Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

„Bardzo ciekawe szkolenie poszerzające horyzonty. Wartość dodana – trener prowadzący z holistycznym podejściem i bardzo dużą wiedzą. Inspirująco.”

Kierownik Zespołu ds. Planowania Rozwoju Pracowników, Narodowy Bank Polski

Kompetea, Wypalenie zawodowe, opinia o szkoleniu
5.0
2022-02-28T21:59:52+00:00

Kierownik Zespołu ds. Planowania Rozwoju Pracowników, Narodowy Bank Polski

„Bardzo ciekawe szkolenie poszerzające horyzonty. Wartość dodana – trener prowadzący z holistycznym podejściem i bardzo dużą wiedzą. Inspirująco.”
5.0
1

Serdecznie zapraszamy na intensywny warsztat dla menedżerów, właścicieli firm oraz osób zarządzających zasobami ludzkimi, który w całości poświęcony jest strategiom przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w organizacjach.

Wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjnych do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu jest nie tylko etycznie słuszne, ale także strategiczne z punktu widzenia biznesowego. Organizacje, które inwestują w zdrowie i dobrostan swoich pracowników, czerpią korzyści w postaci wyższej produktywności, niższych kosztów operacyjnych i lepszego wizerunku na zewnętrznym rynku pracy.

W trakcie szkolenia skoncentrujemy się więc na kluczowych aspektach takich jak: identyfikacja sygnałów wypalenia, strategie zapobiegawcze, zarządzanie stresem i optymalizacja obciążenia pracą. Uczestnicy nauczą się także, jak promować zdrowe środowisko pracy i implementować skuteczne programy wsparcia w swoich organizacjach. Szkolenie będzie opierać się na interaktywnych metodach nauki, włączając w to studia przypadków, dyskusje grupowe i praktyczne ćwiczenia.

 Adresaci szkolenia:
 • Kierownicy i menedżerowie: osoby zajmujące stanowiska kierownicze będące odpowiedzialne za zarządzanie zespołami. Szkolenie pomoże im lepiej zrozumieć potrzeby swoich pracowników oraz nauczy skutecznych technik motywowania i wspierania ich w osiąganiu celów zawodowych.
 • Specjaliści ds. zasobów ludzkich: pracownicy działów HR odpowiedzialni za opracowywanie i wdrażanie programów poprawy dobrostanu w miejscu pracy. Szkolenie umożliwi im zdobycie wiedzy na temat najnowszych trendów i najlepszych praktyk w dziedzinie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 • Pracownicy działów szkoleniowych: osoby odpowiedzialne za organizację szkoleń w organizacji, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat skutecznych technik przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz integrowania ich w programy szkoleniowe.
 • Wszyscy pracownicy zainteresowani swoim dobrostanem w pracy: szkolenie jest otwarte dla wszystkich pracowników, którzy chcą lepiej zrozumieć wpływ stresu zawodowego na ich życie zawodowe i osobiste oraz zdobyć praktyczne narzędzia do jego skutecznego zarządzania.
Cel szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do wdrożenia działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu w organizacjach, niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży. Uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać pierwsze syndromy wypalenia, jak je diagnozować, jakie działania zaradcze podjąć na poziomie organizacji i zespołu. Poznają także szereg technik zarządzania stresem i osiągania równowagi.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Rozpoznawać objawy wczesnego wypalenia zawodowego u siebie i innych pracowników.
 • Planować i realizować cele zawodowe zgodnie z własnymi wartościami i aspiracjami zawodowymi.
 • Działać jako wsparcie dla innych pracowników w promowaniu kultury pracy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 • Tworzyć indywidualne strategie zarządzania czasem i priorytetami w celu zapobiegania przeciążeniu obowiązkami.
 • Samodzielnie zaprojektować program profilaktyki i/lub interwencyjny w obszarze przeciwdziałania wypalenia zawodowego pracowników w swojej organizacji wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Określić wskaźniki pomiaru efektywności programu w obszarze przeciwdziałania wypalenia zawodowego pracowników w swojej organizacji

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze zdalnej konsultacji poszkoleniowej z Trenerem (w wymiarze 1h), z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

Program szkolenia z wypalenia zawodowego:

WYPALENIE ZAWODOWE W ŚRODOWISKU PRACY

 1. Czy w miejscu pracy można osiągnąć satysfakcję i sukces zawodowy?
 2. Kontekst problematyki wypalenia zawodowego pracowników na polskim rynku pracy
 3. Zawodowy cykl życia pracownika w organizacji – czy da się przewidzieć moment przeciążenia na ścieżce kariery? Postawy typowe dla pracowników zagrożonych wypaleniem zawodowym
 4. Fazy „wypalania się” według AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
 5. Znaczenia prewencji i wczesnego rozpoznawania syndromu wypalenia zawodowego

WPŁYW WYPALENIA ZAWODOWEGO NA PRACOWNIKÓW I ORGANIZACJE 

 1. Konsekwencje wypalenia zawodowego dla organizacji – koszty związane z absencją, rotacją pracowników i obniżoną wydajnością pracy
 2. Profilaktyka organizacyjna i sposoby systemowego reagowania na czynniki stresowe
  • Spadek zaangażowania a spadek efektywności
  • Wyczulenie na najczęściej występujące przyczyny spadku zaangażowania
 3. Czemu ludzie się “wypalają” w pracy? Czynniki ryzyka najczęściej występujące w organizacjach:
  • Nadmierna ilość obowiązków pracy
  • Brak wsparcia ze strony przełożonych lub współpracowników
  • Niskie poczucie kontroli nad swoją pracą i decyzjami
  • Brak możliwości rozwoju zawodowego lub awansu
  • Niewspierająca kultura organizacyjnej/konflikty w zespole
  • Wysoki poziom stresu związany z wykonywaną pracą (presja czasu/decyzji/sytuacji)
  • Brak uznania za wykonywaną pracę
  • Niewłaściwe postawy i oczekiwania wobec pracy i jej znaczenia
  • Brak umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami zawodowymi 

DIAGNOZA WYPALENIA ZAWODOWEGO – OCENA STANU PSYCHICZNEGO I EMOCJONALNEGO PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE PRACY 

 1. Przegląd najczęściej występujących objawów wypalenia zawodowego w organizacjach:
  • Wyczerpanie emocjonalne
  • Dezaktualizacja (depersonalizacja)
  • Brak osobistej realizacji
  • Problemy zdrowotne
  • Zmiany w zachowaniu
  • Zmniejszone zaangażowanie i efektywność pracy
 2. Narzędzia i techniki diagnozy wypalenia zawodowego wraz z rekomendacją zastosowania
  • 12 ELEMENTÓW ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ GALLUP’A (Q12)
  • MAPA ASERTYWNOŚCI
  • MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI)
  • KWESTIONARIUSZ WYPALENIA ZAWODOWEGO (KWZ)
  • SKALA WYPALENIA ZAWODOWEGO (SWZ)
  • SKALE OGÓLNEGO ZDROWIA PSYCHICZNEGO (KWESTIONARIUSZ OGÓLNEGO ZDROWIA GHQ)
 3. Jak interpretować wyniki diagnozy wypalenia zawodowego oraz identyfikować obszary wymagające interwencji
 4. Style radzenia sobie ze stresem/wypaleniem przez pracowników w środowisku zawodowym, w podziale na czynniki osobowościowe
  • Typy osobowości
  • Temperament
  • Podział różnicowania osobowościowego opartego na modelu D.I.S.C. i wykorzystanie w skutecznym osadzeniu pracowników w zadaniach

ROLA KADRY MENEDŻERSKIEJ W ZAPOBIEGANIU WYPALENIU ZAWODOWEMU

 1. Identyfikacja obszarów niedopasowania między pracownikiem a organizacją – jak w sposób niestygmatyzujący ocenić możliwość pojawienia się wypalenia zawodowego u podwładnego?
  • obciążenie pracą/ możliwość realizacji zadań
  • realizacja funkcji menadżerskich (planowanie/organizowanie/motywowanie/kontrola)
  • wynagrodzenie
  • współdziałanie (oczekiwania indywidualne/grupowe)
  • sprawiedliwość społeczna
  • wartości
 2. Menadżerskie praktyki motywacyjne na co dzień:
  • Informacja zwrotna – feedback kierowany
  • Komunikowanie decyzji – zmiany, trudności, emocje
  • Rozwiązywanie problemów
  • Konsultacja pracownicza – wdrożenie planu naprawczego
 3. Możliwe działania profilaktyczne/interwencyjne z poziomu lidera
  • Preferencja osobista
  • Wiedza/możliwość dostępu do zasobów współpracowników
  • Chęć uzyskania/przyjęcia wsparcia
  • Wsparcie organizacyjne w kontekście podjęcia pomocy/koncepcji- realizacji działań

PROMOWANIE PRZYJAZNEGO ZDROWEGO ŚRODOWISKA PRACY, KTÓRE WSPIERA PROFILAKTYKĘ PRZECIWYPALENIOWĄ

 1. Zestawienie najczęściej wprowadzanych metod profilaktyki/interwencji w programach przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu:
  • Wzmacnianie kompetencji indywidualnych
  • Zwiększanie dopasowania pracownika do organizacji/zespołu
  • Działania organizacyjne
 2. Rodzaje wsparcia organizacyjnego i możliwości zastosowania w relacji podwładny/przełożony – wykorzystanie studiów przypadków wdrożeń organizacyjnych:
  • Wsparcie informacyjne
  • Wsparcie instrumentalne
  • Wzmocnienie pozytywne
  • Wsparcie emocjonalne
 3. Praktyki organizacyjne wspierające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz rozwój zawodowy pracowników
  • Ścieżki karier
  • Świadome plany awansu ustalane w akceptacji do celów życiowych
  • Płatne urlopy wytchnieniowe (sabbatical)
  • Programy opieki nad dziećmi i opieki nad osobami starszymi
  • Programy wellness dla pracowników
  • Niestygmatyzujące programy profilaktyki zdrowia psychicznego
 4. Planowanie długoterminowe, czyli tworzenie planu osobistego planu rozwoju kompetencji w duchu work-life balance
  • Opracowanie celów życiowych i zawodowych
  • Tworzenie harmonogramów pracy (mikrozarządzanie bieżące i okresowe)
  • Zarządzanie energią własną
  • Utrzymywanie zdrowych wspierających relacji i więzi
  • Rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem
  • Stworzenie przestrzeni do wspierania zainteresowań i pasji pracowników
  • Regularne przeglądy postępów – program wpierający monitoring kariery
  • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu wspierającej kultury organizacyjnej
 5. Wykorzystywanie nowoczesnych sposobów zarządzania aktywnością zawodową oraz zasobami pracy
  • Elastyczne godziny pracy
  • Coworking przestrzenie zadaniowe
  • Home office/ Zdalne Zespoły
  • Job Sharing
  • Freelancing
  • Zero-Godzinowe Umowy
  • Cross-Training
  • Budowanie atmosfery pracy sprzyjającej zdrowiu psychicznemu i zapobiegającej wypaleniu zawodowemu – wdrożenie antydyskryminacyjnej polityki komunikacji
 6. Monitorowanie efektywności działań profilaktycznych i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb organizacji i pracowników 

OSOBISTE STRATEGIE ZAPOBIEGANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU

 1. Techniki relaksacyjne
  • Ćwiczenia oddechowe
  • Progresywna relaksacja mięśni
  • Medytacja ukierunkowane
  • Mindfulness (świadomość uważna)
 2. Techniki osiągania równowagi
  • Ustalanie granic
  • Czas dla siebie
  • Hobby i zainteresowania
  • Harmonogramowanie czasu
  • Samoopieka, samorealizacja
 3. Techniki zarządzania stresem i rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami
  • Planowanie czasu
  • Priorytetyzacja zadań
  • Delegowanie obowiązków
  • Rozpoznawanie własnych emocji i reakcji na stres
  • Rozwijanie kompetencji inteligencji emocjonalnej
 4. Work life balance – lista rekomendacyjna w kontekście budowania świadomości obszarów kariery osobistej
Prowadzący:

Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - jak zarządzać dobrostanem w organizacji
08-09.07.2024 Wrocław, 28-29.10.2024 Warszawa, 07-08.11.2024 Wrocław, 19-20.12.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba