Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

„Bardzo ciekawe szkolenie poszerzające horyzonty. Wartość dodana – trener prowadzący z holistycznym podejściem i bardzo dużą wiedzą. Inspirująco.”

Kierownik Zespołu ds. Planowania Rozwoju Pracowników, Narodowy Bank Polski

Kompetea, Wypalenie zawodowe, opinia o szkoleniu
5.0
2022-02-28T21:59:52+00:00

Kierownik Zespołu ds. Planowania Rozwoju Pracowników, Narodowy Bank Polski

„Bardzo ciekawe szkolenie poszerzające horyzonty. Wartość dodana – trener prowadzący z holistycznym podejściem i bardzo dużą wiedzą. Inspirująco.”
5.0
1

Spadek efektywności zawodowej pracowników, chroniczne zmęczenie i stres, wypalenie zawodowe, długotrwałe absencje chorobowe i odejścia pracowników skutkują brakiem płynności w realizowaniu celów biznesowych oraz spadek przewagi konkurencyjnej organizacji.

Niniejsze szkolenie jest propozycją rozwiązania systemowego dla osób zarządzających zespołami, organizacjami, działów HR, wspierające ich w skutecznej diagnozie rzeczywistej przyczyny spadku skuteczności zawodowej pracowników oraz  zaprojektowaniu programu profilaktycznego lub/i ścieżek interwencyjnych poprawiających jakość procesów zarządzania kapitałem pracowniczym.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za projektowanie, koordynację lub optymalizację procesów związanych z utrzymaniem efektywności i jakości kadry w organizacjach. Szczególnie polecane dla osób pełniących funkcje personalne, zarządcze lub wspierające podległych pracowników w realizowaniu ich celów zawodowych wraz z celami biznesowymi organizacji.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenie do przyjęcia roli projektanta, koordynatora lub zarządzającego procesem systemowej profilaktyki przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz poszerzenie wiedzy i doskonalenia umiejętności własnych w tym zakresie.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować program profilaktyki i/lub interwencyjny w obszarze przeciwdziałania wypalenia zawodowego pracowników w swojej organizacji
 • Opracować program profilaktyki i/lub interwencyjny wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Dokonać wyboru modelu programu w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • Wybrać właściwą ścieżkę postępowania w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • Zdefiniować korzyści z programu profilaktyki oraz systemowych działań i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić wskaźniki pomiaru efektywności programu w obszarze przeciwdziałania wypalenia zawodowego pracowników w swojej organizacji
 • Doskonalić oraz optymalizować program w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu systemowego wsparcia kapitału ludzkiego w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze zdalnej konsultacji poszkoleniowej z Trenerem (w wymiarze do 3 h), z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

Program szkolenia:
 1. Jakość życia zawodowegoczy w miejscu pracy można osiągnąć satysfakcję i sukces zawodowy? Dostępność sukcesu zawodowego jako motywatora kariery zawodowej dla pracowników w organizacjach z dużą dynamiką otoczenia biznesowego.
 2. Kontekst problematyki wypalenia zawodowego pracowników na polskim rynku pracy.
 • Definicje i wymiary związane z wypaleniem zawodowym oraz stresem organizacyjnym
 • Cele wdrożenia programów profilaktycznychw obszarze minimalizacji procesów wypalenia zawodowego u pracowników organizacji
 • Przegląd podstawowych procesów ZZL – systematyka i możliwości „podpięcia procesów dodatkowych”
 • Interesariusze programówprofilaktycznych oraz interwencyjnych w temacie wypalenia zawodowego organizacjach
 1. Mechanizmy wypalenia zawodowego– najczęściej obserwowane w organizacjach i ich wpływ na jakość pracy oraz spadek wskaźników mierzenia efektywności pracowników/zespołów
 2. Syndrom wypalenia zawodowego jako konsekwencja stresu chronicznego w miejscu pracy – konsekwencje dla organizacji
 3. Koncepcja wypalenia zawodowegoChristiny Maslach – model teoretyczny – przełożenie koncepcji na warunki wewnątrzorganizacyjne
 • „taryfikatory” behawioralne zachowania pracowników
 • Metody badania wypalenia zawodowego – przegląd koncepcji
 1. Spadek potencjału osobistego zatrudnionych a wyniki efektywności pracy– przełożenie na efektywność organizacji i ich przewagę konkurencyjną
 2. Główne przyczyny wypalenia zawodowegou pracowników – przegląd wyników badań
 • Stres w pracy jako podstawowe źródło wypalenia zawodowego
 • Determinanty stresu zawodowego
 • Fizyczne warunki pracy jako źródło stresu
 • Zagrożenia psychospołeczne dotyczące treści pracy i kontekstu zadaniowego
 1. Czynniki socjodemograficznei ich wpływ na wypalenie zawodowe (wiek, płeć, wykształcenie, staż pracy, rola) – szanse i zagrożenia dla organizacji
 • Indywidualne predyspozycje pracowników i psychospołeczne warunki pracy
 • Organizacyjne i podmiotowe czynniki wpływające na rozwój wypalenia zawodowego
 • Warunki pracy i przestrzeń organizacyjna
 • Wartości organizacyjne vs wartości pracownika
 1. Profilaktyka organizacyjnai sposoby systemowego reagowania na czynniki stresowe
  w zespołach roboczych (interwencje, superwizje, korekty wskaźników, rozmowy korygujące)
 2. Interwencje HR w sytuacjach podniesionego ryzyka stresu zawodowego (sposoby przebieg, narzędzia, dokumentacja)
 3. Style radzenia sobie ze stresem przez pracowników w środowisku zawodowymi ich wpływ na przebieg procesu stresowego u pracowników oraz kierunki wykorzystania potencjału pracowników
 • Typy osobowości jako modyfikator procesu stresowego
 • Temperament i jego wpływ na proces stresowy
 • Wewnątrz zespołowa diagnoza organizująca kierunkująca możliwości realizowanych ścieżek neutralizujących stres i rekomendacje działań profilaktycznych/interwencyjnych.
 1. Strategie radzenia sobie ze stresemi skutki ich realizacji dla pracowników, zespołów, organizacji i otoczenia biznesowego pracownika
 1. Zjawiska patologiczne w środowisku zawodowym – skuteczna diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania oraz profilaktyki organizacyjnej
 • Model zarządzania i sposoby egzekwowania zadań zawodowych
 • Obszary niezgodności w relacji między pracownikiem a wykonywaną pracą
 • Czynniki organizacyjne (atmosfera pracy, model kultury organizacyjnej, procesy ZZL)
 • Czynniki związane z alokacją pracownika w zespole (przełożeni, relacje, wymagania, role)
 1. Koncepcja rezyliencji w ujęciu organizacji jako odpowiedź na stres zawodowy
 • Aktywności rozwojowe (szkolenia, mentoring)
 • Systemy motywacji finansowej i/lub niefinansowej wspierającej potencjał rezyliencyjny
 • Aktywności kierowane – terapeutyczne wsparcie jednostkowe (np.. programy benefitów)
 1. Problematyka stygmatyzacji osób korzystających z wsparcia – jak nie działać przeciw pracownikom
 2. PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW WSPARCIA ORGANIZACYJNEGOzapobiegające wykluczeniu
 • Propozycja programu profilaktycznego (projekt, proces, narzędzia, właścicielstwo procesu, ścieżki, dokumentacja, ewaluacja)
 • Propozycja programu interwencyjnego (projekt, proces, narzędzia, właścicielstwo procesu, ścieżki, dokumentacja, ewaluacja)
 1. Skuteczność diagnozy organizacyjnej czynników stresowych i możliwości reagowania (Przełożeni, Działy HR, Zarząd, dedykowane wsparcie bezpośrednie)
 2. Diagnoza organizacyjna w kontekście wypalenia zawodowego – w ujęciu profilaktycznym i interwencyjnym
 3. Analiza czynników i wniosków z diagnozy i projektowanie sposobów interwencji (programów dedykowanych dla ścieżek wsparcia pracowniczego)
 4. Strategia zapobiegające wypaleniu zawodowemu
 5. Profilaktyka na poziomie jednostek/zespołów/grup zawodowych – aktywności i programy, które wspiera organizacja
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego na różnych etapach jego rozwoju
 • Profilaktyka wypalenia na poziomie organizacji – działania systemowe
 1. Profesjonalne wsparcie wewnątrz organizacyjne – superwizja jako metoda wsparcia pracowników (wariant wewnątrz zespołowy/wewnątrzorganizacyjny/ zewnątrzorganizacyjny)
 2. Projekt superwizji konsultacyjnej i jej funkcje ochronne wobec stresu zawodowego i wypalenia zawodowego (model wsparcia pracowników przez dedykowane osoby wsparcia np. HR)
 3. Wypalenie (nie)zawodowe mające wpływ na jakość zdolności produkcyjnych i potencjału pracowniczego w środowisku pracy
 • Aspekty życia mające wpływ na jakość funkcjonowania w społeczeństwie
 • Work life balance – życie rodzinne a życie zawodowe – obszary wpływu i podwyższonego ryzyka wypalenia zawodowego i jego wpływu na efektywność pracy
 1. Etyka pracy i jej miejsce w aktywnościach profilaktyki przeciwdziałania
Prowadzący:

Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w organizacji – przygotowanie programu profilaktyki systemowej
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba
22-23.01.2024 on-line, 04-05.04.2024 on-line, 08-09.07.2024 on-line