonych zadań,
   • Samodoskonalenie realizacji zadań przez pracownika,
   • Rozmowy menedżera z pracownikiem – wyrażanie oczekiwań na bazie Opisu Stanowiska Pracy,
   • Rozmowy oceniające menedżera z pracownikiem dot. zadań i obowiązków – informacje zwrotne, instruowanie i korygowanie przez menedżera,
  • Komunikacja korzyści do Zarządu i menedżerów kluczowych.
 7. Pełne wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy w kluczowych procesach personalnych:
  • Pełne wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy w kluczowych procesach personalnych
   • Czego nie rozwiąże Projekt Opisywania Stanowisk Pracy
   • Powiązanie projekty i działania następcze po Projekcie Opisów Stanowisk Pracy
  • Całościowy podział zadań i odpowiedzialności w firmie oraz obciążenia pracą i etatyzacja (omówienie ogólne na przykładach):
   • Podział zadań i odpowiedzialności na poziomie jednostek organizacyjnych a Opisy Stanowisk Pracy, opisy zadań jednostek organizacyjnych w formie regulaminów organizacyjnych a Opisy Stanowisk Pracy menedżerów i pracowników,
   • Rozpiętość kierowania na stanowiskach menedżerskich a podział zadań i odpowiedzialności na poziomie jednostek organizacyjnych, znaczenie rozpiętości kierowania dla menedżerskich Opisów Stanowisk Pracy,
   • Obciążenie pracą na stanowiskach pracy a Opisy Stanowisk Pracy,
   • Kształtowanie etatyzacji (planu zatrudnienia).
  • Opisy Stanowisk Pracy a kształtowanie wynagrodzeń i kluczowych aspektów motywacji finansowej (omówienie ogólne na przykładach):
   • Opisy Stanowisk Pracy a wartościowanie, analityka płacowa i porównanie płac z rynkiem, ustalanie stawek wynagrodzeń zasadniczych,
   • Opisy Stanowisk Pracy a cele i KPI oraz wynagrodzenia zmienne,
  • Opisy Stanowisk Pracy a rekrutacja i selekcja oraz ocena przydatności zawodowej już posiadanych pracowników (omówienie ogólne na przykładach):
   • Znaczenie modelu kompetencji dla prawidłowego wykorzystania Opisów Stanowisk Pracy w praktyce zarządzania pracownikami,
   • Znaczenie pracy mózgu dla kształtowania się osobowości i podstaw kompetencji (zdolności i możliwości), teorie osobowości przydatne w procesie projektowania pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. do podziału pracy, opracowania opisów stanowisk pracy, rekrutacji, rozwoju), pomiar wybranych aspektów osobowości w środowisku zawodowym,
   • Osobowość a preferencje zawodowe na przykładzie metody Hollanda (i MBTI mniej szczegółowo),
   • Model kompetencji w Opisie Stanowiska Pracy a realne możliwości doboru i utrzymania odpowiedniego pracownika,
   • Kształtowanie opisów stanowisk pracy biorących pod uwagę realność wymagań na stanowisku pracy dot. osobowości, preferencji i kompetencji oraz adekwatny dobór pracowników.
  • Opisy Stanowisk Pracy a adekwatna polityka szkoleniowa (omówienie ogólne na przykładach)
   • Opisy stanowisk pracy, ocena kompetencyjna a definiowanie wymaganych obszarów doskonalenia i rozwoju pracowników na stanowiskach pracy,
   • Wsparcie pracownika w rozwoju i poprawie wykonania zadań i obowiązków,
   • Ocena efektywności szkoleń i rozwoju,
  • Opisy Stanowisk Pracy a Ścieżki Karier i Awansów (omówienie ogólne na przykładach):
   • Gradacja stanowisk – idea i metodologia stojąca u podstawy Ścieżek Karier,
   • Znaczenie uwzględnienia gradacji stanowisk na ścieżce dla późniejszych procesów personalnych : rekrutacji i selekcji, oceny okresowej i motywowania, wartościowania oraz prawidłowej polityki płacowej i awansowej oraz utrzymania pracowników w organizacji,
   • Jak prawidłowo zaprojektować gradację stanowisk w opisie stanowiska pracy – typowe wymagania w gradacji dla stanowisk:
    • Fizycznych / wykonawczych – niewykwalifikowanych, wykwalifikowanych, specjalistycznych, na poziomie brygadzisty i mistrza,
    • Administracyjnych – stażujących, wspierających, specjalistycznych, eksperckich,
    • Kierowniczych – koordynacyjnych, kierowniczych, dyrektorskich,
   • Znaczenie gradacji dla późniejszych decyzji personalnych wobec pracownika,
   • Programy talentowe i programy rozwoju sukcesorów na stanowiska kluczowe,
   • Programy rozwoju i doskonalenia menedżerów i ekspertów.

Zakres i szczegółowość omówienia pkt 7 jest zależny od tempa realizacji przez uczestników prac w ramach warsztatów dot. Projektu Opisów odbywających się w ramach pkt 1-6.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w edytowalnej wersji elektronicznej. Znajdą się tam:

 • przykładowe wzory opisów stanowisk pracy z rynku,
 • inne przykłady dokumentów np. opis funkcji, zakres czynności.

Uczestnikom jest też przekazywany bezpłatnie AUTORSKI zestaw, sprawdzony w wielu firmach:

 • OPIS STANOWISKA PRACY © – wzór w MS EXCEL
 • INSTRUKCJA OPISYWANIA STANOWISK PRACY © – wzór w MS WORD
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Opisy stanowisk pracy
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
20-21.06.2024 on-line, 08-09.08.2024 on-line, 03-04.10.2024 on-line