Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Metody i narzędzia oceny pracowników

W ramach tego programu nacisk położony jest na szczegółową charakterystykę różnych metod, technik i narzędzi oceny kompetencji oraz warunki konieczne do ich zastosowania.

W ramach metod oceny omawiana jest przede wszystkim klasyczna ocena okresowa poświęcona ocenie minionego okresu, bazująca na arkuszu obserwacji, wnioskowaniu i cyklicznych spotkaniach oceniających. Jako druga, omawiana jest metoda oceny sytuacyjnej, poświęcona ocenie potencjału pracowników oparta o ocenę zintegrowaną typu Assessment Center. W tym programie szkoleniowym AC nie jest tematem przewodnim, lecz omówionym w perspektywie stałego elementu rocznego SOOP. W ramach klasycznej oceny okresowej omawiane są trzy różne arkusze – każdy oparty o inną skalę oceny kompetencji i różne zasady budowy samego narzędzia. W tej części szczegółowej analizie podlega narzędzie zawarte w aplikacji IT dołączonej do książki, która stanowi element szkolenia.

Każdy system oceny okresowej musi być powiązany z systemem rozwoju i szeroko rozumianego nagradzania. Bez tego nie można wykorzystać wyników oceny. W niniejszym szkoleniu zaprezentowane są więc także podstawowe rozwiązania umożliwiające planowanie rozwoju pracowników – jednakże nie są omawiane ich szczegóły.

 PROGRAM Z PEŁNYM WYKORZYSTANIEM informatycznej aplikacji BinBin©

 Adresaci:

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które miały/mają do czynienia w swojej pracy z modelami kompetencyjnymi (w których kompetencje opisane są na poziomie zachowań) a także kompetencyjnymi opisami stanowisk pracy.

Cel szkolenia:

   • Poznanie zasad tworzenia narzędzi klasycznego SOOP.
   • Poznanie podstawowych zasad przygotowywania AC i warunków włączenia go w okresową ocenę roczną.
   • Poznanie zasad zliczania i prezentowania wyników oceny, tak by były efektywnym materiałem do przygotowania rozmowy oceniającej (informacja zwrotna) oraz równie łatwym materiałem do analiz porównawczych i archiwizacji.
   • Praktyczne opracowanie kilku form narzędzi SOOP i dokładne poznanie narzędzia zawartego w aplikacji IT dołączonej do książki stanowiącej komponent programu szkoleniowego.

Korzyści dla uczestników:

Niniejsze szkolenie jest w dużej mierze połączeniem oddziaływania warsztatu szkoleniowego z warsztatem doradczym i to wyróżnia je spośród wielu ofert dotyczących pozyskiwania wiedzy na temat modeli kompetencyjnych i zarządzania kompetencjami. Chcemy, by Uczestnicy po tym szkoleniu nie tylko wiedzieli więcej o jego podstawowym przedmiocie, ale by otrzymali także całkowicie wymierną i łatwą w ocenie wartość dodaną w postaci:

 • opracowanych podstawowych schematów różnych arkuszy oceny
 • bardzo dokładnego poznania narzędzia IT oferowanego w poniższej książce
 • zweryfikowanie wszelkich wątpliwości i pytań pochodzących z własnej praktyki
 • książki szczegółowo opisującej treści omawiane na szkoleniu wraz z w pełni funkcjonalną aplikacją IT do kompetencyjnej oceny pracowników

Książka SOOP Kinga Padzik

Program szkolenia:

 1. Strukturalny model kompetencji – ModelS©. Podstawowe zasady doboru kompetencji do modelu i definiowania wskaźników. Wybór metody, techniki, narzędzia i skali oceny
 • metody i techniki oceny kompetencji – przypomnienie
 • przegląd i omówienie rodzajów narzędzi oceny okresowej
 • przegląd i omówienie skal oceny kompetencji w powiązaniu z rodzajem narzędzia
 1. Warunki komplementarności wybranego narzędzia z charakterystyką modelu kompetencji – nie każdy model da się wpisać w każde narzędzie oceny (omówienie, przegląd i ćwiczenia praktyczne).
 2. Przygotowanie 3 różnych narzędzi oceny:
 • arkusz zbudowany na skali natężeń dla wskaźników(arkusz SNW)
 • arkusz zbudowany na skali natężeń dla kompetencji (arkusz SNK)
 • arkusz zerojedynkowy w wersji 1/0-1 bez wykorzystania skali natężeń oraz arkusz zerojedynkowy w wersji 0-1/1 bez wykorzystania skali natężeń (to dwie wersje tego samego narzędzia)

(prace warsztatowe, praktyczne z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)

 1. Omówienie możliwości podsumowywania i prezentacji wyników w skonstruowanych narzędziach oceny.
 2. Omówienie zasad i możliwości oceny potencjału pracowników w ramach klasycznej obserwacyjnej oceny pracowników i uwzględnienie w SOOP także cyklicznej oceny sytuacyjnej na przykładzie Assesssment Center.
 • omówienie podstawowych zasad AC i warunków włączenia tej metody do rocznego SOOP
 • omówienie rodzajów zadań, które można zastosować jako AC w ramach SOOP
 1. Wypracowanie kilku zadań AC umożliwiających ocenę potencjału uzupełniającą ocenę z bezpośrednich obserwacji w warunkach pracy. (prace warsztatowe, praktyczne z wprowadzeniem i bieżącymi konsultacjami trenera)

Trener:

dr Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy.Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP) posiadający także autorskie programy w zakresie obydwu tych metod. Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL w SWPS oraz kierownikiem bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy. Jest także wykładowcą akademickim. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (WoltersKluwer SA),w ramach którego wydała książkę poświęconą nowej generacji aplikacji do oceny pracowników wrazz praktycznym narzędziem IT (http://www.profinfo.pl;http://www.essey.com.pl/nowy_wymiar.htm) oraz dla którego w ramach Serwisu HR opracowała kilkanaście procedur ZZL poświęconych przeprowadzaniu takich procesów jak: Assessment Center, Development Center, zarządzanie kompetencjami, okresowa ocena pracowników, budowa planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacja pracowników, selekcja pracowników, dopasowanie pracownika do stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (MotivationalAppraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego.

Główne zainteresowania zawodowe w obszarze doradztwa to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu, a także aspekt zarządzania pracą ludzi poprzez grupy projektowe/zadaniowe i związane z tym zagadnienia integracji wewnątrzgrupowej, zarządzania emocjami i konfliktami. W obszarze dydaktyki – możliwości zdalnego nauczania z wykorzystanie technik interaktywnych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na charakterystyce procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych oraz szeroko rozumianym transhumanizmie – jego celach i konsekwencjach.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

29-30 września 2016, Warszawa
17-18 listopada 2016, Katowice

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1390 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu

* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie proszę o wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na naszej stronie oraz przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Metody i narzędzia oceny pracowników
29-30 września 2016 Warszawa, 17-18 listopada 2016 Katowice
1390 zł + 23% VAT/ osoba